CDA Programmalijst

06 maart 2006
CDA Programmalijst

1. INLEIDING
De samenleving is sterk in beweging.
Ingrijpende ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente en de omringende regio’s Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, vragen om heldere keuzes van de overheid. Soms ligt die opgaaf dicht bij onze eigen deur, bijvoorbeeld goed wijkbeheer. In een aantal gevallen gaat het om specifiek beleid, zoals ten aanzien van wonen, zorg, inkomen en voorzieningen.

Het CDA zal de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron hanteren bij het maken van keuzes op die terreinen. Daarbij zijn begrippen als rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en gerechtigheid nog steeds belangrijke uitgangspunten.

De bestuurlijke opgaaf stimuleert en verplicht ons tegelijk om u als inwoner daarbij zoveel mogelijk te betrekken. Wij roepen u graag op uw verantwoordelijkheid daarin te nemen. Het gaat immers om zaken die van groot belang zijn voor het welzijn van individuen en groepen van mensen in ons mooie dorp.

Wij vinden dat het in Papendrecht goed wonen, werken en recreëren moet zijn. We moeten ons veilig kunnen voelen in Papendrecht. Die inzet vraagt om initiatieven voor nieuwe voorzieningen en een goed beheer van wat we al bezitten. De locale overheid moet hierin krachtig sturen en daadkracht tonen, maar het CDA vindt het uitermate belangrijk dat u meedenkt over en richting geeft aan concrete plannen. De politieke agenda wordt wat ons betreft steeds meer gevoed door ideeën die uit de samenleving zelf voortkomen!

Wij hebben er voor gekozen om ons programma compact en inzichtelijk te houden. Geen hoogdravende en wollige teksten. Onze kiezers moeten in één oogopslag kunnen zien waarvoor het CDA-Papendrecht in de praktijk staat. Voor die programmapunten maken wij ons in 2006-2010 sterk, dat willen we graag waarmaken en daar mag u ons aan het eind van die periode ook op afrekenen.

Wij hebben er vertrouwen in dat wij die opdracht – samen met u – kunnen waarmaken.

2. SOCIALE VOORZIENINGEN, MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING EN VOLKSGEZONDHEID
Wat willen we bereiken?
* Betere zorg op maat en snellere besluitvorming via het plaatselijke één loket waar burgers met al hun aanvragen geholpen worden door deskundige medewerkers;

* Als onderdelen van de zorg onder verantwoordelijkheid van de gemeente worden uitgevoerd, dienen klantvriendelijkheid en zekerheid voor de burger voorop te staan

* Alle gelden die voor zorg, vervoer en hulpmiddelen bij de gemeente binnenkomen, worden daarvoor in principe gebruikt of gereserveerd

* Voor de burger moet het mogelijk blijven een keus te maken tussen hulp in natura of een persoonsgebonden budget

* Regelmatige kwaliteitstoetsing van de gemeentelijke dienstverlening en van leveranciers van diensten vanuit het perspectief van de gebruikers. Stimuleren dat de gemeenteraad de kwaliteit kan bewaken en dat gegevens met andere gemeenten vergeleken kunnen worden

* De oprichting van een lokaal platform in het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning

* Ondersteunen van initiatieven van burgers en instellingen om het welzijn van individuen en groepen van mensen te bevorderen, maar ook de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, waarbij nadrukkelijk de samenwerking met kerken wordt betrokken

* Zorgdragen van Drechtwerk in stand houden, waardoor de werkgelegenheid voor een grote groep lichamelijk en verstandelijkgeestelijk gehandicapte mensen, zoals bij Drechtwerk gewaarborgd blijft

* Een actief en sociaal minimabeleid in stand houden, waarbij rechten en plichten gelden, bijvoorbeeld dat jonge mensen beneden de 30 jaar niet in de bijstand terecht komen

* Uitwerken van plannen voor een goed ouderen-; jeugd- en gehandicaptenbeleid
(onder andere keuze voor zelfstandige woonruimte, zorg en goede toegankelijkheid)

* Het wijkgericht werken blijven stimuleren met een grotere rol voor wijkplatforms, zodat wijkbeheer (onderhoud) in stand blijft en de sociale samenhang in de wijken wordt bevorderd

* Te zorgen voor een goed ouderenbeleid met woonservice zones, waarbij ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen

* Te streven naar intramuraleziekenhuis – of andere voorzieningen voor in ieder geval de Papendrechtse inwoners

* Het stimuleren, daar waar mogelijk, van 24-uurs zorg in Papendrecht (huisartsen, thuiszorg, apotheek, tandartsen). Daarvoor zullen gezondheidscentra worden gestimuleerd

* Onafhankelijke advisering van burgers over verschillende mogelijkheden van zorg en diensten

* Verbeteren/uitbreiden van de vervoersmogelijkheden voor ouderen en gehandicapten via de Drechthopper

* Een gemeente die oog blijft houden voor mensen met een laag inkomen

Wat willen we niet?
* Verarming van bestaande voorzieningen voor diverse doelgroepen
* Bewoners bij zorgvragen van het kastje naar de muur sturen
* Een coffeeshop


3. ONDERWIJS EN JEUGD
Wat willen we bereiken?
* Goede speelplaatsen en veilige speelvoorzieningen (speelveldjes, toestellen) voor kinderen in hun directe woonomgeving

* Brede scholen stimuleren, die meervoudig schoolgebruik gedurende de gehele dag mogelijk maakt (opleiding; vorming; buurtactiviteiten)

* Kwalitatief goed onderwijs en moderne en goed onderhouden schoolgebouwen voor basis – en voortgezet onderwijs

* Een goede aansluiting van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs en vervolgens het bedrijfsleven. De opleidingen binnen de Drechtsteden worden gestimuleerd

* Activeren en stimuleren van voldoende activiteiten voor de jeugd

* Ruimte voor onze jeugd voor goede opleidingen, daarop volgende werkgelegenheid en passende woonruimte, o.a. door een goed woningstartersbeleid

* Faciliteren van uitgaansgelegenheden

* Bevorderen van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Wat willen we niet?
* Schoolverlaters aan hun lot overlaten. Deze groep vraagt om voortgezette begeleiding en opvang
* Hangplekken op ongewenste plekken. De overlast hiervan moet hard worden aangepakt


4. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU
Wat willen we bereiken?
* Een gedifferentieerd woningaanbod voor jongeren en ouderen, passend bij hun wensen en mogelijkheden (aanpasbaar en betaalbaar bouwen, dus duurzaam levensloopbestendig bouwen), met speciale aandacht voor sociale woningbouw

* Herstructureren van oude woonwijken door het opknappen van woningen en het gelijktijdig verbeteren van de directe woonomgeving

* Het bestaande groen in de woonwijken handhaven

* Beperking van de geluidsoverlast en het terugdringen van de slechte luchtkwaliteit ten gevolge van onder andere de aanwezigheid van de A15 en N3

* Het Slobbengors meer geschikt maken voor een recreatieve functie; dus geen woningbouw

* De papierinzamelingen door verenigingen en kerken blijvend (financieel) stimuleren

* Meer aandacht voor en inzet op het behoud van de kenmerkende kwaliteiten van Papendrecht, zoals het dijklint

* Terugdringen van het zwerfafval in de gemeente

* Een inhaalslag in de woningbouw in Papendrecht en in de regio om het tekort op de woningmarkt weg te werken

* Een kwalitatieve inrichting van de Alblasserwaard en Vijfherenlanden, waarbij de identiteit, cultuur en recreatie leidende ingrediënten zijn. De gemeente Papendrecht vervult hierin waar mogelijk een regisserende rol

* Zorgvuldig beheer van de gemeentelijke begraafplaats

Wat willen we niet?
* Bestaande woonwijken verder met woningbouw verdichten. De leefbaarheid in de wijken dient niet te worden aangetast
* Verdere vertraging in de woningbouw in Papendrecht en in de regio.
* Het bebouwen van het groene gebied ten noorden van de A15. Een recreatieve functie in combinatie met waterberging kan wel worden overwogen

5. VEILIGHEID
Wat willen we bereiken?
* Papendrecht moet veilig zijn. Veiligheid blijft een prioriteit, waarbij voorkomen beter is dan genezen; het CDA denkt hierbij ook aan buurtpreventie

* Het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte

* Snelle reacties dienen regel te zijn, reparatie of herstel binnen korte tijd ook

* Krachtig en doortastend optreden, zodat de burger het geloof heeft en houdt dat hij in een rechtstaat woont

* Meer zichtbaar blauw op straat

* Overlast wordt bestreden en tegengegaan. Meer aandacht besteden aan vormen van overlast die mensen in hun directe omgeving ervaren

* Het voorkomen van geweld moet meer aandacht krijgen, zowel binnens- als buitenshuis

* Het toepassen van lik-op-stuk beleid voor burgers die zich schuldig maken aan verloedering van de openbare ruimte

* Doelgericht en voortvarend optreden tegen veelplegers

* Blijvende maatregelen tegen woninginbraken, zoals doorgaan met het stimuleren van preventieve maatregelen tegen inbraak en daadwerkelijk optreden na inbraak

* Burgers via het wijkwerk betrekken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun straat en woonwijk

* Effectief toezicht en reactie van brandweer en milieudienst ten behoeve van de fysieke veiligheid

* Blijvende aandacht voor de veiligheid in het verkeer. Vooral voor de scholen dienen veilige fietsroutes aanwezig te zijn


6. VERKEER EN BEHEER
Wat willen we bereiken?
* Goed openbaar vervoer ten behoeve van werkgelegenheid, scholen en ziekenhuizen in Dordrecht en Rotterdam. Ten aanzien van het regionale project Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de Drechtsteden (HOV-D), is op dit moment nog te weinig onderbouwing qua prijs en meerwaarde aanwezig om een besluit te nemen

* De verkeersveiligheid bij scholen vergroten door preventie (voorlichting) en fysieke maatregelen

* Structureel en tijdig onderhoud van wegen en fiets- en voetpaden

* De noodzaak van allerlei drempels in de gemeente onder de loupe nemen; overbodige obstakels verwijderen

* Het wandelpad langs de rivier (Slobbengors) ook voor fietsers openstellen

* Goede voorlichting over verkeersveiligheid op scholen

* Verkeersonveilige situaties (z.g. black spots) aanpakken en verbeteren

* Kinderen gelegenheid bieden om veilig op straat/trottoir te kunnen spelen, dit mede door een beter toezicht te houden op de 30 kilometer zones

* Waterbus en fast ferry nog beter benutten als goed openbaar vervoer

* Het sluipverkeer tegen te gaan

Wat willen we niet?
* Betaald parkeren buiten de parkeergarages


7. CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
Wat willen we bereiken?
* De bibliotheek op nivo houden en de bestaande functies (informatietaken) uitbreiden

* Exposities te houden in openbare ruimten

* Versterken van de recreatieve/sportieve functie van het Slobbengors en de aanpalende rivier Beneden Merwede

* Het aanleggen van voldoende fiets-, wandel en skeelerroutes in Papendrecht en de Alblasserwaard

* De kinderboerderij aan de Admiraal de Ruyterweg aantrekkelijker voor de doelgroep maken

* Het cultureel verenigingsleven, zoals koren, stimuleren

* Bestaande sportvoorzieningen in de Oostpolder en het Slobbengors behouden

* Het introduceren van een jaarlijkse sportdag voor alle basisscholen

* Stimuleren van sportbeoefening door jeugd, ouderen en mensen met een beperking via subsidiëring, accommodaties en sportdagen

* De bouw van een sober en betaalbaar theater of verbouw van het huidige theater

* Een nieuw, modern en recreatief zwembad en twee nieuwe sporthallen ter vervanging van de huidige accommodaties

Wat willen we niet?
* Dat onze sport- en cultuurvoorzieningen voor een beperkte groep inwoners beschikbaar zijn


8. ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Wat willen we bereiken?
* Voortzetten van het lopende revitaliseringsproces voor het bedrijfsterrein Oosteind

* De weekmarkt op dinsdag aantrekkelijker maken

* Ondersteuning voor startende ondernemers

* Stimuleren dat bedrijfsleven en onderwijs beter samenwerken (LOC)

* Streven naar een volwaardig winkelcentrum in de nieuwe woonwijk Oostpolder

* Een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de afdeling sociale zaken om meer bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen

* Een regionale aanpak voor werkgelegenheid bevorderen

* De goede contacten tussen ondernemers en gemeente continueren

Wat willen we niet?
* Milieuonvriendelijke bedrijvigheid ontwikkelen

9. BESTUUR
Wat willen we bereiken?
* Verbeteren van de dienstverlening voor de burgers (flexibiliteit/maatwerk), onder andere door in te zetten op maximale benutting van de digitale snelweg

* Sturen op een efficiënte bedrijfsvoering door de gemeente, waarbij duurzaamheid bij inkoop aandacht krijgt

* Een niet meer dan eventueel matige stijging van belastingen om voorzieningen in stand te houden of te ontwikkelen

* Snellere besluitvorming, kostenbeheersing en betere bediening van de gemeentelijke klanten

* Een gemeenteraad die zich meer naar buiten als volksvertegenwoordiger laat zien, goed luistert en de betrokkenheid van burgers wil vergroten (voorbeeld : onze fotoactie over vandalisme)

* Adviesraden vanaf het begin laten meedenken in beleidsvorming

* Een integere, betrouwbare overheid die open, transparant en samen met haar burgers overlegt en besluit

* Goede en korte klachtenafhandeling

Wat willen we niet?
* Een bureaucratische overheid die geen oog en oor heeft voor wensen van burgers

10. REGIO DRECHTSTEDEN
Wat willen we bereiken?
* De gemeente Papendrecht heeft door haar geografische ligging zowel belangen binnen de regio Drechtsteden (voorkant) als binnen de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (polderkant). De samenwerking binnen beide regio’s zal worden voortgezet

* Blijvend zoeken naar kansen en voordelen van Papendrecht en haar inwoners binnen die samenwerkingsverbanden

* Het CDA ziet de Drechtsteden als een stedelijk gebied waarin zelfstandige gemeenten met een eigen identiteit samenwerken

* De grote economische samenhang van de Drechtsteden vergt een volledig gezamenlijk vormgegeven economisch beleid. De Drechtsteden krijgen de bevoegdheden om dat te bereiken en de uitvoering te waarborgen

* In de Drechtstedelijke samenwerking wordt in versterkte mate ingezet op niet-vrijblijvende samenwerking. Een slagvaardig Drechtstedenbestuur en democratische controle van een politiek georganiseerde Drechtraad zijn daarvoor noodzakelijk

Wat willen we niet?
* Dat anderen (bestuursorganen) kiezen over onze toekomst. Papendrecht moet hierin een zelfstandige afweging kunnen maken.
* De vorming van één Drechtstad
* Verspilling van financiële middelen binnen de twee samenwerkingsverbanden

 

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.