ChristenUnie stelt vragen over Exodushuis

06 januari 2012
ChristenUnie stelt vragen over Exodushuis

PAPENDRECHT - De fractie van de ChristenUnie heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld over de perspublicaties die de laatste tijd zijn verschenen omtrent de rol van de gemeente Papendrecht bij de mogelijke komst van een Exodushuis binnen de gemeentegrenzen. Die vragen worden hierna integraal opgenomen.

Aan de voorzitter van de Raad van de gemeente Papendrecht
De weledelgestrenge heer C.J.M. de Bruin

Weledelgestrenge heer,

Hierbij breng ik - gelet op artikel 36 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2010 - de navolgende schriftelijke vragen onder uw aandacht:

Inleiding
In de regionale pers zijn de laatste weken berichten verschenen over Stichting Exodus. Verwezen wordt o.a. naar

www.dordrecht.net/nieuws/2011-12-12-8303-stichting-exodus-gooit-handdoek-in-de-ring-voor-opvanghuis-drechtsteden.html

en

www.papendrecht.net/nieuws/2011-12-14-dordrecht-8349-wethouder-dordrecht-papendrecht-liet-beurt-voor-exodus-voorbij-gaan.html 
 
In de persberichten wordt opgemerkt dat de gemeente Papendrecht aan de beurt was om huisvesting van deze voorziening op zich te nemen, maar verstek heeft laten gaan. Van de zijde van de gemeente Papendrecht wordt slechts opgemerkt dat men verbaasd is.

Stichting Exodus houdt zich met name bezig met opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-)gedetineerden worden dan opgevangen in één van de zogenaamde Exodus-huizen (waarvan er op dit moment 11 in Nederland zijn) om vanuit die situatie te worden begeleid om terug te keren in de maatschappij. In zoverre gaat het om (huisvesting) voor een bijzondere doelgroep die extra behoefte heeft aan zorg of begeleiding, een betere integratie in de samenleving behoeft c.q. wenst en een zekere druk of overlast kan geven op de woonomgeving (“omstreden voorzieningen”). Een kwetsbare groep dus, waar de (gemeentelijke) overheid een bepaalde zorg voor heeft.

De berichtgeving in de pers en met name de (impliciete) vingerwijzingen richting de gemeente Papendrecht heeft onze fractie er toe gebracht de navolgende schriftelijke vragen te stellen.

Vragen
1. Op dit moment is de spreiding van Exodushuizen over Nederland zodanig dat binnen de Drechtsteden nog geen Exodushuis beschikbaar is. Onze fractie ervaart dat als een gemis; een witte vlek op de sociale kaart van de Drechtsteden. Bent u dat met onze fractie eens? Zo nee, waarom niet.

2. In het convenant ‘gespreide huisvesting en zorg bijzondere groepen Drechtsteden’  zijn bepaalde afspraken gemaakt teneinde de zorg voor bijzondere doelgroepen te verdelen over de verschillende gemeenten binnen de Drechtsteden. Blijkens dit convenant zou Papendrecht zorgdragen voor huisvesting van een Exodushuis, althans dit is de strekking van de hiervoor geciteerde persberichten. Is dit juist?

3. Zo nee, welke gemeente zou in uw visie in plaats van Papendrecht aan de beurt zijn?

4. Zo ja, waarom is er tot op heden nog geen Exodushuis in Papenrecht gerealiseerd en worden er op dit moment initiatieven ontwikkeld om de komst van een Exodushuis binnen de gemeentegrenzen van Papendrecht alsnog te realiseren?

5. Kunnen de afspraken, zoals die zijn neergelegd in voornoemd convenant, door de overige partijen bij dit convenant (of door maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Exodus) worden afgedwongen? Of gaat het puur om uitgesproken intenties (zonder consequenties)?

6. Het convenant zou in 2011 worden geëvalueerd, althans dat volgt uit de nota ‘Wonen in de Drechtsteden 2011’. Is dit al gebeurd? Graag ontvangen wij een fotokopie van het evaluatierapport, althans vernemen wij de uitkomsten van de evaluatie.

7. Is het juist dat vanuit het rijk geen middelen meer beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de realisatie van een Exodushuis en zo ja, welke consequenties heeft dat voor de mogelijkheid om in de toekomst een Exodushuis in de Drechtsteden te realiseren?

Uw (schriftelijke) antwoord met belangstelling op korte termijn tegemoetziend,

Namens de fractie van de ChristenUnie
Mark Huijzer
 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.