vrijdag 27 november 2020

Alles over Papendrecht

Papendrecht denkt na over de toekomst

22 januari 2020 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - De gemeenteraad van Papendrecht is verplicht om vanaf 2021 een omgevingsvisie te hebben. De omgevingsvisie is een integrale visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn, tot ongeveer 2035.

De gemeente Papendrecht heeft er voor gekozen om dit in overleg met inwoners van Papendrecht vast te stellen. Wat is het gewenste toekomstbeeld?

In 2019 heeft Gemeente Papendrecht met veel Papendrechters gesproken over de toekomst van Papendrecht. Er zijn straatinterviews en diepte-interviews gehouden, men stond met een tent op de markt (Dag van de Toekomst), er was een bijeenkomst in het Apollohotel (Papendrechtcafé) en iedereen kon online meepraten. Ook kinderen dachten mee.

Op dinsdag 21 januari zijn de voorlopige uitkomsten besproken in het gemeentehuis. Er waren zo'n 70 belangstellenden.

Na de presentatie, ging men uiteen in vijf groepen, met elk een eigen onderwerp (zie onder). In de groepen kon men aangeven wat men van de plannen vond en eigen ideeën aandragen.
Over het algemeen herkende men zich wel in de aanbevelingen. Wel werd door diverse mensen aangegeven dat de plannen nog erg algemeen zijn en men meer concrete plannen had verwacht.

Hieronder vind u een overzicht van de voorstellen, verdeeld in de vijf onderwerpen:

DUURZAME KOERS
Als gemeente kiezen we voor een duurzaam Papendrecht. Een plek waar mensen willen wonen, werken en verblijven, nu en in de toekomst. We gaan voor een krachtige gemeenschap waar de kwaliteit van leven wordt behouden en versterkt.
Een gemeenschap met oog voor het welzijn, ontwikkeling en perspectief van haar inwoners. We zorgen voor laagdrempelige voorzieningen en een volwaardig activiteitenaanbod lokaal en dichtbij mensen.

De omgeving nodigt uit om te bewegen, ontmoeten en ontspannen en is veilig ingericht met oog voor de benodigde klimaatadaptatie en energietransitie. Dit doen we samen met onze inwoners. In 2050 zijn we in heel Papendrecht energieneutraal, voor de bebouwde omgeving hopelijk zelfs 2035 al. Samen met onze inwoners, instellingen en bedrijven verminderen we onze CO2-uitstoot door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en woningen, bedrijven en openbare gebouwen te isoleren. Ook door de aanwezige verharding in tuinen en op daken zoveel mogelijk te vervangen door groen en water maken we onze omgeving duurzamer. Op deze manier maken we samen Papendrecht toekomstbestendig.

PRETTIG WONEN
Om een aantrekkelijke gemeente te zijn en te blijven, is een goed woonklimaat voor onze inwoners doorslaggevend. Dat begint bij een goede balans tussen woningvoorraad en woningbehoefte.
Om de te verwachtte huishoudensgroei op te kunnen vangen en een bijdrage te leveren aan de regionale Groeiagenda, zullen we naar verwachting voor 2030 minimaal 660 woningen moeten bouwen.

We breiden de bestaande woningvoorraad uit door vooral duurdere woningen toe te voegen. Dit vergroot de doorstroming op de woningmarkt, zodat uiteindelijk goedkopere woningen beschikbaar komen voor de huisvesting van starters en huishoudens met een laag inkomen. Ook verbreden we het woonaanbod met meer levensloopgeschikte woningen en bijzondere woon(zorg)concepten op buurtniveau. De woonomgeving draagt bij aan het versterken van ontmoeting en verbinding tussen mensen.

Waar mogelijk proberen we meer diversiteit in woonwijken te krijgen. Daarmee versterken we de ontwikkeling en het welzijn van onze inwoners. Natuurlijk is de woonomgeving duurzaam en toekomstbestendig ingericht met een flinke dosis water en groen. Alleen op deze manier blijft Papendrecht een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te verblijven.

ECONOMISCH VITAAL
Om ons als gemeente te blijven onderscheiden in de regio, streven we naar een sterke en stabiele economie met een aantrekkelijk centrumgebied. Sterke topsectoren, een goede sociaal maatschappelijke verankering van het bedrijfsleven in de gemeenschap, circulaire en duurzame bedrijfsvoering en goede bereikbaarheid over weg, water en per openbaar vervoer zijn hierin essentieel.

We blijven ons inzetten voor een flinke verbetering van de bereikbaarheid. Waar mogelijk verkleinen we de gezondheids- en leefbaarheidsbelasting van de bedrijfsterreinen voor nabijgelegen woongebieden. Een levendig en aantrekkelijk centrumgebied gericht op ontmoeting en ontspanning verbetert de verblijfskwaliteit en de aantrekkingskracht in de regio. De Markt leent zich prima voor het organiseren van evenementen. Op andere plekken zijn kleinere evenementen wenselijk om verbinding en ontmoeting op buurtniveau te stimuleren.

Aanvullend bieden we in het centrum ruimte aan meer horeca- en vrijetijdsmogelijkheden om de structurele ontmoetingsfunctie in dit gebied te vergroten. Ook de as centrum-haven versterken we door het stimuleren van meer horecavestigingen, ligplaatsen en overnachtingsmogelijkheden.

STERKE VERBLIJFSKWALITEIT
Papendrecht wordt gekenmerkt door haar ligging aan meerdere rivieren en haar rijke groene omgeving. Papendrecht wordt omringd door het Groene Hart, de Biesbosch en iets verder het werelderfgoed Kinderdijk. Maar ook Papendrecht zelf kent een uitgebreide groene opzet. Er zijn meerdere parken en de hoofdontsluiting is ruim en groen opgezet. Ook de rivieren Beneden
Merwede en (in mindere mate) de Noord zijn belangrijke beeldbepalende elementen voor Papendrecht.

Parallel aan de Merwede ligt het dijklint met haar historische elementen. Zowel het groen, het water en het historisch dijklint zijn fundamentele bouwstenen voor de Papendrechtse identiteit, maar niet altijd even zichtbaar en herkenbaar. Als gemeente kiezen we daarom voor het versterken van de water- en groenstructuren in Papendrecht.

De onderlinge verbindingen tussen het groen en het water maken we robuuster. We vergroten de beleefbaarheid en zichtbaarheid van de rivier en het historisch dijklint. Meer ruimte voor groen, verblijf en recreatie langs het water is hierin essentieel.

VERBINDENDE INFRASTRUCTUUR
Ons doel voor de toekomst is duidelijk: een prettig woon-, werk- en verblijfsklimaat voor iedereen, nu en in de toekomst. Als gemeente kiezen we daarom bewust voor meer ruimte voor de fiets. Hiermee winnen we een hoop aan leefbaarheid: minder overlast van geluid en vervuilende stoffen, betere bereikbaarheid, meer speelruimte en groen, gezondere inwoners en meer sociale interactie in de openbare ruimte.

Om dat te bereiken, investeren we bij (her)inrichting van de openbare ruimte in goede, veilige en aantrekkelijke fietsinfrastructuur en vergroten we de maat en schaal van fietsvoorzieningen. In woonwijken willen we voor de auto een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur doorvoeren. Een robuuste openbaar vervoersverbinding met omliggende steden en dorpen is noodzakelijk om het autogebruik daadwerkelijk te kunnen verminderen.

Binnen Papendrecht is een aanvullend fijnmazig openbaar vervoersnetwerk van verschillende vervoersmanieren nodig waarmee inwoners tot dichtbij hun huis kunnen komen. Zo creëren we ideale wijken om te fietsen, te wandelen, te spelen en te leven.

Het volledige document is te vinden op www.papendrecht.nl/omgevingsvisie

Zie ook:

Lees meer over:

toekomst omgevingsvisie
Deel dit bericht met je vrienden!