zondag 20 juni 2021

Alles over Papendrecht

Gehandicaptenbeleid Papendrecht: zelfstandigheid gehandicapten bevorderen

11 januari 2005

PAPENDRECHT - Burgemeester en wethouders van Papendrecht willen de zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van gehandicapte inwoners zoveel mogelijk bevorderen. Realisering van die doelstelling is geen gemakkelijke opgave gezien de vergrijzing en de toename van het aantal gehandicapten. Daarbij komt dat de rijksoverheid op dit gebied geleidelijk terugtreedt en tegelijkertijd de financiële middelen afnemen. In plaats van gehandicapten te zien als een aparte doelgroep is het streven op alle gemeentelijke beleidsterreinen op voorhand rekening te houden met de belangen van gehandicapten (en ouderen). Daarbij is echter ook een grote rol en verantwoordelijkheid weggelegd voor de gehandicapte zelf.

Dat is in het kort de boodschap die het college in de kadernota gehandicaptenbeleid heeft geformuleerd. De nota wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De Papendrechtse Adviesraad voor Gehandicapten heeft een belangrijke inbreng gehad bij de totstandkoming van de nota en stemt er dan ook van harte mee in. In de nota zijn verder belangrijke uitgangspunten en doelstellingen vastgelegd op het gebied van: Zorg en dienstverlening, Scholing en Educatie, Vrije tijd.

Beleid voor gehandicapten raakt vaak ook ouderen. De kadernota gehandicaptenbeleid sluit dan ook naadloos aan op de onlangs vastgestelde kadernota ouderenbeleid. De uitgangspunten die in de kadernota zijn geformuleerd, zijn ontleend aan de Welzijnsvisie Papendrecht waarin onderstaande visie gehandicaptenbeleid Papendrecht te lezen is:
‘Papendrecht wil zich blijvend ontwikkelen als een aantrekkelijke woongemeente waar alle inwoners optimaal gebruik kunnen maken van de diensten en voorzieningen op het brede welzijnsterrein. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar die groepen die op enige wijze kwetsbaar zijn, zoals gehandicapten.

Het gehandicaptenbeleid van de gemeente Papendrecht is gericht op het in stand houden en ontwikkelen van een (sociale) infrastructuur die zelfstandig wonen en maatschappelijke participatie van gehandicapten zoveel mogelijk stimuleert. Deze inwoners worden zo min mogelijk gezien als een aparte doelgroep binnen het gemeentelijke beleid. Bij het treffen van algemene voorzieningen dient zo mogelijk op voorhand rekening met hen te worden gehouden. Gehandicaptenbeleid gaat verder dan gehandicaptenzorg en betreft al die levensdomeinen waarin de gemeente een rol speelt.
Zo mogelijk neemt de gemeente waar nodig zelf de verantwoordelijkheid vanuit het principe ‘gewoon waar het kan en bijzonder waar het moet’. De belangrijkste doelstelling is het bevorderen van maatschappelijke participatie. Van de gemeente kan echter niet worden verwacht dat zij verantwoordelijk is voor het opheffen van alle beperkingen die voortvloeien uit ziekte en/of gebrek.’

Deel dit bericht met je vrienden!