Informateur praat verder met PAB, VVD, D66 en ChristenUnie/SGP

17 maart 2010

PAPENDRECHT - Afgelopen vrijdag en zaterdag heeft informateur J.M. de Geus met alle partijen open en constructieve gesprekken gevoerd in het kader van zijn opdracht om tot een coalitievoorstel te komen dat voldoet aan de gestelde criteria:

• een brede coalitie
• die recht doet aan de verkiezingsuitslag
• en bijdraagt aan de vorming van een stabiel college.
 
J.M. de Geus legt uit: "In deze zogenaamde tweede fase bent u allen gevraagd om op basis van vijf hoofdthema’s uw standpunten en ideeën te formuleren welke voor uw partij van groot belang zijn. Belang in termen van uw zienswijze voor de toekomst van Papendrecht en in termen van het bereiken van en zorg dragen voor een stabiel bestuurlijke inrichting voor Papendrecht. Desgewenst kon u zelf een aanvulling op deze thema’s geven. Enkelen van u hebben hiervan gebruik gemaakt om specifieke accenten met mij te delen.  In deze gesprekken heb ik u tevens uitge nodigd aan te geven welke politieke aspecten van doorslaggevende aard zijn in termen van mogelijke samenwerking.

Bij de vijf aangereikte thema’s bleken, voor ieder thema, twee hoofdrichtingen te bestaan in de optiek van de partijen en maakte iedere partij haar positie daarin duidelijk.

Vertrouwen in en dienstverlening door de overheid. Hierbij speelt aandacht voor de wijk versus aandacht voor Papendrecht als geheel. De meeste partijen opteren voor een zelfstandig voortbestaan van Papendrecht. Daarnaast willen een aantal partijen een expliciete één-loket benadering  en eigenaarschap vanuit de gemeente als speerpunt, voor anderen gaat het met name om de verbetering van gepercipieerde dienstverlening;
Regionale samenwerking – Aansturing. Alle partijen willen de gedeelde samenwerking voortzetten. Verschil tussen partijen ligt tussen de keuze voor een efficiencyslag sec enerzijds en een efficiencyslag met takendiscussie anderzijds. Daarnaast is ook de functionaliteit in termen van processen in tweeën te bevatten: als operationeel  uitvoerend orgaan of als ‘linking pin’;
Regionale samenwerking – Inhoudelijke thema’s.  Inhoudelijke thema’s moeten voor een grote groep partijen sterk voldoen aan het zogenoemde ‘grensoverschrijdende’ criterium;
Financieel beleid. Alle partijen houden rekening met bezuinigingen, de mate waarin men verwacht dat deze moeten worden doorgevoerd verschilt evenals het moment van ombuigingen (nu onmiddellijk of na gedegen onderzoek binnen twee jaar). Een deel van de partijen houdt ook expliciet rekening met veel verdergaande ontwikkelingen als consequentie van ander landelijk beleid;
Veiligheid en leefomgeving. Diverse verschillende thema’s zijn hier voor partijen gelijkelijk belangrijk: van bouwen naar beheersen, krimp als demografische verwachting en ruimtelijke ordening, parkeerbeleid dat past bij ambities en behoeften en Papendrecht als boodschappenstad of winkelstad. Er is ook een grote overeenkomst met betrekking tot de wijze van invulling van het gebied ten noorden van de A15.

Een werkzame coalitie draagt een eenheid van bereiken in zich en is daarmee voor het vervolg medebepalend voor de keuze voor verdere gesprekken op basis van deze eenheid.

Recht doen aan de verkiezingsuitslag. Bij het recht doen aan de verkiezingsuitslag, los van gedeelde standpunten zijn er ook drie hoofdgroepen te onderscheiden: Winnaars, niet-winnaars/niet-verliezers en verliezers. In de keuze voor verdere gesprekken is ook hiermee rekening gehouden.

Een brede coalitie. Bij deze afweging speelt nadrukkelijk de grotendeels breed gedragen gedachte van het betrekken van de burgers bij de politiek. Enerzijds betekent dit op weg naar een redelijk open akkoord versus een meer geconcretiseerd akkoord, anderzijds de mate waarin oppositie kan worden vormgegeven; van ondersteunend aan de coalitie tot kritisch prikkelend. Debat als spel wordt door partijen als niet ter zake doende gehouden. De burger proactief betrekken is voor een aantal partijen een expliciete opdracht aan raad en aan later te vormen college.

In de gesprekken zijn verschillende varianten van meerderheidscombinaties , op basis van gewenstheid door betrokkenen, de revue gepasseerd.
Uitnodiging voor woensdag 17 maart 2010

Afwegende de drie genoemde criteria, de accenten die u mij in openheid en eigen keuze heeft aangereikt en omwille van de voortgang in het proces, wil ik mij in de derde fase laten informeren op een concreter niveau op het gebied van stabiel bestuur en inhoudelijk richtingen.

Ik nodig daarom een beperkt aantal partijen uit om in gezamenlijkheid verder van gedachten te wisselen. Dit betekent geenszins dat andere partijen niet meer tot het informatieproces behoren. Het kan zelfs zijn dat op korte termijn andere gesprekspartners (mede) worden uitgenodigd. Ik vraag u allen dan ook om op de gestelde data oproepbaar te zijn. U zult in zo’n geval zo tijdig mogelijk een uitnodiging  ontvangen.

Het is vanwege bovenstaande dat ik hierbij voor woensdagavond 17 maart 2010 20.00 uur in het Golden Tulip Hotel te Papendrecht voor een vervolggesprek uitnodig de gesprekspartners van PAB, VVD, D66 en de gecombineerde lijst ChristenUnie/SGP."

J.M. de Geus

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.