PAB verbaasd en teleurgesteld over uitsluiting bij coalitievorming

31 maart 2014

PAPENDRECHT - Op vrijdagavond 28 maart kwam het bericht naar buiten dat de partijen CU/SGP, VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks van mening zijn dat de huidige informatiefase zich kenmerkt door traagheid en politieke besluitenloosheid.

In een gezamenlijke verklaring stelden de partijen: "Er worden geen concrete vervolgstappen gezet om een vertrouwensbasis te leggen van partijen. Dit gaat ten koste van de inhoud en leidt niet tot een adequaat bestuur. Het belang van de gemeente staat voorop".

André Stremler van het PAB was zeer verrast en het duidelijk niet eens met deze conclusie en voelt zich behoorlijk overvallen.

Hij legt uit:"Achterkamertjespolitiek in volle glorie? Naar het schijnt verbreken de landelijke partijen eenzijdig en achter de schermen een in het openbaar gemaakte afspraak. Kennelijk staat niet iedereen in de Papendrechtse gemeenteraad achter de door het PAB voorgestane openheid en bijbehorend respect voor elkaar om te komen tot een nieuw bestuur voor Papendrecht.
Gezien de recente berichtgeving in de pers die op dit moment naar buiten komt over duistere praktijken binnen de Drechtsteden wordt het ook steeds duidelijker over het waarom van die plotselinge haast die de heer Korteland als informateur nastreeft om zo snel mogelijk een coalitie te formeren. In een ander verband zult u ons hierover nog horen.

Een korte terugblik
Op woensdag 19 maart jl. worden de verkiezingen overduidelijk gewonnen door de lokale partijen PAB en Onafhankelijk Papendrecht (OP). Maar liefst 3 (bijna 4) zetels winst, tegenover verlies van of een gelijk aantal zetels bij de overige 7 partijen.
Op vrijdag 21 maart is er een eerste openbaar debat over de uitslag van de verkiezingen. Volgens alle partijen is het duidelijk dat het PAB – als grote winnaar en grootste partij - het voortouw neemt in de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe coalitie. Alle partijen geven daarbij wel aan dat een brede betrokkenheid van wezenlijk belang is. Nog op diezelfde avond worden afspraken gemaakt voor een eerste ronde van gesprekken die direct de dag daarop (22 maart) en op maandagavond 24 maart plaatsvinden met alle politieke partijen. Er is in deze eerste verkenning gesproken over speerpunten voor de komende jaren (inhoud), over mogelijke en voorgestane coalitie-varianten en over wethouders-kandidaten (hoeveel en bestuurskracht).

Op dinsdag 25 maart worden deze eerste gesprekken door gespreksleider Stremler geëvalueerd. De conclusie is dat op hoofdlijnen van beleid overeenstemming kan worden bereikt met meerdere partijen, maar dat een keuze in deze fase voor één enkele coalitie-variant een breed gedragen inhoudelijk proces geen goed zou doen. Daarnaast wordt al verkennend en inventariserend duidelijk dat de onderhandelaars niet op dezelfde lijn zitten met betrekking tot de invulling en noodzakelijk geachte bestuurskracht van een nieuw college.

Diezelfde dag nog (25 maart) krijgen alle politieke partijen per emailbericht een terugkoppeling en een verdere inkijk in het voorgestane proces. Het PAB staat immers een maximale openheid, transparantie en betrokkenheid voor ten opzichte van alle partijen. Ondertussen wordt verder gewerkt aan een uitwerking op inhoud (naar aanleiding van de verkennende gesprekken) ten behoeve van een politiek-breed te bouwen coalitieakkoord. Daarbij wordt de lijn aangehouden dat meteen na en met respect voor de ceremoniële sessies, waarbij de oude raad aftreedt (25 maart 2014) en de nieuwe raadsleden worden geïnstalleerd (27 maart 2014), een tweede ronde van gesprekken zal worden aangegaan met alle partijen behalve het OP (in overleg). In het kort is de ingezette lijn dus: bouwen aan de (raadsbreed gedragen) inhoud (2 tot 3 weken) en ondertussen verdiepende gesprekken te hebben met de onderhandelaars over de voorliggende coalitie-varianten en noodzakelijke bestuurskracht in het college.

Na de verkennende gesprekken wordt van dinsdag 25 maart tot en met vrijdag 28 maart door het PAB en ambtelijke ondersteuning hard en voortvarend gewerkt aan de inhoud van de te overleggen teksten. Een inventarisatie levert rond 12 onderwerpen op die van wezenlijk belang zijn voor de komende jaren en die dus hoe dan ook in het coalitieakkoord moeten worden opgenomen. Deze onderwerpen worden verder uitgewerkt in conceptteksten.

Na de installatie van de nieuwe raadsleden op donderdagavond 27 maart zijn voor verdere verdiepende gesprekken (maandagavond 31 maart) afspraken gemaakt met alle politieke partijen. Meerdere partijen geven ’s-avonds na afloop van de gemeenteraadsvergadering op donderdag 27 maart aan het gekozen proces (via inhoud naar coalitie en kandidaten) innovatief en veelbelovend te vinden. Gesteund door deze geluiden gaat het PAB voortvarend verder.

In de ochtend van vrijdag 28 maart worden de eerste twee conceptteksten ("Regionale Samenwerking" en "Dienstverlening, Communicatie en Betrokkenheid") verzonden aan de onderhandelaars van de politieke partijen met een verzoek om commentaar en aanvulling. Diezelfde dag wordt verder gewerkt aan de aanscherping van reeds voorliggende conceptteksten ("Zorg en Welzijn", "Economie" en “Groen, Water en Recreatie”). Afgesproken wordt dat deze tekstdelen direct na de tweede gespreksronde van maandag 31 maart voor commentaar en aanvulling zullen worden verzonden naar de onderhandelaars van alle politieke partijen. Dit zou inhouden dat er morgen al een coalitievariant als de meest kansrijke zou zijn gepresenteerd.

Dit zorgvuldig opgezette proces zou ervoor hebben gezorgd dat er op heel korte termijn (binnen 3 weken na de verkiezingen) een daadkrachtig bestuur en een goed inhoudelijk coalitie-akkoord zouden zijn. Dit is er veel sneller dan waarvan sprake is bij de meeste andere gemeenten in Nederland. Dit zorgvuldige, open, transparante en vanuit de inhoud brede politieke proces wordt nu doorkruist door een in achterkamertjes gevormde kennelijke meerderheid van politieke partijen.

Open, transparant en met respect verder
In de avond van vrijdag 28 maart wordt plotseling bij monde van de SGP en de ChristenUnie in de richting van het PAB eenzijdig en mondeling meegedeeld dat enkele partijen zelf het initiatief hebben genomen tot verdere gesprekken met zittend VVD wethouder Richard Korteland en Kees de Kraker (SGP) als informateur , zonder ook maar een vorm van voorafgaand overleg hierover met het PAB en in strijd met de afspraak van 21 maart.
Het PAB betreurt deze gang van zaken, maar gaat er van uit dat de gesprekken op maandagavond 31 maart 2014 gewoon doorgang vinden, want afspraak is afspraak en dat de partijen de uitnodiging gestand zullen doen. Een opschorten of afzeggen van deze afspraken is immers niet in het belang van Papendrecht en de wens van iedereen om te komen tot een breed gedragen coalitie. Onze gemeente staat voor grote uitdagingen en daarbij zijn openheid naar elkaar toe en respect voor elkaar juist nu geboden. Er staat ons de komende jaren zoveel te doen dat een breed draagvlak in de raad niet alleen gewenst is, maar zelfs noodzakelijk. Een draagvlak dat ook breed aansluiting vindt in de Papendrechtse gemeenschap en dus in lijn is met de uitspraak van de kiezer. We roepen daarom alle betrokken partijen op te komen tot een bezinning in het belang van Papendrecht. Zonder achterkamertjes of dubbele agenda’s. Gewoon open, transparant en met respect. Niet omdat dit kan, maar omdat het gezien de huidige en op ons af komende taken niet anders kan!

André Stremler.
(Onderhandelaar namens het PAB)
 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.