dinsdag 7 december 2021

Alles over Papendrecht

Boskalis behaalt goed resultaat onder uitdagende marktomstandigheden

18 augustus 2011

PAPENDRECHT - Boskalis behaalt goed resultaat onder uitdagende marktomstandigheden
 
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft in het eerste halfjaar van 2011 een goed resultaat behaald. De nettowinst kwam uit op € 114,1 miljoen bij een omzet van € 1.250 miljoen (eerste halfjaar 2010: € 123,9 miljoen respectievelijk € 1.135 miljoen). De orderportefeuille is ten opzichte van eind 2010 afgenomen tot € 3 miljard. 
 
Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 8% tot € 162,9 miljoen (eerste halfjaar 2010: € 150,8 miljoen). In vergelijking met de cijfers van het eerste halfjaar 2010 dient rekening te worden gehouden met de per 1 april 2010 geëffectueerde overname van SMIT. In het eerste halfjaar van 2011 is het bedrijfsresultaat van SMIT volledig geconsolideerd, ten opzichte van alleen het tweede kwartaal in 2010.

 Bij de baggeractiviteiten was er sprake van een teruglopende markt waarbij enerzijds de bezetting van de schepen onder druk stond, maar waarbij anderzijds de marges op lopende projecten nog van een zeer acceptabel niveau waren. Ondanks de per saldo lichte afname in het resultaat ten opzichte van vorig jaar hadden de baggeractiviteiten een goed eerste halfjaar. De bijdrage aan het resultaat van Harbour Towage lag, gecorrigeerd voor het consolidatie-effect, op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar. Bij de Transport & Heavy Lift activiteiten was er sprake van een lichte verbetering door het aantrekken van de spotcontracten op de Noordzee. In het Verre en Midden-Oosten is de markt echter nog niet verbeterd. De bezetting van de drijvende bokken was laag in het eerste half jaar. De bijdrage van Terminaldiensten aan het resultaat was lager dan vorig jaar, mede door een tijdelijke onderbezetting van enkele sleepboten als gevolg van een aanhoudend zwakke spotmarkt. De bergingsactiviteiten hadden daarentegen een goed eerste halfjaar met veel werkzaamheden in India en Zuidoost-Azië.

 Peter Berdowski, CEO:

"Terugkijkend op het eerste halfjaar zijn wij, gelet op de uitdagende marktomstandigheden, positief over het resultaat. Voor het eerst in jaren hebben we de bezetting van met name de grote baggerschepen fors zien teruglopen ten gevolge van de lagere werkvolumes in de markt en ons kritische aannamebeleid. Door de kwaliteit van ons orderboek is het negatief effect hiervan echter beperkt gebleven.

 In het recent gepresenteerde driejarig business plan hebben we het strategisch kader voor de verdere ontwikkeling van Boskalis neergezet. Met de voorgenomen overname van MNO Vervat, de verkoop van SMIT Terminals aan Lamnalco en de voortgaande integratie van SMIT zetten wij belangrijke stappen  in de implementatie van dit plan.

Wij beschouwen de verscherpte marktomstandigheden met lagere werkvolumes en toegenomen concurrentie als een overgangsperiode met betere vooruitzichten voor de middellange termijn. Grootschalige investeringsplannen in de olie- en gasindustrie en mondiale havenontwikkelingen zullen een positief effect hebben voor Boskalis. Wel verwachten wij dat de recent toegenomen macro-economische onrust van invloed zal zijn op de timing van deze investeringen. Wij houden rekening met het doorschuiven van investeringen in grootschalige projecten naar 2012 en 2013."

Marktontwikkelingen

De markten waarop Boskalis actief is met haar activiteiten worden gedreven door factoren zoals groei van de wereldhandel, energieconsumptie, wereldbevolking en de gevolgen van klimaatverandering.

De afgelopen paar jaar zijn wij geconfronteerd met een stagnatie in de vraag als gevolg van de conjuncturele kentering eind 2008. Tegelijkertijd hebben wij de afgelopen jaren een toestroom aan nieuwe productiecapaciteit in de markt gezien. Bij nieuwe projecten en in bepaalde delen van de markt vertaalt zich dat in druk op zowel volumes als marges. In recent uitgevoerde marktstudies is echter nogmaals vastgesteld dat de structurele groeifactoren voor de middellange termijn onverminderd positief zijn. In meerdere regio's in de wereld worden door klanten in verschillende marktsegmenten volop nieuwe initiatieven ontwikkeld voor nieuwe, en veelal ook omvangrijke maritieme infrastructuurprojecten. Dit geldt in het bijzonder voor energie- en grondstoffen gerelateerde projecten in Zuid-Amerika, West-Afrika en Australië. De behoefte aan die infrastructuur verandert niet door de recente macro-economische onrust, maar het valt niet uit te sluiten dat enkele van deze projecten vertraging zullen oplopen. Vooralsnog is de verwachting dat deze projecten in de komende twee jaar aan de markt zullen komen.

De vraag naar havensleepdiensten ontwikkelt zich positief. Vrachtvolumes herstellen zich na de terugval van 2009. De verdere groei van de terminalactiviteiten hangt samen met het gereedkomen van nieuwe olie- en LNG import- en exportterminals die vanaf 2012 worden verwacht. Ook hierbij geldt dat wij niet uitsluiten dat de recente onrust een dempend effect zal hebben op een verder positieve trend. De ontwikkeling van de bergingsmarkt laat zich slecht voorspellen, gegeven de aard van de activiteiten. De ontwikkelingen bij Transport & Heavy Lift zijn met name afhankelijk van het aantrekken van spotmarkten, in het bijzonder die in de offshore-sector, wat niet eerder wordt verwacht dan 2012.
 

Deel dit bericht met je vrienden!