dinsdag 18 mei 2021

Alles over Papendrecht

B&W: "Ingrepen in de financiële huishouding noodzakelijk, maar vooralsnog goede vooruitzichten"

20 oktober 2015 (door Hennie van der Zouw)

PAPENDRECHT - Donderdag 12 november 2015 wordt de begroting 2016 in de gemeenteraad van Papendrecht behandeld. Met trots meldt het college van B&W van Papendrecht dat de begroting meerjarig zwarte cijfers schrijft, nadat de gemeenteraad eerder was gewaarschuwd voor een verslechterd financieel perspectief. Daarvoor zijn wel ingrepen in de financiële huishouding noodzakelijk.

‘Voor het college is de afweging van belang geweest de inkomsten waar mogelijk te vergroten en de maatschappelijke ‘pijn’ door te snijden in de uitgaven zoveel mogelijk te beperken’, stelt financieel wethouder van Papendrecht Richard Korteland. ‘Er zijn maatregelen voorgesteld waardoor iedereen bijdraagt aan het positieve begrotingsresultaat, zowel inwoners als alle portefeuillehouders. We vragen bijvoorbeeld geld aan nutsbedrijven voor het gebruikmaken van gemeentegrond voor kabels en leidingen en we vragen reële vergoedingen voor de diensten van onze medewerkers. Het is ons echter gelukt de OZB te ontzien, die alleen maar met de inflatiecorrectie wordt verhoogd.’

Stabiele financiële situatie
‘We gaan uit van een stabiele financiële situatie door deze maatregelen, maar het is wel van belang realistisch om te gaan met nieuwe uitgaven. Door de uitgaven om de voorzieningen in onze gemeente op een hoog niveau te krijgen en te houden zijn de reserves de laatste jaren verminderd. Het wordt tijd om deze reserves weer op een hoger niveau te brengen door eventuele meevallers niet uit te geven, maar te sparen via de reserves. Dat is nog eens extra belangrijk doordat we nog steeds te maken hebben met onzekerheden en financiële risico’s. Om aan te sluiten bij een recente uitspraak van de president van De Nederlandsche Bank: “we moeten meer financiële buffers aanhouden”. Ook voor ons is het van groot belang dat de positieve economische ontwikkeling doorzet. Hierdoor vermindert de werkloosheid in de regio en blijven onze inkomsten op niveau.’

Meepraten en -denken
‘Toch kunnen we nog steeds veel realiseren. De ontwikkeling van de nieuwe wijk Land van Matena, het nieuwe marktplein en invulling van de locaties Den Briel en Veerpromenade zijn daarvan mooie voorbeelden. We bedenken dat natuurlijk niet alleen, maar met samenwerkingspartners.
In 2016 krijgt bestuurlijke vernieuwing concrete aandacht door ideeën van inwoners nadrukkelijker bij de voorbereiding van onze plannen en besluitvorming daarover te betrekken. Ook kunnen inwoners meepraten en meedenken via het loket bewonersinitiatieven en de website mijnbuurtje.nl die in 2016 in de lucht gaat.’

Duurzaamheid, arbeidsmarkt en openbare ruimte
‘Onze gemeente blijft inzetten op duurzaamheid. Met name ook duurzame afvalverwerking krijgt het komende jaar veel aandacht. Maar verder werken aan duurzame voorzieningen zoals het theater en de sportvoorzieningen door verzelfstandigingvarianten te onderzoeken, is ook belangrijk.
Wij vinden dat onze gemeente een verantwoordelijkheid heeft om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden van werk. Daar gaan we actief aan werken, als uitvloeisel van de invoering van de Participatiewet.
Als laatste voorbeeld melden we dat extra gelden voor het integraal beheer van de openbare ruimte in de begroting zijn blijven staan. Dat betekent dat de buitenruimte tenminste op hetzelfde niveau wordt gehouden als nu het geval is.
Kortom, er is sprake van een wisselend financieel perspectief, maar alsnog met goede vooruitzichten!’
 

Deel dit bericht met je vrienden!