dinsdag 7 december 2021

Alles over Papendrecht

Gemeente Papendrecht moet bijna een miljoen extra bezuinigen

15 mei 2012 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - Op maandag 14 mei presenteerde wethouder Korteland de perspectiefnota voor 2013.

"We liggen op schema met de uitvoering van de heroverwegingen en de inzet op nieuw beleid. Omdat verder bijsturen waarschijnlijk nodig is, houden we vast aan ons realistische beleid”, aldus Richard Korteland, wethouder financiën, die tevreden constateert dat de lasten voor de inwoners niet omhoog gaan: “Wij willen geen stijging van de lasten voor de inwoners. Zo blijft onze ambitie recht overeind: een hoog voorzieningenniveau tegen relatief lage lasten'.

In juni krijgt de raad voorstellen over de speerpunten economie, onderwijs/arbeidsmarkt en duurzaamheid. Het degelijke financiële beleid blijkt bij de huidige economische onzekerheid een belangrijke drager voor de toekomst. Door de inkomsten behoedzaam te ramen en reserveringen te nemen voor mogelijke risico’s is een degelijke financiële basis gelegd.

Bij het realiseren van de speerpunten kiest het college ervoor om te initiëren en betrokken te zijn bij innovatie. Op deze beleidsterreinen is de gemeente al actief, maar wil het college een extra impuls geven om zo de gemeente structureel te versterken en te verduurzamen. Onderwijs dat goed aansluit bij de eisen van de arbeidsmarkt en economische ontwikkelingen zijn essentieel voor de toekomstige welvaart van Papendrecht.

Het college houdt rekening met meer bezuinigingen. In de Perspectiefnota 2012 is daarbij uitgegaan van een structurele ombuiging van € 900.000,- op basis van de verwachte landelijke ontwikkelingen. Blijkt dit bedrag reëel te zijn wanneer de contouren van de Rijksbegroting duidelijker worden, dan komt het college bij de begrotingsbehandeling met bezuinigingsvoorstellen voor 2013, zodat er daarna tijd is om te komen tot een nieuw pakket heroverwegingen voor de volgende jaren. Duidelijk is wel dat de financiële ruimte beperkt is en dat scherpe keuzes noodzakelijk zijn.

Zie ook:

Lees meer over:

bezuinigingen begroting
Deel dit bericht met je vrienden!