zaterdag 5 december 2020

Alles over Papendrecht

Is er nog toekomst voor de Kerkbuurt?

19 september 2014

PAPENDRECHT - In het Deltaprogramma wordt onderzocht hoe Nederland in de komende eeuw beschermd moet worden tegen hoogwater. Klimaatverandering kan leiden tot zeespiegelstijging en grotere pieken en dalen in de rivierwaterafvoer. De verwachting is dat in de periode tot 2100 in Papendrecht de dijken verzwaard moeten worden. Hoe groot de opgave voor de Papendrechtse dijkvakken zal zijn is nu nog onzeker. Wel is duidelijk dat een traditionele dijkversterking voor met name Kerkbuurt ruimtelijke gevolgen zal hebben voor het dijklint en historische bebouwing. In de eerste studies naar de opgaven voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt een opgave genoemd van ongeveer een halve meter ophogen van de dijk bij Kerkbuurt en circa een meter aan Noordhoek. De verwachte opgave vanuit het Deltaprogramma is in dit hoofdstuk naast de uitgangspunten van de dijkvisie gelegd.

In het AD van vrijdag 19 september werd gemeld dat Coördinator Programma Dijkversterkingen Frans van den Berg van het Waterschap Rivierenland,  niet uitsluit dat zelfs aan de Kerkbuurt  in Papendrecht zo’n honderd woningen op de nominatie komen te staan om te worden gesloopt. Dit vanwege de aangepaste veiligheidsnormen. Deze uitspraak bleek echter niet te kloppen, want op zaterdag 20 september werd dit in het AD gerectificeerd, aangezien de Rivierdijk in Sliedrecht werd bedoeld.

Dit is in overeenkomst met het hoofdstuk over de Kerkbuurt in de ‘Dijkvisie Papendrecht’ welke is vastgesteld door de Gemeenteraad van Papendrecht op 12 december 2013, waarin sprake is van het behoud van het historisch karakter van de Kerkbuurt.
 
“Het dijklint van Papendrecht was van oudsher onderdeel van de dijkring (tegenwoording dijkring 16) die om de Alblasserwaard heen ligt en de waard beschermt tegen hoogwater. Bij de dijkverzwaringen vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw is de waterkering waar dat mogelijk was rondom voormalig buitendijks gebied gelegd. Enkele delen van het historische dijklint fungeren nog steeds als bescherming tegen het water. Dat zijn Noordhoek (en klein stukje van het Westeind), Kerkbuurt, Visschersbuurt en Nanengat.


Kerkbuurt
Kerkbuurt is het historisch waterfront van Papendrecht. Met dit prachtige stuk dijklint moet zorgvuldig worden omgegaan. De rivieroever kan wel toegankelijker gemaakt worden voor wandelaars, zoals ook beschreven is in hoofdstuk 4 over de openbare ruimte. Vanuit de opgaven van het Deltaprogramma en de dijkvisie is een idee geschetst hoe op de Kerkbuurt een dijkversterking opgepakt kan worden met behoud van het historische karakter. Bij een dijkversterking wordt de dijk niet alleen hoger, maar ook veel breder. Dat zou aan Kerkbuurt ten koste gaan van de historische bebouwing. Daarom is een kistdam geschetst, waarbij de constructie voor de versterking zorgt. De dijk kan opgehoogd worden zonder verbreding van het talud binnendijks.”

U kunt bovenstaande nalezen in dit document op pagina 49.

De dijkvisie is in het collegeakkoord 2010-2014 opgenomen. Doel was de waarde van het Papendrechtse dijklint te koesteren en versterken. Dit kan toch niet geheel overboord gegooid worden omdat veiligheidsnormen bijgesteld worden. Er moet toch een manier zijn om de Kerkbuurt te behouden, en tegelijk aan de bijgestelde veiligheidsnormen te gaan voldoen………

Hieronder nog een afbeeling van de dijkverbeteringen bij de Kerkbuurt zoals die in de ‘Dijkvisie Papendrecht’ werd gepresenteerd.

Lees meer over:

kerkbuurt dijkverzwaring
Deel dit bericht met je vrienden!