maandag 25 oktober 2021

Alles over Papendrecht

De gemeentelijke begroting 2006 definitief

25 november 2005

PAPENDRECHT - De gemeenteraad heeft op 10 november de begroting 2006 van de gemeente Papendrecht definitief vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders bereidde deze begroting voor en heeft deze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

In 2006 krijgen onder andere de volgende onderwerpen aandacht:
- uitvoering van projecten die maatschappelijke participatie van ouderen en bijstandscliënten stimuleren
- uitbreiding scholen
- impuls voor wijkgericht werken met wijkonderhoudteams
- vernieuwing speelvoorzieningen in de wijken
- besluiten over toekomst zwembad
- continuering bouw winkelcentrum Meent en parkeergarages
- start van de laatste fase woningbouw in de Oostpolder
- inrichting landschapspark Tiendzone
- onderzoek naar mogelijkheid van buurtbemiddeling
- meer interactief beleid
- streven naar concrete uitvoering van regionale projecten.

Verder voert het college in 2006 de door de raad aangebrachte wijzigingen in de begroting uit, zoals:
- extra aandacht voor het jeugdbeleid (hiervoor is een extra bedrag van maximaal 80.000 euro beschikbaar)
- ongedaan maken van de bezuiniging op de subsidie van de Volksuniversiteit (voor 2006 en de daarop volgende jaren 14.100 euro)
- ongedaan maken van de bezuiniging op Interval (voor 2006 en de daarop volgende jaren 27.500 euro)
- schrappen van extra uitgaven voor handhaving en van capaciteit voor de uitvoering van het integraal verkeers- en vervoersplan.

Het college geeft ook inzicht in de wijze waarop met het groen in Papendrecht wordt omgegaan. Ook krijgt het realiseren van een trimbaan in Papendrecht prioriteit.
In een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer heeft de gemeente aangeven, dat bij een eventuele nieuwe structuur van de politie de invloed van de gemeente op de inzet van de politie in Papendrecht minimaal op hetzelfde niveau moet blijven. De plannen voor de herhuisvesting van het politiebureau zijn ten slotte uit de begroting verwijderd.
De begroting 2006 sluit met een positief resultaat van 189.400 euro. Dit bedrag wordt aan de algemene reserve toegevoegd. De begroting 2006 inclusief wijzigingen is te downloaden van de website www.papendrecht.nl.

Deel dit bericht met je vrienden!