Thursday 23 September 2021

Alles over Papendrecht

Joke Rietveld: "Gemeente komt afspraken niet na omtrent nieuwbouw scholen"

25 juni 2013

PAPENDRECHT - Joke Rietveld, directeur bestuurder van VCNO Papendrecht (Koningin Beatrixschool, Prins Constantijnschool, Prins Florisschool en Oranje-Nassauschool), uit stevige kritiek op de onderwijsplannen van het College van B&W van Papendrecht. Het college wil niet langer de beloofde nieuwbouwplannen uitvoeren, maar kiest slechts voor renovatie.

Joke Rietveld gaf op 20 juni in het gemeentehuis tijdens een commissievergadering het volgende aan:

"Zoals u weet zijn we als schoolbesturen al heel lang in overleg met de gemeente over het Integraal Huisvestings Plan (IHP). Het IHP is nu in een beslissende fase gekomen. Vanavond in de raadscommissie, 4 juli in de raad.
Het nu voorliggende IHP verschilt op vele punten met de eerste besprekingen over huisvesting van de diverse scholen.
Met dit IHP worden alle ambities, opgenomen in o.a. de kadernota onderwijs,  die de gemeente, het college had, een college notabene met als een van de speerpunten onderwijs,  overboord gezet. Vanuit grootse plannen om brede scholen te bouwen is het IHP verworden tot een karig onderhoudsdocument.
Wij betreuren dat zeer, maar ook wij begrijpen dat de tijden inmiddels zijn veranderd en dat dit ook gevolgen heeft voor de financiën van de gemeente.

Doordat de gemeente, het college ambities opgeeft, moeten wij helaas ook onze ambities bij gaan stellen, ambities voor kwaliteitsverbetering, uitbreiding van de zorg in de brede zin, plusklassen voor excellente leerlingen, ambities voor de implementatie van passend onderwijs en ambities om mee te gaan in maatschappelijke ontwikkelingen, dagarrangementen, ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum, enz..
Huisvesting is belangrijk voor scholen, goede huisvesting dan wel te verstaan. Kwalitatief goede gebouwen, met voldoende ruimte om goed onderwijs te kunnen geven, goede zorg te kunnen verlenen en invulling te geven aan het eigen onderwijsconcept.
Er ligt nu geen IHP, maar een onderhoudsplan voor de gebouwen, toewerkend naar de decentralisatie van het onderhoud per 1 januari 2015. Een onderhoudsplan met daaraan gekoppeld een financieel plaatje waar we grote vraagtekens bij zetten. We hebben overigens in overleg met de gemeente, een expert ingeschakeld. Deze heeft ook berekeningen gemaakt. Deze berekeningen komen veel hoger uit dan de berekeningen van de gemeente. Verschil in totaal voor VCNOP ruim € 700.000. Deze getallen zijn doorgesproken met de gemeente, op 3 mei jl. We zouden later antwoord krijgen want het moest intern worden overlegd. Logisch.
Ik wilde zeggen dat wij tot op heden nog geen antwoord hebben ontvangen. Vanmiddag echter ben ik rond half 4 gebeld dat er een antwoord op onze vragen en opmerkingen is verzonden per mail. Wel heel frappant zo kort voor het inspreken. Ik heb nog geen gelegenheid gehad deze in te zien.

We realiseren ons dat ook wij moeten investeren. Ook wij hebben onderhoud uitgesteld in afwachting van het IHP en zullen gaan bezien wat we met eigen middelen kunnen doen.

Wij hebben miljoenen opgegeven door af te zien van nieuwbouw en bijbouwprojecten. Wat krijgen we ervoor terug? Middelen die naar onze mening niet toereikend zijn om noodzakelijke renovaties, verbeteringen aan gebouwen  uit te voeren, om nog maar niet te spreken van maatregelen voor de verbetering van duurzaamheid.
Wat is er gebeurd met al die middelen die gereserveerd waren voor nieuwbouwprojecten, onderhoud, onderhoudsaanvragen die gehonoreerd waren en niet zijn uitgevoerd in afwachting van het IHP?

In de laatste drie IHP’s veranderen getallen voortdurend. De middelen worden steeds minder, maar de gestelde bezuiniging blijft op € 400.000 staan. Ondanks het feit dat wij in ons bestuur meerdere financiële experts hebben, begrijpen we nog steeds niets van de financiële onderbouwing. Een structurele bezuiniging van € 400.000 per jaar ten opzichte van wat? Structureel € 400.000 bezuinigen op onderwijs, dat is nogal wat. Papendrecht profileert zich met onderwijs, op de site, via het college. Onderwijs werkt aan de toekomst van Papendrecht, van de Papendrechtse bevolking. In het primair onderwijs willen we graag de kwaliteit zo hoog mogelijk houden, we willen het beste uit de leerlingen halen en zorgen dat ze goed instromen in het VO, wat landelijk heel hoog staat aangeschreven. Voorbereiden op een plek in de maatschappij begint al op heel jonge leeftijd. Het primair onderwijs legt daarvoor de basis.

Voor verhuiskosten is alleen een bedrag gereserveerd voor de daadwerkelijke verhuizing. Wat met de bijkomende kosten, infrastructuur, verplaatsingskosten digitale borden, extra schoonmaakkosten, enz.? Wie compenseert leerkrachten voor vele uren extra werk, vaak ook nog in vakanties, zij moeten soms gedwongen tweemaal verhuizen?

De noodlokalen aan de Lindenzoom moeten nog even in gebruik blijven. De kosten voor het opknappen van voor korttijdelijk gebruik van deze lokalen zijn niet meer opgenomen in het IHP. Eerst stond er € 5.000,- daarna € 150.000. Nu staat er niets meer, maar de lokalen blijven nog wel in gebruik. VCNOP moet eruit en naar de Duindoornhof. We passen daar niet eens in met alle groepen. De gemeentelijke prognoses lopen niet meer parallel met de huidige leerlingenaantallen. Waar ga ik handvaardigheid geven, waar moet ik met mijn plusklassen naar toe? Of moet ik dat allemaal gaan afschaffen?

Ik spreek hier mijn grote zorg uit.
• Zorg over verplaatsingsplannen voor leerlingen van de Moerbeihof
• Zorg over de vergoeding van de verhuiskosten
• Zorg over de kostenramingen zoals deze zijn opgenomen in het IHP. Er zit wel een heel groot verschil tussen de berekeningen. Wat als toch blijkt dat de middelen zoals ze nu zijn opgenomen niet toereikend zijn? De helft maar uitvoeren? Ellenlange procedures lopen met aanvragen bij de gemeente waardoor noodzakelijk onderhoud nog langer moet worden uitgesteld?
• Zorg over structurele bezuinigingen van € 400.000 op de onderwijsbegroting.
• Zorg over de gevolgen van dit alles voor de kwaliteit van het onderwijs, onze onderwijsconcepten, onze ambities
• Zorg over de communicatie. We voelen ons niet meer serieus genomen.

Wij weten niet meer hoe we dit moeten verkopen aan onze leerkrachten, onze ouders en onze leerlingen.

Nogmaals we begrijpen dat tijden veranderd zijn, en dat de gemeente moet bezuinigen,  en hebben ons ook bereid getoond daarin bij te dragen, en we realiseren ons dat ook wij moeten investeren en dat zal zeker gaan gebeuren. Ook wij hebben onderhoud uitgesteld in afwachting van het IHP en zijn ook aan het onderzoeken wat we met eigen middelen kunnen gaan doen.

Ik weet niet wat met u is gecommuniceerd, maar VCNO heeft nog niet ingestemd met het IHP.  In het raadsvoorstel staat tot onze verbazing dat in het OOGO positief afrondend overleg heeft plaatsgevonden.
We hebben wel aangegeven dat we accepteren dat de nieuwbouwplannen van de baan zijn, maar daarnaast is meerdere malen, zowel in het OOGO als in bestuurlijke overleggen aangegeven dat wij niet kunnen instemmen met de onderliggende financiën.
Er worden straks middelen vanuit het rijk toegevoegd aan de Lumpsum. Vergeet niet dat wij als onderwijsorganisaties blanco beginnen met middelen reserveren voor de buitenkantsystematiek en dat we die middelen straks hard nodig hebben om de voorzieningen op peil te brengen en wellicht aanpassingen v.w.b. onze ambities uit te voeren.

Wij verzoeken de Raad dan ook nogmaals kritisch te kijken naar het IHP en vooral naar de financiën. We zijn nog steeds bereid om in gesprek te gaan".

Aldus Joke Rietveld van de VCNOP.

Lees meer over:

onderwijs scholen vcnop
Deel dit bericht met je vrienden!