Verkiezingsprogramma PAB

06 maart 2002
Verkiezingsprogramma PAB

VOORWOORD

Lokaal bestuur, democratie en dualisme

Het bestuur der gemeente is bij de wet geregeld. Zoals iedere gemeente wordt ook Papendrecht bestuurd door een gemeenteraad, die vierjaarlijks door de stemgerechtigde inwoners wordt gekozen. Op zijn beurt kiest de gemeenteraad uit zijn midden de wethouders. De, door de Kroon benoemde, burgemeester is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B & W ) als voorzitter van de gemeenteraad. De raad vormt het algemeen bestuur van de gemeente, het college vormt het dagelijkse bestuur. Dit bestuursmodel, waarin de raad en het college met elkaar verweven zijn, wordt ook wel een monistisch stelsel genoemd. Hoewel de raad formeel de gemeente bestuurt, is het in de praktijk vaak het college dat de dienst uitmaakt en laat de raad veel aan de wethouders in het college over omdat die van hun eigen partij zijn.

Teneinde de bestaande lokale bestuurscultuur te veranderen, alsook de relatie burger-bestuur te verbeteren, heeft de regering dualisering voor gemeenten voorgesteld. De Staatscommissie Dualisme en lokale democratie, kortweg ook wel de 'commissie- Elzinga' genoemd (naar haar voorzitter prof. mr. D.J. Elzinga, hoogleraar staatsrecht Rijksuniversiteit Groningen) heeft onderzoek gedaan en advies aan de regering uitgebracht over de wijze waarop de dualisering van het lokale bestuursmodel vormgegeven kan worden. De voorgenomen structuur- en cultuurverandering in het kader van de vernieuwingsimpuls heeft ook concrete gevolgen voor de bestuurlijke praktijk in de gemeente Papendrecht en wel op zeer korte termijn. Behoudens aanname van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer zal de Wet dualisering gemeentebestuur reeds op 7 maart 2002, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen, in werking treden!

De kern van de dualisering is het ontvlechten van de raad en het college, wat gebeurt door het aanbrengen van een scheiding in de samenstelling, de functies en de bevoegdheden c.q. verantwoordelijkheden van raad en college. In het dualistisch stelsel worden de bestuursbevoegdheden bij het college geconcentreerd. De gemeenteraad blijft, als het hoogste orgaan binnen de gemeente, almachtig. De beleidsbepalende en controlerende taken van de raad worden versterkt en er komt meer nadruk te liggen op de vertegenwoordigende functie van raadsleden. Als gevolg van de interne gerichtheid komt de rol van volksvertegenwoordiging nu bij veel raadsleden in het gedrang, terwijl contacten met burgers en maatschappelijke organisaties juist hoofdzaak behoren te zijn.De invoering van een dualistisch bestuursmodel brengt met zich mee dat een wethouder niet meer gelijktijdig raadslid mag zijn. Dit leidt er onder meer toe dat de wethouder zichzelf als dagelijks bestuurder niet meer hoeft te controleren omdat hij geen raadslid meer is. Tevens geldt voor wethouders (en burgemeester) een verbod om lid te zijn van raadscommissies. De bedoeling hiervan is dat raadsleden losser (onafhankelijker) komen te staan van hun wethouders en daardoor meer naar de inwoners gaan luisteren in plaats van hoofdzakelijk naar hun wethouders. De scheiding van posities en bevoegdheden leidt tot een duidelijkere rolverduidelijking tussen de gemeentelijke bestuursorganen, wat de transparantie voor de burger zal vergroten. Daarnaast wil men ook de burgers meer bij het bestuur betrekken.
Het PAB vindt dat de rol van volksvertegenwoordiger voor een raadslid hoofdzaak moet zijn en handelt daar ook naar.

Dit houdt in:
• onderhouden van contacten met burgers;
• het opkomen voor de belangen van de burgers;
• vertalen van de wensen van de burgers in beleid;
• afleggen van verantwoording aan de burgers voor de wijze waarop hun belangen zijn behartigd.

Bestuurlijke vernieuwing is voor het PAB dan ook niet nieuw. Papendrechts Algemeen Belang werkt immers al bijna 20 jaar als vertegenwoordiger van de Papendrechtse inwoners!

1. BESTUUR

Betrokkenheid bestuurders

De betrokkenheid van de bestuurders met Papendrecht en haar inwoners moet mede blijken uit het feit dat de burgemeester en de wethouders ook in Papendrecht wonen. Het PAB vindt dat het gemeentebestuur zich permanent moet afstemmen op de gevoelens en wensen van de inwoners.

Het PAB pleit voor een open bestuurscultuur, hetgeen inhoudt:
• alleen in het uiterste geval besloten vergaderingen;
• geen nevenfuncties voor burgemeester en wethouders als het risico bestaat van belangenverstrengeling;
• het instellen van een ombudsman/vrouw;
• meer mogelijkheden voor het inzetten van duoraadsleden in raadscommissies;
• zonodig het initiatief nemen voor een referendum dan wel het ruimhartig verlenen van medewerking aan een referendum.

Bestuurlijke vernieuwing en inspraak inwoners

Om de inwoners meer bij de politiek te betrekken is door de regering de bestuurlijke vernieuwing ingesteld. Het in september 2001 vastgestelde gemeentebeleid met betrekking tot de beoogde bestuurlijke vernieuwing is echter zeer gecompliceerd en loopt over van beperkende voorwaarden die de inspraak zodanig beperken dat er in het geheel geen sprake is van vernieuwing.

Het PAB zet zich serieus in om de inwoners van Papendrecht bij het bestuur te betrekken.
Verbeteringsvoorstellen van het PAB zijn:
• het schrappen van een groot aantal beperkende voorwaarden;
• het invoeren van spreekrecht tijdens gemeenteraadsvergaderingen;
(N.B. Een dergelijk door het PAB in 2001 ingediend voorstel is helaas afgewezen.)
• het invoeren van een inspreekhalfuurtje voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad;
• vooraf de inwoners bij de planvorming betrekken (niet alleen de procedureel verplichte inspraak achteraf, zoals zo vaak bij bestemmingsplannen het geval is).

Toelichting
Op de agenda van de gemeenteraad staan regelmatig punten die verstrekkende gevolgen hebben voor inwoners, verenigingen e.d.. Het is nu nog zo dat de gemeenteraad hierover een besluit neemt zonder dat de direct belanghebbende(n) hierover ook maar één woord mag/mogen zeggen tijdens de gemeenteraadsvergadering. (U mag wel komen kijken en luisteren hoe de raadsleden over u en uw belangen beslissen).

Voorlichting

• duidelijke en eerlijke voorlichting is vereist, geen onvolledigheden;
• tijdige en betere informatie naar de burger;
• burgers laten weten wie wat doet, duidelijke bekendmaking van taken, commissies en colleges.

Behoud gemeentelijke zelfstandigheid

Het PAB zet zich in voor samenwerking met de regio, echter met behoud van de zelfstandigheid van Papendrecht.

Het PAB vindt:
• dat regionale samenwerking de voorkeur verdient als dit een beter product oplevert en/of de kosten reduceert zonder dat hierbij de belangen van de inwoners worden geschaad;
• de overdracht van bevoegdheden van de direct gekozen gemeenteraad door een niet gekozen raad, zoals de Drechtraad, ondemocratisch;
• dat het behoud van de gemeentelijke autonomie, met het zwaartepunt bij de direct gekozen en relatief dicht bij de inwoners staande gemeenteraad, het uitgangspunt moet zijn.

2. VEILIGHEID

Politie

Het P.A.B pleit voor:
• géén uitholling van politietaken;
• meer politie op straat;
• krachtige aanpak van drugsoverlast en vandalisme;
• 24-uurs openstelling van het politiebureau in eigen gemeente;
• betere communicatie tussen politie en burger;
• burgervriendelijker werken door de politie.

Het PAB vindt dat er vanuit de politiek blijvende druk moet worden uitgeoefend op de verantwoordelijke politici in Den Haag voor meer politie en veiligheid.

Brandweer

Verbetering van de brandveiligheidscontroles in Papendrecht is noodzakelijk.
Het PAB pleit voor:
• voldoende personeel voor behandeling van vergunningen en het
uitvoeren van controles van gebouwen die aan de voorschriften dienen te voldoen;
• voldoende en adequaat materieel;
• betere oefengelegenheid;
• adequaat en duidelijk informeren van de inwoners in geval van rampen.

3. VERKEER EN VERVOER

Uit het oogpunt van ontwikkeling van de gemeente is een goede infrastructuur die zorgt voor goede bereikbaarheid van belang.

Het PAB staat voor:
• continu aandacht voor de bevordering van de verkeersveiligheid;
• realisering van 30 km zones om de verkeersveiligheid in woonwijken te verhogen;
• scheiding van het langzaamverkeer en het snelverkeer door middel van aparte fietspaden op doorgaande wegen;
• het opstellen van een prioriteiten/financieringsschema ten behoeve van reconstructie van kruisingen, splitsingen en andere weggedeelten die door verkeersdeelnemers en/of wijkbewoners als onveilig worden ervaren;
• het aanleggen van rotondes op de daarvoor geschikte plaatsen in plaats van kruisingen met verkeerslichten;
• uniforme verkeersregels voor rotondes;
• extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers door het creëren van veilige voetgangersoversteekplaatsen en veilige schoolroutes;
• fietsenstallingen bij openbare gebouwen en winkelcentra;
• het ondersteunen van maatregelen die het openbaar vervoer bevorderen.

4. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

Bedrijfsvestigingen

Hoewel de ruimte voor bedrijfsvestigingen in Papendrecht beperkt is, vindt het PAB dat bij bedrijfsvestigingen een aantal zaken extra aandacht verdient.

Het PAB vindt:
• dat arbeidsintensieve bedrijven, in verband met uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen, voor vestiging de voorkeur hebben;
• schone, niet of weinig milieubelastende bedrijvigheid een vereiste, gelet op het feit dat Papendrecht een woongemeente is en de milieubelasting in de Drechtsteden al erg groot is;
• dat er voldoende mogelijkheden in woonwijken moeten zijn voor zelfstandige(n) met kantoor en/of praktijkruimte aan huis.

Winkelcentrum De Meent

De renovatie/nieuwbouw van winkelcentrum De Meent is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van ondernemers en eigenaren.

Het PAB vindt dat:
• projectontwikkelaars, ondernemers en eigenaren de risicodragers behoren te zijn en niet de gemeente;
• de gemeente randvoorwaarden moet scheppen met betrekking tot het openbaar gebied;
• financiële bewaking van de kostenontwikkeling een vereiste is.

(Voor woningbouw zie hoofdstuk 11)

5. ONDERWIJS

Lokaal onderwijsbeleid

Door decentralisatie is de rol van de gemeente belangrijker dan vroeger.
Het PAB pleit voor een gemeentelijk beleid met:
• goed overleg met de scholen en het samen met de scholen ontwikkelen van het toekomstige beleid;
• aandacht voor een goede toerusting van het onderwijspersoneel door middel van bijscholing en deskundige begeleiding om de kwaliteit te waarborgen bij alle door het rijk opgelegde veranderingen in het onderwijs.

Zorgverbreding

Het PAB ondersteunt de zorgverbreding. Dit is de extra aandacht die aan kinderen met specifieke pedagogische en didactische problemen wordt gegeven. Het beleid dient gericht te zijn op een minimum aan uitvallers onder de leerlingen veroorzaakt door bijvoorbeeld demotivatie, desoriëntatie, onverschilligheid etc..

Voorschoolse educatie

Het PAB ondersteunt het belang van activiteiten ten behoeve van voorschoolse educatie, zoals:
• consultatiebureaus;
• peuterspeelzalen;
• taalgym;
• speel-o-theken.

Het PAB vindt dat extra aandacht nodig is voor/om:
• de wachtlijsten bij peuterspeelzalen beter te kunnen aanpakken;
• de ontwikkeling van een goed ‘kindvolgsysteem’ van consultatiebureau tot schoolarts.

Basisonderwijs

De belangrijke periode in het leven van basisschoolleerlingen verdient ten volle onze aandacht. Het PAB vindt dat naast de kerntaken (lezen, rekenen enz.) van belang zijn:
• jeugd- en jongerenwerk voor een zinvolle vrijetijdsbesteding;
• schoolzwemmen;
• muziek- en kunstzinnige vorming.

Voortgezet onderwijs

Leerlingen in dit onderwijs verdienen in deze fase van hun leven eveneens bijzondere aandacht.

Het PAB vindt van belang:
• een krachtige bestrijding van spijbelen door een gezamenlijke aanpak van scholen en leerplichtambtenaren;
• optimale jeugdhulpverlening;
• begeleiding van jongeren met een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt;
• het creëren van extra ondersteuning bij schooluitval van leerlingen door o.a. leerwerkvoorziening en andere maatregelen om deze leerlingen op te vangen.

6. SPORT EN RECREATIE

Het PAB is zich bewust van de grote waarde van sport voor de maatschappij en voor de gezondheid van het individu.

Het PAB vindt dat:
• sport bewegingsarmoede tegengaat en de lichamelijke en geestelijke gezondheid bevordert;
• sport bijdraagt aan individuele ontplooiing;
• sport zorgt voor sociale contacten en sociale waardering;
• sport een belangrijk preventiemiddel is tegen o.a. vandalisme en
criminaliteit.

Daarom vindt het PAB het belangrijk dat voortdurend in sport wordt geïnvesteerd door concrete acties en met financiële middelen.

Extra aandachtspunten van het PAB zijn:
• herstart van de Sportraad;
• het instandhouden van de ruimte voor sportbeoefening;
• mogelijkheden openhouden voor uitbreiding van sportvelden;
• sportmogelijkheden in de directe omgeving.

Toelichting
In Papendrecht staat de beschikbare ruimte voor buitensport als gevolg van woningbouw onder druk. Alleen al de laatste 8 jaar is veel beschikbare ruimte voor sport verloren gegaan.
Doordat in de Oostpolder een deel van de beschikbare ruimte voor sport door verandering van het bestemmingsplan in 1994 (t.b.v. woningbouw) verloren is gegaan, heeft de V.V. Drechtstreek nu ruimteproblemen. De sportvelden bij de Pelsertflat zijn nu ook niet meer beschikbaar voor sport, terwijl de schoolsportvelden op de hoek Molenlaan/Vijzellaan eveneens een woningbouwbestemming hebben gekregen.

Het opofferen van ruimte voor sportvelden voor woningbouw vindt het PAB een slechte zaak. Daarom zal zij zich in de gemeenteraad blijven inzetten voor het behoud van voldoende sportruimte.

Zwembadaccommodatie

Het centraal gelegen zwembad De Hooght is een verworven goed voor de inwoners van Papendrecht.

Het PAB vindt dat:
• een gemeente van 30.000 inwoners recht heeft op een eigen zwembad;
• minimaal de huidige voorziening moet blijven;
• de gemeentelijke financiële bijdrage aan schoolzwemlessen voor bassischoolleerlingen in stand moet worden gehouden.

Sportpark Slobbengors

Het Slobbengors is vanaf haar ontstaan al meer dan 60 jaar een goed bereikbaar sportterrein.

Het PAB vindt dat:
• de V.V. Papendrecht, die vanaf haar oprichting op het Slobbengors is gevestigd, de “oudste rechten” heeft en niet tegen haar wil verplaatst kan worden ten behoeve van woningbouw;
• een verplaatsing van een sportvereniging naar een gebied buiten de gemeentelijk bebouwde kom ontoelaatbaar is.

(Denk aan de veiligheid en sociale controle voor met name jeugdleden).

7. CULTUUR

Het cultuurbeleid zal gericht moeten zijn op:
• het bevorderen dat zoveel mogelijk burgers in staat worden gesteld kennis te nemen van de producten die kunst voortbrengen;
• het ook toegankelijk maken van kunstuitingen voor minder draagkrachtigen door te zorgen voor lage financiële drempels;
• het zorgen voor voldoende expositieruimte.

Het PAB vindt dat bij het ontwikkelen van een cultuurbeleid de Culturele Raad een prominente plaats moet innemen en dat deze Raad gevraagd en ongevraagd moet kunnen adviseren.

Culturele voorzieningen

• Bibliotheek: het PAB hecht grote waarde aan een goede bibliotheek, voorzien van moderne (multimedia) informatiemiddelen.
• Theater: het bestaansrecht van theater De Willem acht het PAB bewezen. Het theaterbezoek aan De Willem rechtvaardigt een theatervoorziening in Papendrecht als vervanging van De Willem.
• Museum voor moderne kunst: het PAB vindt dat er bestaansrecht is voor het museum. Het draagvlak van het museum moet vergroot worden door:
- betere promotie;
- sponsoring;
- multifunctioneel gebruik;
- inzet van vrijwilligers.

Het PAB is er voorstander van dat dit museum in Papendrecht blijft, desnoods in combinatie met een nieuw te bouwen theater.

Dorpsbehoud

Als plaatselijke politieke partij is het vanzelfsprekend dat het PAB zich inzet voor het behoud van het karakteristieke (= historische) deel van Papendrecht.

Dit houdt voor het PAB in:
• het behoud van cultuurhistorische elementen, zoals de dijkbebouwing, o.a. het Oude Veer en de andere landschappelijke elementen langs de dijk zoals bij de Van Maerlandtstoep;
• een groene Tiendzone;
• behoud van de Matenasche Scheidkade, de Zalmsteeg en al dit soort elementen, voor zover nog aanwezig in Papendrecht;
• dat de doorkijken - met uitzondering in het historisch belang - langs de dijk niet bebouwd mogen worden;
• behoud van het bruggetje naar het Slobbengors;
• ondersteuning van het cultuurhistorisch museum aan de Veerdam;
• het opstellen van een dijkvisie in overleg met de Papendrechtse bevolking.

Beeldkwaliteitsplan

Het PAB is voor het opstellen van een welstandsnota, waarin:
• voor het historische dijklint van Papendrecht gebiedseigen kaders zijn opgenomen om aantasting van het karakter van de dijk te voorkomen;
• het welstandstoezicht duidelijk, objectief en transparant voor de inwoners wordt geregeld.

Toelichting
Het PAB vindt dat het weinige wat nog over is van Oud-Papendrecht voor ons nageslacht behouden moet blijven.

8. OPENBAAR GROEN

Het PAB vindt recreatie en groen, zoals parken, speelplaatsen en buurtgroen, van essentieel belang voor de kwaliteit en leefbaarheid van de woonomgeving. Voor veel mensen is het park dé aangewezen plek om in de vrije uurtjes een wandelingetje te maken, te trimmen of de hond uit te laten.

Het PAB vindt dat:
• invoering van een gemeentelijke kapverordening belangrijk is;
• bewoners betrokken moeten worden bij de ontwikkeling en inrichting van groenplannen;
• het onderhoud van openbaar groen op een aanvaardbaar peil
uitgevoerd moet worden;
• bij het beheer van water gestreefd moet worden naar een goed waterbeheer (voldoende baggeren, natuurlijke oevers, e.d.);
• een duidelijk beleid gevoerd moet worden om overlast van hondenpoep en zwerfvuil te beperken in combinatie met meer voorzieningen voor hondenbezitters;
• parken niet gezien mogen worden als reserve bouwgrond en goed moeten worden onderhouden;
• bij (her)inrichting of renovatie van parken de inwoners hierbij betrokken behoren te worden.

9. WELZIJN

Vrijwilligers

Voor het goed functioneren van veel instellingen is de inzet van vrijwilligers onmisbaar geworden. Daarom dient de positie van de vrijwilliger goed geregeld te zijn.

Het P.A.B pleit voor:
• regeling positie vrijwilligers in vrijwilligersstatuut (onkosten, verzekering e.d.)

Minimabeleid

Er zijn ondanks de welvaart ook mensen die op een laag bestaansniveau moeten leven. Het gaat niet alleen om mensen met een uitkering, maar ook om mensen met een betaalde baan. De armoedebestrijding verdient ondanks de welvaart blijvende aandacht met goede regelingen voor de mensen die beneden of net boven het bestaansminimum moeten leven.
Het PAB ondersteunt gemeentelijke en rijksregelingen die de doelgroep van de minima ten goede komen.

Ouderenbeleid

Het PAB vindt van belang:
• dat ouderen, zo lang zij dit wensen, in hun eigen vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen;
• de bouw van levensloopbestendige woningen dient gestimuleerd te worden alsmede het aanpasbaar bouwen;
• voldoende aandacht voor maatschappelijke zorg, met name zorg op maat en van goede kwaliteit en aanpak van wachtlijsten;
• betaalbare en ook direct beschikbare zorg voor iedereen;
• dat er rekening wordt gehouden met ouderen die alleen een AOW (en karig pensioentje) ontvangen. Voor deze mensen dient een ruimhartig toepassing van het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid voor de gemeentelijke belastingen te gelden (zie verder ook minimabeleid);
• dat er behalve een jongerenraad ook een ouderenraad (seniorenraad) dient te komen.

Jongerenbeleid

De jeugd moet zich door spel en sport kunnen ontwikkelen.
Daarom is het PAB voor voldoende:
• veilige speelplaatsen op buurtniveau;
• trapveldjes/recreatiesportveldjes op buurtniveau voor de schooljeugd;
• veilige ontmoetingsplaatsen voor jongeren ouder dan 12 jaar;
• ruige speelterreinen waar ook hutten kunnen worden gebouwd.

De oudere jeugd (12 t/m plm. 16 jaar) dient te worden ondersteund met:
• het organiseren van activiteiten voor de jeugd van 12 tot plm. 16 jaar;
• een positieve benadering van een exploitant indien deze een disco wil vestigen op een daartoe geschikte plaats;
• het stimuleren van veilig vervoer van en naar belangrijke uitgaanscentra buiten Papendrecht.

Verder vindt het PAB dat bij het ontwikkelen van het jeugdbeleid de Jeugdraad een belangrijke plaats moet innemen.

10. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Gehandicaptenbeleid

Het PAB streeft wat gehandicapten betreft naar:
• een zo groot mogelijke integratie in de maatschappij;
• goede toegankelijkheid van gebouwen, openbare ruimten en openbare voorzieningen;
• het binnen redelijke termijnen verstrekken van goede WVG-voorzieningen;
• instandhouding van goede vervoersvoorziening, bij collectief vervoer dienen de wacht- en reistijden niet onevenredig lang te worden;
• het ondersteunen van de sociale doelstelling van Drechtwerk;
• ondersteuning van de Papendrechtse gehandicaptenraad.

Minderhedenbeleid

Het PAB vindt dat de ons toegewezen minderheden verplicht moeten worden gesteld tot het volgen van een inburgeringscursus.

Gezondheidszorg

Nu landelijk gezien de gezondheidszorg snel is verslechterd, is het belangrijk dat de gemeente haar taken op dit gebied extra aandacht gaat geven.
Het PAB vindt dat:
• blijvende aandacht nodig is voor de verbetering van de preventieve gezondheidszorg;
• mogelijkheden voor noodopvang van mensen in crisissituaties aanwezig moet zijn in Papendrecht;
• overlast van prostitutie in woonwijken door goede vestigingsvoorwaarden moet worden voorkomen.

Milieu

Het milieu blijft de aandacht vragen. Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor ons welzijn. De zorg voor een gezonde leefomgeving mag niet afhankelijk worden van trends, maar dient een belangrijk onderdeel te zijn van het gemeentebeleid.

PAB vindt dat:
• producenten en bedrijven die zelf invloed kunnen uitoefenen op de mate van vervuiling de rekening van sanering en afvalverwerking dienen te betalen (bijv. bij bodemsanering etc.);
• blijvende aandacht en stimuleren voor duurzaam bouwen nodig is;
• toepassing van duurzame energieopwekking bevorderd dient te worden;
• een goede subsidieregeling voor oud-papier van belang is;
• recycling gestimuleerd moet worden (kringloopwinkel e.d.);
• openbaar water niet als opvang van rioolwater (via overstorten) mag worden gebruikt;
• milieuparkjes met containers voor gescheiden afvalinzameling in de toekomst ondergronds moeten worden aangelegd;
• het afvalbrengstation, centraal gelegen in de gemeente, een onmisbare schakel is in de verwerking van de afvalstromen en als zodanig in stand moet worden gehouden;
• de service bij de afvalverwerking van de burger een belangrijke factor is;
• overschrijdingen van wettelijke geluidsnormen, als gevolg van bijv. verkeersdrukte, moeten worden tegengegaan.

11. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Bestemmingsplannen

Bij het maken van nieuwe en herziene bestemmingsplannen vindt het PAB het belangrijk dat:
• goede voorlichting en informatie wordt gegeven, zelfs meer dan wettelijk verplicht is;
• er soepele vestigingsvoorwaarden komen ten behoeve van o.a. huisartsen, tandartsen etc.;
• met woningbouw conflicterende bestemmingen, zoals geluidsoverlast gevende bedrijvigheid, afvaldepots enz., rekening wordt gehouden;
• er géén bebouwing wordt gepland in de groene ruimte in de woonwijken.

Toelichting
Vooral de laatste 10 jaar wordt door het College een beleid ondersteund van verdichting in woonwijken door bouwen van woningen in wijk- en buurtgroen.
Bij wijzigingen van bestemmingsplannen wordt dit dan geleidelijk in de loop der jaren doorgevoerd. Verdichting met behoud van kwaliteit is het motto. Het PAB vindt dat deze verdichting op gespannen voet staat met de goede kwaliteit van de leefomgeving. Er zijn grenzen aan de verdichting van woonwijken en het PAB vindt dat deze grenzen al zijn bereikt.

Herstructurering buurten en wijken

Bij herstructurering van wijken of buurten dient niet alleen het exploitatiesaldo maatgevend te zijn, maar er dient ook rekening te worden gehouden met de bewoners (Kraaihoek-Zuid). Relatief goedkope woningen in buurten waar bewoners graag blijven wonen mogen niet worden gesloopt, vindt het PAB.

Het PAB staat voor:
• voldoende sociale woningbouw;
• instandhouding van de huidige voorraad goedkope woningen;
• bewonersparticipatie bij herstructurering van buurten en wijken.

Actief aanschrijvingsbeleid

Het PAB vindt dat:
• wanneer particuliere verhuurders nalatig zijn bij het onderhoud van hun huurwoningen de gemeente de plicht heeft de verhuurders aan te schrijven het achterstallig onderhoud te doen uitvoeren.

Toelichting:
Woningbouw of woningbouw
In Papendrecht worden al een halve eeuw woningen gebouwd in een uiterst hoog tempo.
Op een zeker moment was Papendrecht zelfs de snelstgroeiende gemeente van Nederland! Papendrecht heeft dan ook gedurende een halve eeuw geen steentje, maar vele stenen bijgedragen aan het oplossen van de na-oorlogse woningnood. In de Oostpolder wordt de nu nog aanwezige ruimte volgebouwd. Het lijkt er in Papendrecht wel op of alles draait om woningbouw en nog eens woningbouw. Er zijn echter grenzen vindt het PAB.
Velen zullen zich nog de plannen uit 1994 herinneren om ook in het Vijverpark “urban villa’s” te bouwen. Recenter zijn de plannen om op het Slobbengors woningen te bouwen. Het PAB heeft deze plannen direct al naar de prullenbak verwezen en dankzij massale acties van de inwoners, ondersteund door het PAB, zijn deze plannen niet doorgegaan. Hoe vaak zullen de inwoners de komende vier jaar weer de gordijnen ingejaagd worden met plannen voor woningbouw op sportvelden, in parken en/of op het laatste grasveldje in de wijk? Als het aan het PAB ligt, blijft men hiervan in de toekomst verschoond! Het PAB is voor een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling en vindt dat als er meer woningen en dus meer inwoners komen je ook meer ruimte voor parken en sportvelden moet ontwikkelen en juist niet die ruimte moet verkleinen.

12. FINANCIËN

Duurzaam financieel beleid

Het PAB pleit voor een sober en gedegen financieel beleid, zoals:
• een financieel beleid dat zekerheid biedt, opdat ook in de toekomst gemeentelijke voorzieningen in stand kunnen blijven;
• ontwikkeling van een visie op de financiële situatie in de toekomst;
• het op voldoende peil houden van het financiële weerstandsvermogen;
• een OZB-heffing gebaseerd op een sober en doelmatig niveau van voorzieningen;
• duidelijke verantwoording van bestede gelden t.b.v. de burgers, wat ook geldt ook voor regionaal bestede gelden.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.