Voorjaarsnota 2008: Rioolrechten en OZB stijgen flink

28 mei 2008

PAPENDRECHT, 27 mei 2008 - Dinsdag presenteerde het College van B&W de Voorjaarsnota 2008.
De gemeente kiest ervoor om belastingtarieven en heffingen stapsgewijs meer in overeenstemming te brengen met de kwaliteit en kwantiteit van de voorzieningen in de gemeente om een aantrekkelijke en groene woon-, leef- en werkomgeving van hoge kwaliteit te blijven.

Samengevat zijn daarin de volgende belangrijkste bestuurlijke en financiële voorstellen gemaakt:

1. De parkeertarieven in de garages worden gefaseerd verhoogd. In september 2008 wordt het tarief € 0,80. Op 1 januari 2010 wordt het tarief verhoogd tot € 1,-. Met ingang van 2011 wordt betaald straatparkeren ingevoerd (€ 1,20 per uur). Het tarief in de garages blijft dan € 1,-. Het parkeerbeleid vanaf het derde uur blijft ongewijzigd. Vanaf 1 januari 2012 wordt het parkeerbeleid conform de uitgangspunten uit de begroting 2008 uitgevoerd; € 1,20 in de garage en € 1,30 op straat.

2. De opknapbeurt van de parken Noordhoekse Wiel en Oostpolder gaat gewoon door.

3. De vernieuwbouw van De Willem wordt doorgezet.

4. De onderwijsvoorziening aan de Moerbeihof wordt vernieuwd. Conform de begroting wordt op de locatie van het huidige scholencomplex een nieuwe brede school gerealiseerd waarin beide basisscholen en de kinderopvang onderdak gaan krijgen.

5. Er is grote vooruitgang geboekt in de planvorming voor het sportcluster aan de Lange Tiendweg.

6. De afgelopen jaren is hard gewerkt om het lokale jeugdbeleid aan te laten sluiten bij de provinciale jeugdzorg. Toch wordt geconstateerd wij dat de aansluiting tussen het gemeentelijk jeugdbeleid en de jeugdzorg extra aandacht behoeft. Maatwerktrajecten zorgen ervoor dat een jongere toegeleid wordt naar de juiste hulp en dat een jongere tijdens een zorgtraject gevolgd wordt. Het komende jaar wordt daarom gebruikt om een voorziening te treffen voor de lokale jeugd die deze toeleiding en monitoring verzorgt. De gemeente is van plan een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Papendrecht te realiseren.

7. In 2007 hebben wij onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van een dubbele rotonde op de kruising N3-Burgemeester Keijzerweg aangekondigd. De kosten daarvan zijn op € 3.700.000 berekend. Daarvan is inmiddels € 1.550.000 (ruim 80%) aan subsidies toegezegd. Het verkeersplein bevordert niet alleen de doorstroom op de Burgemeester Keijzerweg maar ook op de N3 en de aansluiting N3-A15. Bovendien profiteert het openbaar vervoer door de vrijliggende busbaan ook van deze verkeersoplossing.

8. In 2008 wil de gemeente starten met een nieuwe, eigen handhavingsorganisatie. Een organisatie die volgens een nieuw innovatief model (Londens model) moet gaan werken. Er moet sprake zijn van meer geïntegreerd toezicht door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst van de gemeente. Deze boa’s worden ingezet op onder meer parkeercontroles, milieucontroles, kleine ergernissen, APV en horeca. Kern van het Londens model is dat de handhaving op straat wordt aangevuld met en ondersteund wordt door het gebruik van cameratoezicht.

9. De komende jaren zal structureel € 300.000 extra nodig zijn voor het dagelijks onderhoud. Daarnaast zijn voor de jaren 2008 tot en met 2010 extra middelen nodig voor het groot onderhoud aan wegverhardingen. Er zijn ook budgetten opgenomen voor het onderhoud aan de geluidsschermen A15. De gemeente verwacht namelijk, mede gelet op voorbeelden in andere gemeenten, dat Rijkswaterstaat het onderhoud aan de "achterkant" van de schermen niet verzorgt en dat dit dus voor rekening van de gemeente komt.

Het onderhoud aan de riolering vraagt de komende jaren forse investeringen. Om de kwaliteit op peil te houden moet jaarlijks ongeveer 2.000 meter riool vervangen worden, terwijl er nu maar 700 meter vervangen kan worden. In totaal betekenen deze ontwikkelingen een toename van de onderhoudsbudgetten van € 8.000.000 naar ruim € 13.000.000.
De kwaliteit onder de grond hangt in grote mate samen met de kwaliteit van de openbare ruimte boven de grond. Alleen al vanwege het feit dat de onderhoudswerkzaamheden gecombineerd worden uitgevoerd. Om die reden wordt een deel van de uit te voeren werkzaamheden gekoppeld aan het rioolrecht. De consequentie daarvan is dat het rioolrecht de komende jaren jaarlijks met € 27 toeneemt.

10. Vanaf 2010 zijn in de begroting middelen vrijgemaakt voor de regionale projecten "Manden maken 2" (jaarlijks € 500.000). Gelet op het financiële effect van "Manden maken" en de mogelijke negatieve uitstraling op de regionale samenwerking, blijft men van mening bezuiniging geen optie is.

11. De kwaliteit van de gemeente staat al geruime tijd onder druk. Er wordt veel gevraagd op het vlak van bestuurskracht, regionale samenwerking en externe oriëntatie. Deze bestuurlijke inzet vraagt een toereikende professionele ondersteuning door een organisatie die kwalitatief en kwantitatief op orde is. Een organisatie die op dit moment te dun bezet is en dat is door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nog eens versterkt. Hierdoor nemen werkvoorraden snel toe, blijft werk liggen en dreigt de kwaliteit van de dienstverlening in de knel te komen. Om die reden stelt men extra middelen beschikbaar voor een kwaliteitsslag, zodat men volwaardig mee kan blijven doen. Daarnaast vragen allerlei (organisatorische) ontwikkelingen, zoals de verdergaande regionalisatie, een andere en nieuwere kijk op de gemeentelijke organisatie, organisatiemodel, de organisatie van onze (werk)processen en het personeel. De organisatie moet daaraan aangepast gaan worden en daarom is een organisatieontwikkelingstraject in gang gezet.

12. Om het totaal van deze voorzieningen en onze ambities daarin te kunnen financieren, stellen de gemeente voor om de OZB zodanig te verhogen, dat deze op het gemiddelde niveau van de Drechtsteden komt. Dat betekent een OZB verhoging van 15% (structureel € 550.000), exclusief inflatiecorrectie.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.