Thursday 23 September 2021

Alles over Papendrecht

Containertransferium Alblasserdam

7 oktober 2010

PAPENDRECHT - Op 23 september 2010 heeft de gemeenteraad in Papendrecht kennis genomen van de voortgangs-rapportage Containertransferium Alblasserdam. In dit raadsvoorstel wordt ingegaan op de gang van zaken vanaf april 2008 tot op heden bij de realisatie van een containertransferium in Alblasserdam. U kunt deze stukken ook vinden op www.papendrecht.nl.

Locatie Polder Het Nieuwland
Begin 2008 had het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) het voornemen om een containertransferium in de regio Drechtsteden te realiseren. Verschillende locaties langs de A15-corridor ten oosten van het havengebied Rotterdam zijn onderzocht, waarbij de locatie op Polder Het Nieuwland in Alblasserdam het meest geschikt werd bevonden.

De voorgenomen realisatie van een containertransferium in Alblasserdam leidde binnen de gemeente Papendrecht tot de nodige onrust. Door inwoners en belanghebbenden zijn met nadruk zorgen geuit over de effecten op de leefbaarheid (luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid) en de effecten op de bereikbaarheid van de gemeente Papendrecht.

Het college van burgemeester en wethouders deelt deze zorgen en heeft daarom nadrukkelijk een bijdrage geleverd – en levert deze nog steeds – aan de bestuurlijke discussie rond het container- transferium.

De gemeente Papendrecht heeft in de milieueffectrapportage procedure met name aandacht gevraagd voor de langzaam verkeerroute over de Hoogendijk en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van Papendrecht. Zo zullen de Edisonweg en twee kruispunten moeten worden aangepast (verbreed) om het toenemende verkeersaanbod te kunnen verwerken en de bereikbaarheid van Papendrecht te garanderen.

Het huidige bestemmingsplan biedt een juridische grondslag voor de realisatie van een container-transferium, maar niet voor de noodzakelijke ingekaste langskade. Dit is een laad- en loswal die enkele meters landinwaarts ligt. Om deze kade te kunnen realiseren, wordt het bestemmingsplan herzien. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad van Alblasserdam op 14 oktober 2010 het nieuwe ontwerpbestemmingsplan en kan een ieder daarna zienswijzen indienen.

Gevolgen voor Papendrecht
In Papendrecht zal de verkeersintensiteit op het lokale wegennet toenemen en daarmee komt de bereikbaarheid onder druk te staan. In de huidige (avondspits-) situatie staat het verkeer al stil op de Edisonweg. De gemeente Papendrecht vreest dat bij filevorming op de A15 het vrachtverkeer mogelijk zal kiezen voor een (sluip-)route over de Burgemeester Keijzerweg. Op basis van diverse onderzoeken en het bekijken van de wegsituatie, concludeerde een vertegenwoordiger van Transport Logistiek Nederland dat de Burgemeester Keijzerweg te veel obstakels (verkeerslichten, rotondes) telt om hier relevante tijdwinst te kunnen behalen ten opzichte van het aanschuiven in een file op de A15.

Met de mogelijke komst van een containertransferium is nu door Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland toegezegd dat zij de aanpassingen bij de Grote Beer–afrit A15, Grote Beer–Edisonweg en het tegen gaan van sluipverkeer door Papendrecht zullen financieren.

Maar naast aanpassingen aan het lokale wegennet is door zowel Papendrecht als Alblasserdam gevraagd om maatregelen die de doorstroming van het verkeer op de A15 (Papendrecht– Gorinchem) bevorderen. Dit punt staat nu op de agenda van het Rijk. De verkeersontwikkeling op zowel de Noord- en Zuidbaan van de A15 zal worden onderzocht en waar nodig zal het Rijk de nodige maatregelen nemen.

Lees meer over:

gemeente container raad
Deel dit bericht met je vrienden!