vrijdag 26 februari 2021

Alles over Papendrecht

Onafhankelijk Papendrecht: 'Stop geschuif met budgetten bestemd voor de sociale minima'

17 juni 2015 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT / DRECHTSTEDEN - Onafhankelijk Papendrecht meldt ons het volgende: "Donderdag 18 juni aanstaande, is OP tijdens de Raadsvergadering voornemens een amendement indienen. Een deel van de gelden die over zijn gebleven zal worden gereserveerd op regionaal niveau, maar een deel wordt teruggesluisd naar de gemeente(n). Dat klinkt mooi, maar met betrekking tot de gelden die ter beschikking staan van de Sociale Dienst Drechtsteden gaat het ten dele over Rijksgelden die aan het geoormerkte doel kunnen, dan wel zouden dienen te, worden besteed. Deze gelden belopen op regionaal niveau ongeveer 1 miljoen euro. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden zegt deze 1 miljoen euro nodig te hebben om de tekorten af te dekken. Dit lijkt echter in schril contrast te staan met het "positief resultaat" dat over 2014 kon worden geboekt. Positief resultaat staat in de voorgaande zin tussen aanhalingstekens, ook al omdat dit feitelijk publiek geld is, want afkomstig van de gemeenten, en dus ook deels van de gemeente Papendrecht."

"Aangezien de gemeenten geld krijgen van het Rijk om sociale noden te bestrijden, en wij in Papendrecht hebben besloten hieraan mee te doen, lijkt het ons het meest consequent én verstandig om niet heen-en-weer te gaan schuiven met potjes geld. Het sociale geld dat afkomstig is van het Rijk dient ten goede te komen aan de doelgroep: de sociale minima. En die groep is (helaas) groeiende in onze regio Drechtsteden. Het gaat niet alleen om bijstandsontvangers,
maar ook om mensen die (net) boven het sociale minimum zitten. Dat heeft met de crisis te maken. Het bestuur van de GR Drechtsteden mag, als het aan ons ligt, beter dan tot nu toe zijn best doen de sociale noden te bestrijden. Kijken we naar een gemeente als Papendrecht dan zijn er thans (cijfers van 2014) 82 cliënten geregistreerd door de voedselbank in Papendrecht. Dat betekent dat deze mensen die op het sociale minimum leven kennelijk onvoldoende of in het geheel niet (kunnen) worden bereikt door de Sociale Dienst Drechtsteden. Eigenlijk vinden wij dat het niet nodig zou moeten zijn dat er voedselbanken in Nederland bestaan, maar de praktijk leert ons dat het zonder kennelijk niet gaat."

"De Sociale Dienst Drechtsteden onderscheidt zich landelijk door een zeer strenge aanpak. Daardoor vallen echter (te) veel mensen buiten de boot. Het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden waarschuwt hiertegen. Als het aan ons ligt wordt er beter naar het Platform tegen Armoede geluisterd, zowel in de onderscheiden gemeenten als in de Drechtsteden. De komende maanden zullen we met elkaar moeten nadenken hoe het sociaal beleid van de
toekomst eruit dient te zien. De (veel te) strenge aanpak (Sociale Dienst Drechtsteden) dient verlaten te worden, de crisis grijpt dieper in dan we eerder dachten. OP dient nu een amendement in om aan de overige raadsleden te vragen ermee in te stemmen dat de budgetten van de Sociale Dienst "

"Drechtsteden op regionaal niveau kunnen worden gehandhaafd. Daarmee kan alsdan sneller en effectiever gewerkt worden aan de bestrijding van armoede en daardoor kunnen de sociale minima doeltreffender worden geholpen c.q. ondersteund. Als het geld onverhoopt dan eerst weer terug moet van de gemeenten naar de Sociale Dienst Drechtsteden gaat er naast kostbare tijd bovendien ook extra kosten met betrekking tot de uitvoering verloren. Uiteindelijk schieten we met het geschuif met potjes geld / budgetten niks op; het kost ons meer dan dat we echt effectief kunnen zijn met de schaarse middelen die wij tot onze beschikking hebben gekregen. Ook is het volgens OP doelmatiger om dit beleidsveld, het sociaal domein, gezamenlijk regionaal aan te pakken. We hebben immers besloten om via de lijnen van het verlengd lokaal bestuur samen te werken, ook als het gaat om armoede bestrijding. Laten we dan ook consequent zijn en onze samenwerking op het sociaal domein een serieuze kans geven."

"Het mag bekend worden verondersteld dat OP kritisch stond en nog steeds staat ten opzichte van Drechtstad-vorming. Maar OP kiest er juist wel voor om op die beleidsvelden en domeinen waarop tot samenwerking is besloten die samenwerking ook daadwerkelijk een goede kans te geven. Geschuif met potjes geld zoals het bestuur en het college nu van plan zijn staan wat OP betreft haaks op de beleden intenties goed met elkaar samen te werken in de Drechtsteden.
“Maar het allerbelangrijkste argument om de sociale (Rijks-) gelden en (SDD-) budgetten niet weer naar de gemeenten terug te sluizen is dat de mensen in de gemeente(n) zelf er niks wijzer van worden. Wat nodig is, is een beter sociaal beleid zodat we de armoede in de Drechtsteden effectiever kunnen gaan bestrijden. De inwoners die tot de sociale minima gerekend worden verdienen beter”, aldus Lammers van Onafhankelijk Papendrecht.

Lees meer over:

drechtsteden minima op
Deel dit bericht met je vrienden!