zondag 17 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Nieuw college Papendrecht van start

18 mei 2010

PAPENDRECHT - Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is van start gegaan. Inmiddels heeft het college het coalitieakkoord vastgesteld als collegeprogramma 2010 - 2014.  Ook is een besluit genomen inzake het vaststellen van de portefeuilleverdeling voor de collegeperiode 2010-2014. In de portefeuilleverdeling is vastgelegd welke wethouder welke taakvelden behartigt. Het college kiest nadrukkelijk voor een gezamenlijk optrekken, beslissen en naar buiten treden. De portefeuilleverdeling is een verdeling van taken om de inzet van het college zo effectief mogelijk te maken. Het uitgangspunt voor handeling is het bestaan van collegiaal bestuur. De portefeuilleverdeling is als volgt.

Burgemeester De Bruin:
• algemeen bestuur en coördinatie;
• openbare orde en veiligheid;
• integrale veiligheid en integrale handhaving;
• communicatie en representatie;
• publiekszaken;
• internationale samenwerking.

Herman Nieuwstraten:
• regionale zaken
• sociale zaken (Wmo en minimabeleid);
• stads- en dorpsvernieuwing (welstandsbeleid en monumentenzorg).

Richard Korteland:
• financiën en grondexploitaties;
• economisch beleid en werkgelegenheid;
• centrumontwikkelingen;
• personeel en organisatie.

Kees Koppenol:
• volkshuisvesting;
• ruimtelijke ordening en bouwen;
• project sportcentrum en sportbeleid;
• jongerenbeleid;
• regio Alblasserwaard;
• groot onderhoud (bestratingen, riolering) en afvalinzameling,
• openbaar groen/groenvoorzieningen.

Joke Reuwer-Verheij:
• milieu;
• project invoering Wabo;
• project centrum voor jeugd en gezin;
• toerisme en recreatie (economische stimulans);
• cultuurbeleid en theater (economische stimulans);
• ouderenbeleid.

Wilco Scheurwater:
• onderwijs,
• verkeer en vervoer;
• planologie en stedenbouw (waaronder havenaangelegenheden);
• wijkgericht werken (en gemeentewerf).

Tevens heeft het college van burgemeester en wethouders besluiten genomen over de bestuurlijke vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke regelingen en de overige verbonden partijen.

De vervanging van de burgemeester tijdens diens afwezigheid is als volgt:
• Richard Korteland: eerste locoburgemeester;
• Herman Nieuwstraten: tweede locoburgemeester;
• Kees Koppenol: derde locoburgemeester;
• Joke Reuwer-Verheij: vierde locoburgemeester;
• Wilco Scheurwater: v ijfde locoburgemeester.

Lees meer over:

college burgemeester de bruin
Deel dit bericht met je vrienden!