woensdag 1 december 2021

Alles over Papendrecht

Henny Hoekstra legt het voorzitterschap van het POR neer

15 april 2014 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - Mevrouw Henny Hoekstra legt het voorzitterschap van het Platform Overlast Rivierendriesprong (POR) neer. Het POR is de actiegroep van omwonenden bij Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong te Papendrecht, die zich sterk maakt tegen de overlast aan geluid en stof waarvoor dit bedrijf al jaren verantwoordelijk is.

Enkele bewoners zijn in 2004 hun strijd begonnen tegen overlast door genoemd bedrijf. De omwonenden hebben sindsdien telkens opnieuw aan de bel getrokken omdat er sprake was van ernstige stof- en/of geluidsoverlast door o.a. het illegaal buiten zeven en breken van puin en het intensieve vrachtverkeer rondom het bedrijf. Toen reeds was de inzet: “véél  minder en liefst helemaal geen overlast meer door het bedrijf in kwestie.”

Het zeer stuifgevoelige materiaal dat op het terrein in steeds hogere bergen ligt opgeslagen veroorzaakt bij het minste zuchtje wind (en het waait vaak aan de Noordhoek) ernstige  stofoverlast, zowel binnen als buiten hun huizen. De direct omwonenden hebben nog steeds dagelijks last van het geluid van shovels op het bedrijfsterrein en van grote vrachtwagencombinaties die over de dijk heen en weer rijden van en naar het bedrijf.

Van het piepende geluid bij het achteruit rijden werden de omwonenden ‘gillend gek’; zo erg werd de overlast ervaren. Gelukkig is aan dit laatste een einde gekomen, weliswaar na een jarenlange strijd.

Na enige tijd kwam er sleetsheid in de actiegroep, omdat het de vrijwilligers veel tijd kostte om naast hun drukke werkzaamheden overdag, telkens aandacht te moeten vragen voor alle overlast. 

Dit was de aanleiding voor Henny Hoekstra om zich in deze kwestie te gaan verdiepen en samen met enige andere omwonenden heeft zij toen onder de naam het POR de strijd weer nieuw leven ingeblazen. Er volgden honderden telefoontjes, brieven, e-mails, bezoeken door de OZHZ, er werd uit alle macht aandacht gevraagd voor de problemen die de direct omwonenden dagelijks ervoeren, nog steeds ondervinden.

Ook de politiek werd benaderd en er werden juridische procedures gevoerd. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat, medio 2013, het bedrijf in kwestie niet meer toegestaan werd om buiten puin te breken. Vervolgens kwam er een nieuwe discussie op gang of buiten puin breken wel mocht als één kant van de loods, waar het binnen puinbreken was toegestaan, open was.

De omwonenden in de directe nabijheid van het bedrijf blijven overlast ervaren. Recent nog is er tweemaal (half) buiten puingebroken, er werd door het bevoegd gezag (weer) niet ingegrepen. De strijd om een plezierig wooncomfort aan de Noordhoek en omgeving is nog niet gestreden, het POR blijft nodig voor verbetering van het leefklimaat; de strijd tegen de stof- en geluidsoverlast wordt voortgezet.

Het bedrijf heeft in de loop van de jaren zoveel vergunningen aangevraagd en de afwijzingen hierop aangevochten, dat de strijd voorlopig nog niet gestreden lijkt. In de loop van de jaren zijn herhaaldelijk  dwangsommen opgelegd, en doordat deze telkens werden aangevochten vermoeden wij dat er nooit een inning is geweest. De slappe en ondeskundige houding van de  gemeente en de OZHZ heeft ervoor gezorgd dat het een slepende kwestie is geworden, welke nog steeds voortduurt. 

Zeker als je recent in de krant leest dat dit bedrijf zelfs een stofonderzoeksrapport, waarin te lezen is dat zij voor maar liefs 30 - 52% verantwoordelijk zijn voor de grofstof in de omgeving. Dit terwijl er gemeten is in de natste maanden van het jaar, de puinbreker in die meetperiode 2 x  ½ buiten heeft gewerkt. En zelfs het aanleggen van de Ecozone pal naast dit bedrijf veroorzaakte minder stof (wat tijdelijk zeer veel zand in de wijk heeft veroorzaakt) namelijk 22 – 37, positief naar zich toe interpreteert. Uit kosten overweging zou geen fijnstof zijn gemeten, welke ook nog eens voor een groot deel aan het boven genoemde bedrijf toe te rekenen is door de vele vervoersbewegingen.

Henny Hoekstra kijkt terug op een intensieve periode van actievoeren bij het POR. Binnenkort zal Henny Hoekstra als duo raadslid voor Onafhankelijk Papendrecht actief worden, en het milieubeleid van de gemeente scherp onder de loep gaan nemen. Ook om (de schijn van) belangenverstrengeling te vermijden is voor deze stap gekozen.

Tenslotte dankt Henny Hoekstra iedereen voor de plezierige samenwerking in al die jaren.

Lees meer over:

ozhz por noordhoek
Deel dit bericht met je vrienden!