Provincie anticipeert op bezuinigingen

22 september 2010

ZUID-HOLLAND - De provincie Zuid-Holland houdt bij haar laatste begroting tijdens de collegeperiode rekening met forse kortingen op het provinciefonds. In de Begroting 2011 reserveert de provincie twaalf miljoen euro. Er zijn geen nieuwe investeringen begroot; het tarief voor motorrijtuigenbelasting in Zuid-Holland (heffing provinciale opcenten) blijft volgend jaar gelijk.

De provincies worden met ingang van 1 januari 2011 geconfronteerd met een korting op het provinciefonds van jaarlijks driehonderd miljoen euro. Het aandeel van de provincie Zuid-Holland hierin is twaalf miljoen euro. Een verdere korting op het provinciefonds is waarschijnlijk, net zoals bezuinigingen op de zogeheten doeluitkeringen, zoals het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en de Brede Doeluitkeringen Verkeer en Vervoer (BDU).

Stroomlijning provincie
In de afgelopen collegeperiode heeft de provincie Zuid-Holland al ruimschoots maatregelen genomen om de begroting gezond te houden. Als eerste provincie in Nederland heeft Zuid-Holland zich de afgelopen jaren met het programma Provincie Nieuwe Stijl (PNS) gericht op haar kerntaken. Diverse subsidies en taken zijn afgebouwd. In de begrotingsjaren 2008 tot en met 2010 heeft PNS twaalf miljoen euro aan besparingen opgeleverd. Samen met het programma Organisatie van de Toekomst (OvT) dat een efficiënter, afgeslankt provincieapparaat voorstond, is het aantal voltijdbanen sinds 2007 afgenomen met ruim 300.

Uitvoering coalitieakkoord, geen nieuwe investeringen
LIn de Begroting 2011 zijn geen nieuwe investeringen opgenomen. Hiervoor is gekozen met het oog op de eerdergenoemde bezuinigingen en de komst van een nieuw college (op 2 maart 2011 zijn de Provinciale Statenverkiezingen). Wel worden de lopende beleidsvoornemens, zoals afgesproken in het coalitieakkoord 2007-2011, uitgevoerd volgens planning. Daarmee blijft de provincie op koers liggen met het uitvoeren van de offensieven die in het coalitieakkoord waren geformuleerd. Enkele grote investeringen die in 2011 nog op stapel staan:

- Grondverwerving van 375 hectare in de Ecologische Hoofdstructuur. Deze operatie richt zich voornamelijk op het Veenweidepact Krimpenerwaard, de Deltanatuurgebieden en het gebied Gouwe-Wiericke. In 2011 wordt naar verwachting 550 hectare als natuurgebied ingericht. Daarnaast richt de provincie volgend jaar nog eens 400 hectare als natuur- en recreatiegebied in.
- Ingebruikname van het Stedenbaanstation Sassenheim. Grootschalig onderhoud aan 21 wegtrajecten met een totale lengte van 95 kilometer. 33 kilometer aan nieuwe of verbeterde fietspaden. Vierhonderd nieuwe fietsstallingsplaatsen en 230 parkeerplaatsen bij stations.
- Herstructurering van 75 bedrijventerreinen. In totaal is tot en met 2010 770 hectare aan bedrijventerreinen in Zuid-Holland geherstructureerd.
- Uitrollen van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) in Zuid-Holland die de milieutaken (vergunningverlening en handhaving) voor gemeenten en provincie gaan uitvoeren. Op 1 januari begint de eerste RUD Zuid-Holland Zuid in de Drechtsteden. Midden-Holland en Haaglanden gaan vanaf 2012 van start. De provincie heeft voor de aanloopkosten in 2011 13,6 miljoen euro gereserveerd.
- Uitvoering van het project Zandmotor: kustversterking door middel van zandsuppleties voor de Delflandse kust
- Wachttijden voor jeugdzorg moeten in 2011 zijn teruggebracht tot maximaal vijf weken. Voor eind 2010 beoogt de provincie de wachttijd naar maximaal zeven weken te hebben teruggebracht.

Randstedelijke Rekenkamer
De provincie heeft de Randstedelijke Rekenkamer opdracht gegeven om de afspraken zoals gemaakt in het coalitieakkoord van de provincie af te zetten tegen de behaalde resultaten. De rapportage wordt eind dit jaar verwacht.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.