Verkiezingsprogramma Christenunie

06 maart 2006
Verkiezingsprogramma Christenunie

1. VISIE

Van IK naar SAMEN
Samen werken aan een actieve en betrokken samenleving.

Samenleven

De ChristenUnie wil staan in de Christelijke traditie en de Bijbelse waarden vasthouden als norm voor onze samenleving.
Haar basishouding is constructief, kritisch, en waar nodig altijd principieel. Regelmatig laat zij daarom een eigen geluid horen en doet voorstellen die niet altijd passen in het collegebeleid, dit tot nut van de Papendrechtse samenleving. Ook al is dit niet altijd onmiddellijk zichtbaar, de besluiten van de gemeenteraad hebben directe gevolgen voor de Papendrechtse samenleving en voor de vormgeving van uw directe leefomgeving. Besturen vereist zicht op een evenwichtige, gezonde ontwikkeling van deze samenleving.
De ChristenUnie fractie wenst hieraan haar bijdrage te blijven leveren vanuit het heldere Bijbelse perspectief, onder het motto "bouwen en bewaren".

ChristenUnie en de Bijbel

De ChristenUnie erkent Gods heerschappij over het staatkundig leven, dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat en dat christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de samenleving. Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, als het geïnspireerde en het gezaghebbende Woord van God, die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat.

Mensen zijn geen eilandjes. Zij staan niet op zichzelf. Zij functioneren pas goed sámen met anderen. Pas in het samen leven en samen werken komen mensen echt tot hun recht. Dat besef is in onze maatschappij op de achtergrond geraakt.
De ChristenUnie vindt het de hoogste tijd om de eenzijdige gerichtheid op het individu in te ruilen voor een visie waarin relaties tussen mensen en groepen van mensen centraal staan.
Wij doen dat vanuit ons christelijk geloof, dat ons leert om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Met 'naaste' bedoelen wij niet alleen familie, vrienden of buren, maar iedereen waar we mee in aanraking komen.
Een samenhangende samenleving wordt gedragen door goede relaties tussen mensen in gezin of buurt, maar ook tussen werkgever en werknemer, tussen politici en burgers, tussen zorgverlener en zorgvrager, en ook tussen mens en natuur.
Vanuit die overtuiging wil de ChristenUnie werken aan een waardevolle samenleving. Dat kan zij echter nooit alleen.

Samenwerken

Veel burgers zijn zeer actief, in verenigingen, wijken, kerken en noem maar op. Dat is heel goed en belangrijk en moet verder versterkt worden. Juist door samen actief te zijn en door samen verantwoordelijkheid te nemen vormen we een samenleving. De ChristenUnie wil daarom vanuit de politiek inzetten op samenwerking. Samen met mensen uit onder meer buurten, bedrijven, welzijnsorganisaties, verenigingen en kerken wil zij actief en betrokken werken aan een leefbare gemeente.
Zij wil zich sterk maken voor gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid. In eerste instantie zal dat moeten gebeuren tussen mensen en organisaties onderling (met organisaties bedoelen we verenigingen, stichtingen, kerken, bedrijven, etc.). Maar ook de gemeentelijke overheid kan en moet daar verantwoordelijkheid in nemen. Bij voorkeur zal zij alleen de noodzakelijke randvoorwaarden stellen, maar soms zal de gemeente het initiatief moeten nemen en/of actief moeten meehelpen. In alle gevallen zal de overheid zich dienstbaar moeten opstellen.
Deze visie willen we vertalen in een samenhangend beleid met oog voor de menselijke maat, de menselijke waardigheid en goede onderlinge relaties, op zoveel mogelijk beleidsterreinen.
In een notendop is dit de visie van de ChristenUnie op Papendrecht voor de komende jaren. Hier wil de ChristenUnie aan werken. Door op deze partij te stemmen helpt u mee om deze visie werkelijkheid te laten worden. Hoe de ChristenUnie dit concreet wil bereiken,leest u hierna.

2: SAMENWERKING TUSSEN BURGERS EN OVERHEID

Trends en ontwikkelingen

Onder meer om de afstand tussen burger en overheid te verkleinen is in 2002 het stelsel van dualisering van het gemeentebestuur ingevoerd. Ook met het plan voor een gekozen burgemeester wilde men de burger meer bij de gemeentepolitiek betrekken. De ChristenUnie denkt dat het probleem dieper ligt. De oplossing ligt niet in structuurveranderingen, maar in een cultuurverandering. De overheid moet daadwerkelijk dichter bij de burger gaan staan. Beleid moet aansluiten bij wat er leeft.
De burgers, individueel en georganiseerd, zullen geholpen moeten worden meer zelf te doen en minder op de overheid te leunen.
Naast een efficiënte en betrouwbare overheid, dienen de mensen echter ook aangesproken te worden op hun burgerschap.
De ChristenUnie wil een keer brengen in het idee dat burgers bij de overheid alleen hun recht halen zonder zelf een positieve bijdrage aan de samenleving te willen geven. Burgers zijn immers gebruikers
en ook makers van een bloeiende gemeente.

Visie van de ChristenUnie

In een goed functionerende gemeente is er een gezonde samenwerking tussen een dienstbare overheid en een verantwoordelijke samenleving.
De gemeentelijke overheid geeft veel verantwoordelijkheid aan burgers, organisaties en bedrijven. De gemeente blijft altijd beschikbaar en betrokken. De gemeente ondersteunt waar nodig. De gemeente stelt kaders en controleert op hoofdlijnen.
De ChristenUnie pleit voor duurzaamheid en kwaliteit . Daarom kiest zij ook voor een hoogwaardig bestuursapparaat. Het gemeentebestuur behoort ervoor te zorgen dat de organisatie toegesneden blijft op de behoefte van de burger. Ondermeer updating ten behoeve van efficiency en effectiviteit behoort daarvan een onderdeel te zijn. Een aanbod van (verplichte) cursussen samen met een verdergaande automatisering vindt de ChristenUnie een goed middel. Het gemeentelijk apparaat kan zo ook verder eventueel krimpen zonder gedwongen ontslagen. Beslissingen daarover behoren getoetst te worden aan onze wens tot samenwerking binnen de Drechtsteden.
In dit verband is ook noodzakelijk dat de verantwoordelijkheden in de bedrijfskolom duidelijk(er) worden omschreven.

Rol van de overheid/rol van de samenleving

Wie waarvoor verantwoordelijk?

De gemeentelijke organisatie zoals wij die voor ogen hebben is niet onberekenbaar, bureaucratisch, afstandelijk en op zichzelf gericht, maar betrouwbaar, dicht bij de mensen en dienstbaar.
Raadsleden moeten werken aan een goede aansluiting van het beleid bij de behoeften van de burgers. Daarvoor moeten ze regelmatig met hen in gesprek zijn. Burgemeester, wethouders én ambtenaren moeten voor de juiste uitvoering van het beleid ook goed voeling houden met de bevolking.
Een dienstbare overheid zoekt zoveel mogelijk participatie van de bevolking en weet intussen goed waar zijn eigen verantwoordelijkheden liggen. Zo'n overheid geeft vertrouwen, want wie vertrouwen wil krijgen, moet vertrouwen geven en betrouwbaar zijn.

Heldere normen, rechtvaardige overheid

De overheid die de ChristenUnie voor ogen heeft is de initiator en handhaver van publieke gerechtigheid. In onze gemeente moet het veilig leven, wonen en werken zijn. Duidelijkheid over normen gecombineerd met consequente handhaving is belangrijk. Het negeren en overschrijden van normen dient te worden aangepakt.

(item)
Rechtvaardigheid betekent ook dat de overheid altijd weer oog heeft voor de menselijke, relationele kant. Maatwerk (binnen duidelijke kaders) is dan een middel voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid en niet een teken van willekeur.
Voor de ChristenUnie kan er geen sprake zijn van het gedogen van drugshandel, coffeeshops, illegale prostitutie en situaties die veiligheidsrisico's met zich meebrengen. De overheid stelt duidelijk wat wel en niet mag.
Wat de ChristenUnie betreft worden er geen bordelen en escort services toegestaan. Ook pornografie is een ernstige aantasting van menselijke waardigheid en van goede relaties.

Het goede voorbeeld

Bij de relationele benadering van politiek en samenleving die de ChristenUnie voorstaat, moet de overheid zelf het goede voorbeeld geven.
Het is noodzakelijk om bewust de burgers op te zoeken en daar input voor het beleid vandaan te halen. Contacten, netwerken, relaties en wederzijds vertrouwen zijn dus basaal.
Voor de ChristenUnie zijn zaken als openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen belangrijk.
Dat geldt ook voor de relatie tussen de gemeenteraad en het College van B&W. Door daar in harmonie met elkaar over de belangrijke onderwerpen die de gemeente aangaan te spreken kan worden voorkomen dat er in de maatschappij polariserend op gereageerd wordt. Natuurlijk mogen verschillen in opvatting en uitgangspunten niet onbelicht blijven.

Veiligheid

Handhaving van de rechtsorde en daarbij vooral bescherming van de burgers is een van de kerntaken van de overheid. Omdat het een kerntaak is behoort dit ook een zeer hoge prioriteit te hebben. Zeker in deze tijd waarin geweld lijkt toe te nemen behoort de tolerantie van de zijde van de overheid beperkt te worden.
Handhaving van de duidelijk gestelde regels is van het grootste belang.
Vandalisme ( vernielingen) inbraak en dergelijke komen ook in onze gemeente helaas voor. De plaatselijke politie is als eerste aangewezen ons daartegen te beschermen. Maar omdat ( helaas) de mankracht in Papendrecht vaak te wensen overlaat en de politie aan preventie van veel voorkomende criminaliteit,ondanks goede bedoelingen, veelal minder toekomt dan in vroeger jaren, vraagt een leefbare publieke samenleving ook om alertheid van iedere burger. Dat houdt natuurlijk in dat de overheidsdiensten op die alertheid adequaat reageren. Uiteraard blijft de wens van een in mankracht op goede sterkte aanwezige plaatselijke politie bestaan en zal dat ook uitgangspunt blijven van de bestuurlijke inbreng van de ChristenUnie op dit punt.
Een actief normbesef van de overheid en van een ieder van ons is van het grootste belang.Gezinnen en scholen, maar ook kerken en maatschappelijke organisaties hebben hierin een taak.
Wat de brandweer betreft wijst de ChristenUnie op de noodzaak van een goed toegerust en geoefend brandweerkorps, juist omdat de brandweer een spilfunctie vervult in de veiligheidsketen.
De gemeentelijke overheid behoort ervoor te zorgen dat in de veranderende organisatie van het brandweerkorps de werving, opleiding en durende begeleiding van de vrijwillige leden prioriteit blijft.

De ChristenUnie pleit voor:


* voortdurende actualisering van gebruiksvergunningen. Eventuele achterstanden hierbij moeten zo spoedig mogelijk worden weggewerkt. Controle daarbij is onmisbaar.

* actuele rampenplannen waarbij netwerken van kerken en maatschappelijke organisaties worden betrokken.

*  een duidelijk beleid rond communicatie, het gebruik van internet, klantgerichtheid, afhandeling van klachten

* het betrekken van jongeren, ouderen en andere doelgroepen bij de politiek door speciale raadsvergaderingen, panels, regelmatige adviesvragen, etc.

* een integraal veiligheidsbeleid dat bestaat uit:
- veel aandacht voor preventie
- buurtveiligheidsonderzoeken
- politie (wijkgericht werken, zichtbaarheid e.d.)
- veilig wonen (woonkeurmerk)
- goede fietsenstallingen bij openbare gebouwen en in winkelgebieden
- probleemjongeren (zet hen in als veiligheidsadviseurs, voorlichters op scholen of stadswachten)

* een gedragscode en ambtseed voor ambtenaren.

* een hard optreden tegen illegale bordelen, mensenhandel, wietplantages, illegale bouwwerken, illegale bewoning e.d.

* een meldpunt overbodige, onnodige, betuttelende, beperkende regels

* Inhuur van extra rapportenmakers wordt tot het uiterste beperkt. Bezien kan worden of rapporten door het gemeentelijk apparaat gemaakt kunnen worden en ander werk uitbesteed kan worden.Ook daarmee houdt de gemeente beleidskwaliteit in eigen huis. De Drechtstedensamenwerking kan ook behulpzaam zijn in het gezamenlijk produceren van doelmatige rapporten.

3: SAMEN LEVEN

Trends en ontwikkelingen

Door individualisering en secularisering bestaat de samenleving steeds meer uit eilandjes. Jarenlang zijn mensen gestimuleerd om in de eerste plaats aan zichzelf te denken. Er is een sterke gerichtheid op de eigen ontwikkeling, de eigen carrière, het eigen huis, het eigen gezin. Mensen zijn minder solidair en minder tolerant. Die verbrokkeling is nog versterkt door het pluralisme. Jarenlang zijn allerlei verschillende (etnische) groepen in de samenleving gestimuleerd hun eigenheid te behouden, vanuit de gedachte 'ieder zijn eigen waarheid, als ik er maar geen last van heb.' Al die verschillende groepen kunnen een verrijking van de samenleving betekenen, maar dan moet er ook voldoende aandacht zijn voor wat ons wel bindt. Daarvoor moet er contact zijn, gesprek, dialoog, relatie. Daardoor ontstaat begrip en betrokkenheid.

Visie van de ChristenUnie

In de samenleving die wij voor ogen hebben is er voldoende aandacht voor samenhang, voor gedeelde waarden en normen, voor wat ons bindt en voor die zaken waarin mensen elkaar gewoon nodig hebben. Sociale cohesie gaat over gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid en dus over relaties.
Bij sociale samenhang, de overdracht van waarden en normen en het investeren in onderlinge verantwoordelijkheid en relaties spelen opvoeding en onderwijs een grote rol. Daarnaast is het, juist met het oog op integratie en acceptatie van achterstandsgroepen, van belang dat er wordt opgetreden tegen overlast en wetsovertreding.

Rol van de overheid / rol van de samenleving

De gemeente kan hier op verschillende manieren concreet werk van maken:

De buurt

De gemeente moet veel investeren in het verstevigen en uitbreiden van de sociale cohesie in buurten, met een sterke nadruk op de vragen en behoeften van de bewoners. Steeds opnieuw blijkt dat als mensen de wijk 'van henzelf' beschouwen, zij zich veel socialer gedragen. Zodra een groenvoorziening 'eigendom' is van een aantal portiekwoningen, gaan mensen opeens spontaan tuinieren. Alledaagse leefbaarheidvraagstukken moeten beter opgepakt worden, waarbij overheid en sociale spelers meer ruimte laten voor bewoners, voor het maatschappelijk middenveld, zoals winkeliersverenigingen, kerken, welzijnsorganisaties, en voor private partijen (bijvoorbeeld bedrijven). Met elkaar kleuren zij hun buurt in.

De gemeente steunt particuliere initiatieven van buurtbeheer, bemiddeling bij burenconflicten, burenhulp, buurtpreventie en dergelijke. Buurt- of bewonersverenigingen moeten ondersteund en betrokken worden. Aandachtspunt is de representativiteit van deze verenigingen (vertegenwoordigen zij echt alle bewoners?).
Voor deze benadering moet de gemeente zelf bereid zijn tot een cultuuromslag. De oplossing ligt niet alleen in structuuroplossingen (de gemeentelijke organisatie zal zich moeten aanpassen), maar ook in een andere manier van denken over en werken met burgers.
Werkloosheid en zeker langdurige werkloosheid is een probleem voor zowel de samenleving als de betrokken mensen. Het is van groot belang dat mensen actief, betrokken en gewaardeerd blijven. Vooral jeugdwerkloosheid moet voortvarend worden aangepakt om te voorkomen dat jongeren afglijden.

Onderwijs en opvoeding

De school is verantwoordelijk voor de zorg rondom de leerlingen, de gemeente zorgt voor de omgeving van de school (leefbaarheid en veiligheid). Samen betrekken ze de ouders erbij. De ouders blijven eindverantwoordelijk voor hun kinderen.
De school hoort een veilige omgeving te zijn waar kinderen zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen naar volwassenen die voldoende zijn toegerust om de maatschappij te betreden.
Helaas wordt de school in toenemende mate een onveilige plek, onder meer vanwege het individualisme, de afname van respect en de daarbij horende verkilling in de relaties. Te veel wordt er puur gedacht en gehandeld vanuit het eigen belang, zonodig met (verbaal) geweld.
Als een kind vastloopt, hoort er een breed, integraal zorgaanbod te zijn om kind en ouders te ondersteunen. Respect van alle betrokken beide partijen voor elkaar is een noodzakelijke voorwaarde.
Onderwijs in de brede zin heeft een belangrijke plaats in het gemeentelijk beleid.
Onderwijs-, educatie-, welzijns- en arbeidsmarktbeleid behoren goed op elkaar afgestemd te zijn.
De gemeente heeft hierin een vooral stimulerende taak om haar inwoners te ondersteunen in hun verantwoordelijkheid voor de vorming en de opvoeding van hun kinderen.
Voor de ChristenUnie is hierbij leidend dat elke burger zijn door God gegeven gaven en talenten mag ontwikkelen om die in te zetten voor de samenleving, die dienstbaar is aan elkaar en bovenal aan Gods eer.
Het bewegingsonderwijs en zwemonderwijs staan de laatste tijd op de tocht.
Dit ondanks de signalen van verontrustende ontwikkeling bij jongeren voor wat betreft hun gewicht. De gemeente behoort dit onderwijs waar mogelijk te stimuleren

Ruimtelijke samenhang

Sociale samenhang zou het uitgangspunt moeten zijn bij bestemmingsplannen, bij herstructureringen van straten, buurten en wijken, bij uitbreidings- en inbreidingsplannen en dergelijke.
Een nieuwe ontwikkeling is de woon-zorg-zone. Door een combinatie te maken van verschillende typen woningen, zorginstellingen, kleinschalige voorzieningen wordt de sociale cohesie bevorderd, kunnen ouderen langer op zichzelf blijven wonen, en verbetert de kwaliteit van de buurt. Bovendien wordt vereenzaming van vooral oudere mensen op deze wijze tegen gegaan.
De verhoudingen tussen huren en kopen, tussen starters en doorstromers, tussen jongeren en ouderen, tussen verschillende culturen is een aandachtspunt.
Het liefst ziet de ChristenUnie gemengde wijken waar de "sterkeren" een positieve invloed hebben op de "zwakkeren" en andersom. Dit gaat zichtbare verloedering tegen en beïnvloedt de gezamenlijke verantwoordelijkheid positief.
Bij nieuwbouw dient gelet te worden op de toekomstige bewoners van een wijk. De christenUnie wil variatie, die leidt tot gemêleerde wijken. Daarbij moet er gezorgd worden voor voldoende voorzieningen voor de verschillende groepen jongeren. Deze activiteiten moeten al bij het ontwerp meegenomen worden, zodat er niet achteraf discussie ontstaat over overlast.
Over combineren gesproken, de ChristenUnie is een groot voorstander van creatieve combinaties zoals het onderbrengen van een peuterspeelzaal en/of kinderopvang in een bejaardentehuis. Dan leren peuters met ouderen omgaan en hebben de ouderen meer contacten en gezelligheid.

Ruimtelijke samenhang en verkeer

Er dient een goed verkeerscirculatieplan te komen
Aangegeven wordt:
- waar goede doorstroming van het verkeer met een vaste verantwoorde snelheid gerealiseerd kan worden. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Bovendien zal de uitstoot van CO.2 lager uitvallen.
- waar snelheidsremmende maatregelen worden genomen dient een veelvoud van drempels te verdwijnen. Alleen na zorgvuldige overweging en in overleg met bewoners in de betrokken straat wordt een drempel aangelegd.
- andere snelheidsbeperkende maatregelen dan drempels moeten meer overwogen worden. Advies van verkeerskundigen is geboden.
Bij goede toepassing van remmende maatregelen kan de hoeveelheid CO 2 uitstoot in gunstige zin wijzigen.

Sport

Op het terrein van sport liggen ook kansen burgers met elkaar in aanraking te brengen. Daar kunnen mensen leren samen te werken en respect voor elkaar te hebben. Daar kunnen ze vrijwilligerswerk doen.
De individualisering is merkbaar in de sportverenigingen. Vrijwilligers voor bestuurstaken zijn steeds moeilijker te vinden. Ook het vasthouden van leden en het vinden van vrijwilligers voor allerlei hand- en spandiensten wordt lastiger omdat de binding van de leden met de club af neemt. De gemeente dient vooral aandacht te hebben voor sportverenigingen (teamsporten), vanwege de meerwaarde van het "samen doen".

Het zwembad veroudert en is aan vernieuwing toe. Dat kost geld, veel geld. Maar dit is naast verbetering en vernieuwing van de sporthallen een noodzakelijke voorziening. Niet alleen voor de sport ook voor de volksgezondheid en het onderwijs.
Daarom behoren in de komende tijd plannen te worden gemaakt voor een nieuw( vernieuwd) zwembad. Daarbij is het goed als gekeken wordt naar een gezamenlijke oplossing met een buurgemeente.

Recreatie

Papendrecht is inmiddels een zeer compact bebouwde gemeente geworden.
De bewoners van Papendrecht hebben in eigen gemeente duidelijk minder dan gemiddelde recreatiemogelijkheden vergeleken met gemeenten elders in de regio.De ChristenUnie streeft naar meer mogelijkheden van vormen van recreatie in het groene gebied van de gemeente
In het bijzonder valt te denken aan het creëren van een zogenaamde recreatieplas in het gebied boven de A.15 waarbij mogelijkheden van windsurfen, kanovaren en vele andere vormen van ongemotoriseerde watersport kan worden beleefd. In samenhang met het Papendrechtse bos kan een aantrekkelijk groen recreatiegebied gerealiseerd worden eventueel met steun van de regio.

Samen met minderheden en vluchtelingen

Papendrecht heeft nog een goed functionerend asielzoekerscentrum.
De tijd nadert dat het centrum wordt opgeheven. Dit houdt verband met de uitbreiding van de wijk de Oostpolder en het feit dat minder mensen in ons land asiel aanvragen, vanwege o.a. het kabinetsbeleid.
Dat neemt niet weg dat de ChristenUnie vindt dat een ruimhartig beleid van de gemeente Papendrecht binnen haar mogelijkheden ten opzichte van vluchtelingen en werkelijke asielzoekers moet worden voortgezet.
Binnen de mogelijkheden van de wet dient de gemeente vanuit een geloof in de waarde van gastvrijheid een goed beleid in de richting van vluchtelingen en asielzoekers te voeren. Zij probeert waar mogelijk bij te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden.
Vanuit de autonome zorgplicht, formuleert de gemeente beleid voor noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Vanuit het oogpunt van humaniteit en volksgezondheid en ter voorkoming van vlucht in illegaliteit en/of criminaliteit. Het doel moet blijven dat uitgeprocedeerde asielzoekers het land verlaten. Zowel bij de opvang als inburgering moet zo veel mogelijke ook maatschappelijke en kerkelijke organisaties worden ingeschakeld.

Iedereen hoort erbij

Voor mensen met beperkingen zelf, maar ook voor de rest van de samenleving is het belangrijk dat zij meedoen, erbij horen en geaccepteerd worden. Dat staat of valt met het al dan niet hebben van relaties. Goede en bereikbare voorzieningen vergroten de zelfredzaamheid en vervolgens de mogelijkheden om te participeren in het leven van alledag en zo (nieuwe) relaties aan te gaan en te onderhouden.
Veel aandacht moet uitgaan naar het proces van terugkeren in de maatschappij van ex-verslaafden, ex-gedetineerden, ex-psychiatrische patiënten en dergelijke. Zelfredzaamheid, sociale activering en participatie moeten gestimuleerd worden om terugval te voorkomen.

De ChristenUnie pleit daarom voor:

* betrokkenheid en participatie van ouders, bij alle scholen
* voorlichting over herkenning van kindermishandeling en andere gezinsproblemen
* campagnes tegen pesten en voorlichting over herkennen van pesten
* plan van aanpak voor een sluitend netwerk van zorgstructuur op scholen(clusters)
* gedragscodes op school
* dat jaarlijkse sportwedstrijden (de wielerronde e.d.) er niet toe leiden dat structurele veiligheidsvoorzieningen in straten en wegen niet * kunnen worden aangebracht.
* De veiligheid gedurende een heel jaar is belangrijker dan een sportwedstrijd op één dag.
* samenwerking tussen sportclubs van verschillende sporten, om zo een afwisselend aanbod te creëren en meer faciliteiten te bieden
* samenwerking met het bedrijfsleven voor het werven van mensen voor het bestuur en expertise op gebied van financiën en organisatie
* het bevorderen van multifunctionele sportcomplexen die de relatie tussen sportverenigingen, wijkbewoners en scholen verbeteren
* het stimuleren van zelfbeheer van sportverenigingen
* het stimuleren van buurtbeheer van speeltuinen, hangplekken, uitleenpunten voor sport en spel
* grote aandacht voor kleinschaligheid van de voorzieningen, die belangrijk zijn voor jonge kinderen en hun verblijf dicht bij huis, zoals omheinde grasspeelveldjes en voor afsluiting van alle verkeer van enkele wijkstraten.
* voortzetting van het ruimhartig beleid van de gemeente Papendrecht ten opzichte van vluchtelingen. Opvang en inburgering is hierbij een belangrijke taak.
* strengheid tegenover hen die zich aan de Nederlandse samenleving beslist niet willen aanpassen.

4: SAMEN ZORGEN

Trends en ontwikkelingen

Door de vergrijzing, maar ook door de toename van het aantal jonge alleenstaanden (bijvoorbeeld door echtscheiding), door ingrepen in de sociale zekerheid, vermaatschappelijking van de zorg en veel andere ontwikkelingen is er steeds meer eenzaamheid. Mensen mogen niet buiten de boot vallen, vergeten worden en in een neerwaartse spiraal terecht komen. Door de Wet Werk en Bijstand heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden gekregen om mensen te activeren richting werk.
In de komende jaren komen er door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nog veel meer taken naar de gemeente toe.
Op zich is het heel goed dat de (uiteindelijke) beleidsbepaling en uitvoering zo dicht mogelijk bij de burger komt.

Visie van de ChristenUnie

De ChristenUnie zal zich sterk maken voor een goede verdere uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en zorgvuldige invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In grote lijnen en qua achterliggende principes staat de ChristenUnie achter deze twee wetten. Verantwoordelijkheden teruggeven aan gemeenten en aan de samenleving is goed, maar een zorgvuldige, menswaardige en rechtvaardige uitvoering is een belangrijk aandachtspunt.
De ChristenUnie wil een dienstbare en zorgzame overheid. Vooral op die terreinen waar het particulier initiatief dit (nog) niet kan bieden.

Rol van de overheid / rol van de samenleving

In Gods ogen is elk mens van onschatbare waarde. De zorg voor elkaar behoort tot de verantwoordelijkheid van ieder mens.
Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. Zeker in een samenleving die hoe langer hoe meer geïndividualiseerd wordt.
Helaas is dat niet altijd een voor de hand liggende zaak. Naastenliefde is geen vanzelfsprekendheid, maar een keuze.
Ondersteuning en facilitering van bestaande hulpverleningsorganisaties is, zeker vandaag aan de dag, een aanvullende overheidstaak.
De ChristenUnie staat voor zorg voor het zieke en hulpbehoevende leven, voor het ouder wordende leven en voor het jonge ongeboren leven. Kortom, zij staat voor omkijken naar elkaar, naar diegenen dichtbij en veraf die extra aandacht en zorg goed kunnen gebruiken.
Ook kerken, netwerken die hun waarde meer dan bewezen hebben, moeten meer gesprekspartners worden bij daarmee voor de hand liggende beleidsterreinen. Daar zit vaak heel wat ervaringsdeskundigheid.
Op het gebied van maatschappelijk werk behoort facilitering van netwerkorganisaties zoals diaconieën overwogen te worden.
De ChristenUnie is er van overtuigd dat dit later kostbare problemen kan voorkomen.
Aan ouderen behoort een volwaardige, zoveel mogelijk zelfstandige en geïntegreerde plaats in de samenleving geboden te worden.
Natuurlijk worden ouderen zelf bij het formuleren van beleid op dit punt betrokken. Hierbij kan worden gedacht aan het geven van I.C.T. cursussen voor senioren worden gedacht.

Uitgangspunt voor mensen met een handicap (lichamelijk of verstandelijk) is dat het mensen zijn met mogelijkheden. Gewone burgers dus die op bepaalde punten geholpen behoren te worden, tenminste als zij dat zelf wensen. Zij behoren gelijke kansen te hebben.
De gemeente Papendrecht doet al het mogelijke om de gelijkberechtiging gestalte te geven. Denk daarbij maar aan huisvesting, opleiding en ontspanning en alles dat daarbij aan de orde komt.
Veel aandacht zal besteed moeten worden aan het stimuleren én ondersteunen van vrijwilligerswerk en van mantelzorg. Met de invoering van de WMO en de toenemende vergrijzing zijn ouderenadviseurs onmisbaar. Invoering van de WMO zal kritisch gevolgd moeten worden. De ChristenUnie wil waken voor een verantwoord niveau van zorg en ondersteuning.
Ouderen en gehandicapten moeten mogelijkheden hebben voor het bezoeken van familie, vrienden, school, sport en andere activiteiten. Anders ontstaat er een sociaal isolement. De gemeente moet zich hard maken om dit te voorkomen door een ruimhartige en rechtvaardige Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) - en collectief vervoer-beleid. Daarvoor is regelmatige evaluatie nodig, samen met cliëntenraad/lokale gehandicaptenraad. De gemeenteraad dient een eventuele opname van de WVG in de WMO kritisch te volgen.
De gemeente zorgt voor toegankelijkheid van voorzieningen.
De gemeente zorgt voor goede verkeersveiligheid, zeker ook voor gehandicapten, kinderen en ouderen.
In de Wet Werk en Bijstand staat terecht het streven naar werk voorop. De ideeën van de ChristenUnie hierover zijn te vinden bij het hoofdstuk 'Economie; samen winnen'. Het blijft echter van buitengewoon belang aandacht te besteden aan het aspect van de bijstand. De gemeente stimuleert daarom minima aanspraak te doen op regelingen door middel van intensieve voorlichting en gerichte huisbezoeken.
Bij het verstrekken van bijstand zorgt de gemeente voor individueel maatwerk:

vrijstellingen van gemeentelijke heffingen

kortingen bij vervanging van onmisbare, maar dure apparatuur

afhankelijk van de situatie niet te allen tijde een sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met jonge kinderen. Stimulering richting werk (studie) en zo mogelijk parttime werk, zijn met het oog op de toekomst van deze gezinnen wel van groot belang
In samenwerking met organisaties en kerken wordt 'stille armoede' door de gemeente getraceerd.
Verder draagt de gemeente, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, zorg voor voldoende opvang van dak- en thuislozen en voor een centraal adres zodat ze een uitkering kunnen krijgen.
De gemeente dient actief te zijn als het gaat om schuldpreventie en schuldhulpverlening. Zij moet ruimte bieden aan bonafide, private schuldhulpverlening.

De ChristenUnie is principieel tegen bordelen en coffeeshops. Bovendien wil zij zich in dit verband inzetten vóór een gezonde jeugd, vóór een veilige buurt, vóór de waardigheid en integriteit van vrouwen, vóór goede, gelijkwaardige relaties. De ChristenUnie pleit voor zorg, respect en oog voor elkaar.

De ChristenUnie pleit daarom voor:

* laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening
* afspraken met woningbouwcorporaties en energieleveranciers om betalingsachterstanden te signaleren en huisuitzetting te voorkomen
* samenwerking bij schuldhulpverlening met maatschappelijk werk voor de psychologische kant van schulden
* gerichte voorlichting over (voorkomen van) schulden bij jongeren
* een vorm van budgetbeheer door de sociale dienst
* een maatwerktraject dat gericht is op reïntegratie in de maatschappij, in nauwe samenwerking met diverse partners
* stimulering van een ruim aanbod van plaatsen voor begeleid wonen
* aparte opvang voor jongeren en geen uitval uit de opvang vanwege leeftijdsgrenzen
* stimulering van een goed functionerende sociale werkvoorziening

5: SAMENLEVEN, OOK MET DE LEVEN

Trends en ontwikkelingen

Steeds vaker maakt milieu een integraal onderdeel uit van het totale gemeentelijke beleid en kiezen gemeenten voor een duurzaamheidsbeleid of leefomgevingsbeleid waarbij naast milieuaspecten ook sociaal-culturele en economische aspecten een rol spelen. Een andere trend die zich voordoet, is het ontwikkelen van gebiedsgericht milieubeleid, waarbij voor elk gebiedstype in een gemeente specifieke milieuambities geformuleerd worden. De beleidsruimte die een gemeente op basis van landelijk en provinciaal beleid heeft, biedt hiervoor genoeg mogelijkheden.
Op dit moment staat luchtkwaliteit hoog op de milieuagenda in Nederland. In het Nationaal Luchtkwaliteitplan staan de maatregelen van het Rijk, provincies en gemeenten om de luchtkwaliteit te verbeteren. De eisen die vanuit Europese normstelling zijn afgeleid moeten plaatselijk worden overgenomen en gecontroleerd.
De natuur in Nederland delft vaak het onderspit door ontwikkelingen die zich voordoen op velerlei gebied; de groei van recreatie, de bevolkingsgroei, de intensivering en extensivering van de landbouw en dergelijke. Al deze veranderingen dwingen ons tot een duidelijke visie op de groene ruimte en de plaats die 'groen' heeft, zowel buiten als binnen de bebouwde kom.
Veel aandacht verdient op dit moment het waterbeleid. Voor Nederland is de hoeveelheid water waarmee we in de toekomst te kampen kunnen krijgen een groot knelpunt.

Visie van de ChristenUnie

Omgang met natuur en milieu speelt op heel veel beleidsterreinen. Daarom pleit de ChristenUnie ervoor om bij ruimtelijke planvorming, bij recreatie en educatie, groenbeheer, economische vraagstukken en vergelijkbare beleidsterreinen visie te vormen met oog op de langere termijn. De ChristenUnie gelooft dat de mens de schepping van de Schepper heeft ontvangen, om die te bebouwen én te bewaren. We hebben de natuur als het ware in bruikleen. Dat schept een grote verantwoordelijkheid. De volgende generaties, maar ook mensen die elders leven, ondergaan de gevolgen van onze manier van leven en ook van ons (milieu)beleid (of het ontbreken daarvan). Daarnaast dient de gemeente de waarde van de natuur zelf, waaronder ook de dieren, op het oog te hebben. De schepping bestaat niet alleen uit mensen. Samenleven, ook met dieren en met de natuur!

Rol van de overheid / rol van de samenleving

De Nota Ruimte biedt lokale overheden meer vrijheid om gebieden een bouwbestemming te geven. Hoewel dit aan gemeenten en dus ook aan Papendrecht meer mogelijkheden bieden en biedt, is de ChristenUnie van mening dat hier uiterst zorgvuldig mee omgegaan moet worden.
Consumenten spelen een uitermate belangrijke rol bij het streven naar duurzame ontwikkeling. Via hun aankoopgedrag dwingen consumenten de bedrijven en de distributiesector om aandacht te hebben voor duurzame producten en diensten. Indien de consument kiest voor een meer duurzame levensstijl, zullen de producenten en de distributiesector daarop moeten inspelen. Ook de gemeente kan via haar inkoopbeleid het goede voorbeeld geven en kiezen voor duurzame goederen. Op het gebied van afval stimuleert de gemeente preventie en hergebruik in grote mate. Daarbij hanteert zij het principe: de vervuiler betaalt.

Natuur- en milieu educatie
De zorg voor de natuur hangt af van de heersende maatschappelijke waardering voor de natuur om ons heen. De ChristenUnie heeft de zorgplicht daarvoor hoog in het vaandel. (rentmeesterschap)
Het gebrek aan kennis van en affiniteit met de natuur dient de aandacht te krijgen. Door nu te investeren in kennis wordt er waardering, draagvlak en respect gecreëerd voor de toekomst. Hiermee is het van groot belang de natuur- en milieueducatie niet af te vallen maar te ondersteunen. Gemeenten kunnen dit om meerdere manieren doen.

Waterbeleid

Onze watervoorraden zijn niet oneindig. We moeten er dus zuinig mee omspringen om ervoor te zorgen dat er voldoende water blijft voor alle mensen. Regenwater is een geschenk uit de hemel - het verdient beter dan het riool. Hoogkwalitatief water moet daarom niet ingezet worden voor laagwaardige toepassingen.
Helaas stroomt er niet alleen schoon regenwater door onze rivieren. Huishoudens, industrie en landbouw zijn verantwoordelijk voor veel vervuiling. Gemeenten dienen, in overleg met provincies en waterschappen, aan te sturen op verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
'Tijd voor water' is een nieuwer begrip. Meer tijd om te infiltreren, om te blijven staan, om zo vertraagd af te voeren. Houd het water vast waar het valt.

De ChristenUnie pleit daarom voor:

* een voorbeeldfunctie van de gemeente door een beleid dat waar groen moet worden gekapt, gezorgd moet worden voor herbeplanting. Monumentale bomen worden gespaard en beschermd
* bevorderen van een koppeling van rioolrechten aan het waterverbruik
* onderzoek naar het ondergronds inzamelen van huishoudelijk afval in woonwijken die daarvoor in aanmerking komen
* het werken met een energiebesparingsplan en een energiecoördinator. Bijzondere aandacht, mede in het kader van voorgestaan duurzaam bouwen,daarbij voor:
- het energieverbruik van de openbare gebouwen en gesubsidieerde instellingen
- de warmte-isolatie van woningen door het stellen van normen in de bouwvergunningen

6: SAMEN MET LEVENSOVERTUIGINGEN

Trends en ontwikkelingen

In de samenleving van vandaag zijn tendensen waar te nemen die religie in een kwaad daglicht stellen. De excessen zoals de bedreigingen van politici, de aanslagen in New York, Washington,Madrid en Londen en de moord op Theo van Gogh leidden tot negatieve associaties met godsdienst in het algemeen. Dat is een reactie die te begrijpen, maar ook te betreuren is. Deze gebeurtenissen laten duidelijk zien dat de Nederlandse samenleving waarin tolerantie en persoonlijke vrijheid belangrijke ijkpunten zijn, met schrik geconfronteerd wordt met een botsing van culturen. De onderliggende oorzaken daarvan liggen in het feit dat mensen elkaar niet kennen, geen relaties hebben met mensen van andere afkomst en (wellicht daardoor) vaak geen respect voor elkaar hebben. Het recht op vrijheid van meningsuiting is voor de ChristenUnie van groot belang, en juist daarom juist daarom dient daar zorgvuldig en met respect voor andersdenkenden mee om te worden gegaan.
Een ontwikkeling die hiermee in het verlengde ligt is de relatie die gelegd wordt tussen terrorisme en de moslimbevolking in Nederland. Dit werkt een wij-zij-gevoel in de hand dat veel vredelievende moslims het leven bemoeilijkt. Terrorisme moet vooral gezien worden als een criminaliteitsprobleem. Daarbij dient men wel alert te zijn op (religieuze) subculturen, waar voedingsbodems liggen voor terrorisme.
De ontwikkeling naar een zogenaamde neutrale staat die bepaalde groeperingen - mede in reactie op de hierboven beschreven gebeurtenissen - op dit moment voorstaan, is een illusie. Bij het maken van beleid spelen altijd overtuigingen mee die gestoeld zijn op al dan niet religieuze levensovertuigingen. Dat maakt dat beleid nooit neutraal kan zijn. Bewustmaking hiervan is een belangrijk punt van de ChristenUnie.
Juist de gemeenteraad is bij uitstek de plaats waar de verschillende overtuigingen met elkaar in gesprek zijn. Dáár moet het inhoudelijke debat tussen de verschillende overtuigingen plaatsvinden, zodat duidelijk is wat bindt en wat scheidt. Daardoor ontstaat ruimte voor echt begrip en voor tolerantie.

Visie van de ChristenUnie

Een samenleving waarin ruimte is voor levensovertuigingen kan alleen goed functioneren als er een helder beeld is wat de scheiding tussen kerk en staat inhoudt. Scheiding tussen kerk en staat betekent dat beide geheel eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. Tegen de achtergrond van eerdere fases in de geschiedenis van de verhouding tussen staat en kerk is de vrees voor een vermenging van beide instituties niet geheel onbegrijpelijk, maar tegenwoordig zijn we doorgeslagen en dreigen we in het andere uiterste geval terecht te komen: een volstrekte vervreemding tussen beide.
Scheiding van kerk en staat mag geen scheiding van geloof en politiek betekenen. Alsof religie en levensbeschouwing geen invloed zou mogen hebben op politieke standpunten. Wie de Bijbel serieus neemt, laat dat doorwerken in zijn of haar mening over de omgang met mens en natuur. In die zin beschouwen wij het als onmogelijk om zogenaamde "neutrale standpunten" in te nemen. De plaats die godsdienst inneemt in het publiek leven moet daarom, binnen de kaders van de wet, behouden blijven.
De ChristenUnie wil de kerken en andere geloofsgemeenschappen uitdagen om zich niet uit het maatschappelijk middenveld te laten slaan en alles in het werk te stellen om de politiek op aangelegen punten en op ongelegen momenten van hun opvattingen blijk te geven. De kerk mag de overheid niet loslaten én de overheid heeft de kerk tegenwoordig meer nodig dan ooit.

Rol van de overheid / rol van de samenleving

Wil religie niet tot een tweedeling leiden maar een samenbindende factor zijn, dan zal de overheid de waarde van religie in een samenleving moeten (her)ontdekken. Een samenleving zonder religie mist veel maatschappelijk kapitaal in de vorm van vrijwilligers, zingeving en identiteitsbeleving.
Daarbij geloven wij dat het christelijk geloof en de christelijke waarden en normen het meest heilzaam zijn voor de samenleving.
Zijn er vanuit kerken stichtingen in het leven geroepen om mensen die op welk manier dan ook hulp nodig hebben te ondersteunen, dan verdient dit ondersteuning vanuit de gemeente. In het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning, waarin de verantwoordelijkheid voor elkaar in feite wordt 'teruggegeven' aan de samenleving, zijn deze initiatieven zeer gewenst.

Zondagsrust

Vanuit het christelijke geloof pleiten wij voor zondagsrust en in het verlengde daarvan voor niet openstelling van winkels op zondag. Een collectieve rustdag is buitengewoon waardevol in een hectische, soms dolgedraaide samenleving. Mensen moeten in alle rust naar de kerk kunnen gaan. Mensen moeten samen met familie, vrienden, buren een vrije dag kunnen beleven. Dat lukt niet als iedereen op andere dagen van de week vrij heeft. Wij willen ruimte geven voor het geestelijke en sociale leven van mensen. De ChristenUnie ziet de zondagsrust dan ook als een goede gave van God, niet om mensen te beknotten. Het is zowel voor christenen als voor niet-christenen waardevol om een ritme van werken en rusten te hebben. Daarbij streven wij niet naar een hele gedetailleerde discussie over wat wel en niet toelaatbaar is op zondag. Het woord "genieten" betekent:
- loskomen van dagelijkse bezigheden,
- niet werken en voor je laten werken,
- de gemeenschap met elkaar zoeken
- en de zondag aan God wijden.
In de gemeenteraad wil de ChristenUnie andere partijen overhalen mee te gaan met de eerste drie punten. Dat kan worden samengevat met het woord "ontspanning en ontmoeting". Zo'n zondag kan rustig zijn, maar ook actief. Als het gaat om activiteiten die de economische cadans even laten stilvallen, is de ChristenUnie, afhankelijk van de invulling, niet bij voorbaat tegenstander. Koopzondagen worden duidelijk afgewezen.

Grenzen en respect

De ChristenUnie wil ruimte geven aan religies en levensovertuigingen, maar wel binnen de grenzen van de wetgeving! De ChristenUnie wil bevolkingsgroepen niet stigmatiseren. Zij wil de ogen echter ook niet sluiten voor onrecht en onderdrukking en voor culturele zaken die mensen in een uitzichtloze situatie houden en een voedingsbodem zijn voor (jeugd)criminaliteit en fundamentalisme. Tegen oproepen tot haat en geweld, tegen eerwraak, huiselijk geweld, het thuishouden van leerplichtige meisjes, en dergelijke dient duidelijk maar ook verstandig opgetreden te worden. Preventie via voorlichting en educatie, ook op scholen, is hierbij van cruciaal belang.
Mensen zijn vrij om hun godsdienst, ook met uiterlijke kenmerken, te uiten. Godsdienst moet niet teruggedrongen worden tot achter de muren van huis, kerk of moskee, maar mag zich publiekelijk uiten. Kledingvoorschriften kunnen alleen worden gesteld vanuit overwegingen van veiligheid, functionaliteit of onpartijdigheid. Minderheden dienen te worden gerespecteerd en serieus genomen. De overheid heeft daarbij een voorbeeldfunctie.
Alle groepen, ongeacht hun overtuiging of godsdienst, hebben evenveel rechten. Het tegengaan van discriminatie, antisemitisme en homohaat is een opdracht voor de overheid, maar ook voor de samenleving en dan voor zowel autochtone als allochtone groepen. Respect dient van beide kanten te komen. Ook van moslims mag respect verwacht worden, bijvoorbeeld voor christenen, voor vrouwen of voor joden.

Onderwijs

De ChristenUnie maakt zich sterk voor het behoud van het bijzonder onderwijs in de gemeente. Bij eventuele samenwerkingsscholen scholen dienen voorwaarden gecreëerd te worden waardoor er sprake is van het behoud van de identiteit van de school.
Kennis van de geschiedenis van het christendom en het christelijke stempel op de geschiedenis van Nederland is ook op openbare scholen van groot belang.

De ChristenUnie pleit daarom voor:

* stimulering van de discussie tussen religieuze en culturele bevolkingsgroepen
* ondersteuning van initiatieven vanuit kerken of maatschappelijke organisaties die gericht zijn op de ondersteuning en hulp van mensen die dat nodig hebben.

het gesloten houden van winkels op zondag om ruimte te geven aan het beleven van het geloof, een ongestoorde kerkgang en vanwege het collectieve rustmoment (tijd voor relaties)

7: KUNST EN CULTUUR BINDT MENSEN SAMEN
Trends en ontwikkelingen

Onder kunst en cultuur verstaan we een heel breed scala van activiteiten, uitingen en verworvenheden. Van theater tot symfonieorkesten, van beeldende kunst tot dansgezelschappen en koren, musea, toneel etcetera. Bovendien is Nederland met recht trots op het culturele erfgoed in de vorm van gebouwen, stadsgezichten en cultuurlandschappen.
Het kunstbeleid wordt in de gemeente in handen gelegd van een commissie van deskundigen. Zij zien de openbare ruimte al snel als een uitbreiding van de tentoonstellingsruimte die zij tot hun beschikking hebben. Zo wordt de openbare ruimte vaak een expositieruimte voor vernieuwende en experimentele kunst, waar de doorsnee burger weinig mee heeft. Men noemt kwaliteit als belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie. Maar niemand kan ondertussen uitleggen wat "kwaliteit" eigenlijk is. Het is blijkbaar niet een objectief vast te stellen norm. Dat lijkt ook onmogelijk en misschien wel ongewenst als we naar de enorme verscheidenheid in kunstbeleving kijken. Typerend daarbij is dat in de praktijk de definitie geldt "kwaliteit is wat de kunstwereld waardeert".

De visie van de ChristenUnie

De ChristenUnie staat op het standpunt dat kunstenaars het leven verrijken door hun benadering van wat er om ons heen gebeurt. Zij kunnen de ogen openen, zowel voor het goede en het mooie als ook voor het bedreigende en het lijden. Bovendien kan kunst de aandacht voor de geschiedenis levend houden en mensen helpen bij het ervaren van een identiteit. Kunst en cultuur kunnen daarom mensen samenbinden en bijdragen aan maatschappelijke betrokkenheid.
Een gemeente is een leefgemeenschap, en bestaat niet slechts uit woningen en bedrijven. Het gemeentebestuur behoort ernaar te streven dat wonen en leven in Papendrecht met elkaar in evenwicht blijft en wordt gebrachtAan de noodzakelijke behoeften van diverse bevolkingsgroepen met betrekking tot het aanwezig zijn van voorzieningen zoals kerkgebouwen; cultuurfaciliteiten; sportvoorzieningen; recreatie bij de deur voor de jonge jeugd dient grote aandacht te worden besteed. Evenredigheid in vraag naar en gebruik van de voorzieningen dient in het oog te worden gehouden.
Van het college wordt verwacht dat zij zich actief inspant om op de vraag naar voorzieningen waaraan bij de bevolking substantiële behoefte bestaat, zoals ruimten voor het houden van godsdienstoefeningen, positief antwoord te kunnen geven.
Multifunctioneel gebruik van bestaande en nieuwe voorzieningen dient gestimuleerd te worden.
Zoals ook al veel eerder door de ChristenUnie in de raadsvergaderingen is genoemd, is zij tegen het grootschalige theater waaraan in Papendrecht in meerderheid geen behoefte bestaat. In de Drechtsteden ligt het meer dan voor de hand dat de theaterfunctie regionaal wordt ingevuld. Mocht dat politiek niet haalbaar blijken dan denken wij aan een plaatselijk cultureel centrum van bescheiden omvang. Papendrecht wil immers graag een dorp blijven. En in een dorp past geen grootschalig theater, zoals onderzoeken hebben aangetoond..

Rol van de overheid / rol van de samenleving

Het gemeentebestuur dient de 'bereikbaarheid' van kunst- en cultuuruitingen te bevorderen. Dat betekent niet dat de overheid deze sector financieel moet onderhouden. Eigen bijdragen en eigen (financieel haalbare) initiatieven zijn daarom het uitgangspunt. Kunst en cultuur dienen immers 'van de burger' te zijn. De overheid heeft daarin een stimulerende en faciliterende rol.

Kunst bindt mensen samen. Het is daarbij wel nodig dat kunstenaars en kunstinstellingen het contact met de bevolking zoeken. De Culturele Raad in de gemeente moet daarom niet alleen uit deskundigen op het gebied van kunst, architectuur en openbare ruimte moeten bestaan, maar ook uit een aantal 'gewone' burgers

Kunst bindt mensen samen. Daarom moet aan de verschillende aspecten van kunst en cultuur aandacht besteed worden. De ChristenUnie wil dienstbare kunst (ten dienste van bevolking) en innovatieve kunst niet tegenover elkaar zetten. Voor beide aspecten moet plaats zijn. Het is belangrijk dat de gemeente de Culturele Raad de opdracht geeft aan diverse kunstvormen aandacht te geven. Betrokkenheid bij de amateurverenigingen is gewenst. Teveel staan verenigingen op zichzelf, terwijl uit relaties tussen verenigingen boeiende wisselwerkingen kunnen voortkomen. Relaties tussen toneel verenigingen van ouderen en jongeren, amateurkunst en professionele podia, nieuwe en oude kunstvormen, nieuwe en aanwezige culturen zorgen voor wederzijds begrip, verbreding van het blikveld en versterking van de onderlinge samenhang.

Kunst en cultuur binden mensen samen. Als kunst tot excessen leidt in de vorm van (aanzet tot) discriminatie, geweld, godslastering en onzedelijkheid, dan drijft kunst mensen juist uit elkaar. Daarom is het de taak van de gemeente om een aantal criteria te stellen op deze gebieden. Het gaat dan over kunstuitingen die direct of indirect worden gesubsidieerd door de overheid. Het mag echter niet zo zijn dat alleen kunst die de overheid bevalt, wordt uitgevoerd of gemaakt. Kunst is immers iets van en voor de samenleving zelf.

De ChristenUnie pleit daarom voor:

* een Culturele Raad die de opdracht heeft om te waken over de culturele diversiteit met name waar het gaat om cultuur van ambachtelijke en historisch culturele aard.
* stimulering van de amateurkunst en de betrokkenheid en creativiteit van nieuwe culturen bij de bestaande.
* hantering van criteria rondom geweld en discriminatie, godslastering en zedelijkheid, uitsluitend om excessen te voorkomen.
Publieke toegankelijkheid van de collectie Luigies.

8: ECONOMIE, SAMEN WINNEN

Trends en ontwikkelingen

De ideologie van de vrije markt heeft de laatste jaren de vanouds gemengde Nederlandse markteconomie sterk van aanzien doen veranderen. De sociale welvaartsstaat beweegt zich steeds meer richting de liberale welvaartsstaat. De overheid treedt terug uit sectoren die ze aan de markt denkt te kunnen overlaten. Deregulering wordt daarbij gebruikt om de slagkracht van de maatschappij (lees markt) te verhogen. Veel daarvan speelt zich af op nationaal niveau. Maar ook deze trend is ook waar te nemen binnen de gemeentegrenzen. Ook voor gemeenten is het belang van een goed draaiende lokale economie groot. Het Rijk legt zich toe op het stellen van algemene kaders, de invulling en uitvoering van beleid wordt overgelaten aan de lagere overheden (o.a. Nota Ruimtelijk Economisch Beleid van het ministerie van Economische Zaken uit 1999). Beleidstaken en financiële verantwoordelijkheden van gemeenten zijn daardoor toegenomen. Gelijktijdig met deze decentralisatie van verantwoordelijkheden is er een ontwikkeling van regionalisering van economisch beleid. Onderlinge afstemming van beleid en samenwerking met andere gemeenten worden steeds belangrijker.
Het MKB wordt wel de motor van onze economie genoemd. Van de ruim 700.000 bedrijven in Nederland zijn er bijvoorbeeld meer dan 270.000 bedrijven met de rechtsvorm 'eenmanszaak' met minder dan 10 werknemers. Ook een interessant gegeven voor gemeenten is dat 95% van de bedrijven maar één vestiging heeft. Bovendien gaat het hier veelal om relatief arbeidsintensieve en vaak weinig milieuvervuilende bedrijven. Voor een gemeente is, naast het belang van een gezond midden-en kleinbedrijf, ook de aanwezigheid van een breed spectrum aan kleinere bedrijven van groot belang voor de leefbaarheid. Op dit moment is er onder de zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) veel armoede te vinden. Dat zijn allemaal redenen voor een gemeentebestuur om niet alleen aandacht te besteden aan grote bedrijven, maar zich daarnaast ook te richten op het MKB.

Visie van de ChristenUnie

Centraal in de economische visie van de ChristenUnie staat het besef dat de mens de opdracht heeft de aarde op een verantwoorde manier te "bouwen en te bewaren". Dit betekent voor de persoonlijke sfeer dat ieder dient te zorgen voor zichzelf, zijn gezin, zijn naasten en zijn omgeving en zo zijn mogelijkheden te benutten om zich tot eer van God en voor de gemeenschap te ontplooien.
Die opdracht kan in groter verband alleen samen worden uitgevoerd, door markt en overheid, ieder in een eigen rol. Een voorwaarde daarvoor is dat de economische ontwikkeling gericht is op ontwikkeling van de samenleving als geheel, en daarom rekening houdt met de schepping en met toekomstige generaties.
De Christenunie streeft naar het stimuleren van een hernieuwde groei van de economie in de gemeente. Hiervoor is het noodzakelijk dat alles in het werk wordt gesteld om de reeds gevestigde bedrijven en de nieuwe bedrijven te verzekeren van continuïteit door regulering zoals branchebescherming. Gelet op het tot stand komen van het nieuwe Papendrechtse winkelcentrum zal vooral een gezond evenwicht tussen de landelijke winkelketens en de lokale middenstand moeten worden gerealiseerd.
De gemeente Papendrecht is een locatie waar vanuit nationale en internationale bedrijven opereren door een goede bereikbaarheid over de weg en over het water.

De ChristenUnie zet zich in voor een voorzetting van de revitalisering van bedrijfsterreinen (met name het Oosteind) en een kwaliteitsverhoging van de infrastructuur. Juist wanneer de economie stagneert zal door een anticyclisch investeringsbeleid de kwaliteit van de Papendrechtse bedrijfslocaties boven het landelijk niveau blijven waardoor het aantrekkelijk is voor top bedrijven om zich in onze gemeente te vestigen.
Het moet voor de in onze gemeente gevestigde en voor de werkgelegenheid belangrijke spelers in de banenmarkt interessant gemaakt worden om hier te blijven en te groeien. Bij nieuwbouw van bedrijfspanden zal door de gemeente het ontwerpen van multifunctionele gebouwen bevorderd moeten worden zodat leegstand bij verhuizingen tot een minimum beperkt kan worden.
De Christenunie hecht veel waarde aan een balans in wonen en werken. Het is van belang dat binnen onze gemeente een diversiteit ontstaat in de werkgelegenheid waardoor er voor schoolverlaters en afgestudeerden dicht bij huis banen beschikbaar zijn.
De Christenunie voelt zich verantwoordelijk om de Papendrechtse economie op een milieubewuste wijze te laten functioneren.
Onze economie moet onafhankelijk zijn van de regio maar elke vorm van samenwerking die een positief effect heeft of kan hebben op de gemeente én de Drechtsteden wordt niet uit de weg gegaan.

Rol van de overheid / rol van de samenleving

De overheid heeft vooral een regulerende rol. Zelfstandigen dienen op een goede wijze gestimuleerd te worden. In regelgeving rondom bijzondere bijstand horen zij niet buiten de boot te vallen. De gemeente ziet erop toe dat de ruimtelijke, economische en technologische ontwikkeling niet ten koste gaat van de levensvoorwaarden voor mensen, dieren en planten, maar deze zo mogelijk verbetert.

Vestigingsbeleid

De gemeente hanteert een vestigingbeleid voor bedrijven waarin het van belang is dat economische ontwikkelingen in harmonie met de omgeving plaats vinden. De overheid mag daarin niet de rol van betuttelaar op zich nemen, maar kan ook niet met iedere oplossing die het bedrijf aandraagt klakkeloos in zee gaan. Zorgvuldig zullen de kaders, afhankelijk van de plaats van het bedrijf in zijn omgeving, bepaald moeten worden. Om willekeur te voorkomen, zullen heldere vestigingseisen in duidelijke bestemmingsplannen vast moeten liggen. De belangen van de burgers moeten hierin niet vergeten worden.
Door het voeren van een goed vestigingsbeleid kunnen zowel overheid als burgers samen winnen. De aanwezigheid van een veelkleurig palet aan bedrijven is goed voor de werkgelegenheid. Wanneer het maar enigszins kan zal moeten worden voorkomen dat de plaatselijke economie eenzijdig op een bepaald type werk is gericht. De ChristenUnie hecht veel belang aan het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid is daarbij een sleutelwoord.
De gemeente zorgt voor een heldere regelgeving. Daar is op lokaal niveau heel veel aan te doen. Eén loket voor alle vragen van bedrijven voorkomt bureaucratie en eindeloze afhandelingprocedures. Door snelle afhandelingen van de verschillende soorten vergunningen en een goede afstemming binnen de gemeente wordt meegewerkt aan een positief vestigingsklimaat. Het is van belang dat alle vergunningen voldoen aan de wettelijke eisen, maar dat overdaad aan regels daarin gesaneerd wordt. Dit zal door de gemeenteraad nauwlettend worden gecontroleerd.

Werk

Een goede werkgelegenheid is van belang voor zowel de bedrijven als de gemeente en haar inwoners. Het belang om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering te halen en houden is bijzonder groot. Het geld dat hiervoor beschikbaar is moet efficiënt ingezet worden. Er is door samenwerking op dat terrein dus heel wat te winnen. Wanneer bedrijven bijdragen in de scholing van jongeren is een werkplek voor hen ook sneller beschikbaar. Jongeren kunnen op die manier sneller aan de slag komen. Bedrijven hebben zo de nieuwe arbeidskrachten binnen handbereik. En voor de gemeente is er een grote plaatsingmogelijkheid van mensen die tot de arbeidsmarkt willen toetreden. Het is daarom van belang dat de gemeente in overleg met het bedrijfsleven onderzoekt op welke wijze zij in opleidingstrajecten en om/bij/nascholingen kan bijdragen. En daarover ook afspraken maakt met het bedrijfsleven.
Hoewel de druk om aan het werk te gaan en blijven groot moet zijn, getuigt het ook van maatschappelijke moed wanneer erkend wordt dat niet iedere burger op dezelfde wijze in onze productie- en prestatiecultuur kan meekomen. Maatschappelijk ondernemen is daarom ook dat zowel overheid als bedrijfsleven ruimte bieden aan mensen die moeilijker kunnen meekomen. Door inschakeling in vrijwilligerstrajecten, of leerwerktrajecten dan wel door laaggeschoolde arbeid aan te bieden zal de maatschappij weer samen winnen.
De gemeente voert goed overleg met maatschappelijke organisaties van onder andere werkgevers en werknemers. Afstemming van economische activiteiten binnen de regio is van toenemend belang. Ook daar is samenwerken winst. Plaatselijk draagt kleinschaligheid bij aan leefbaarheid.

De ChristenUnie pleit daarom voor:

* eenvoudige en heldere vestigingseisen voor bedrijven
* bevorderen van een evenwichtig aanbod voor een breed gevarieerd winkelaanbod
* het betrekken van het bedrijfsleven bij opleidingstrajecten voor jongeren
* voldoende aandacht aan de ruimtelijke samenhang tussen wonen en werken, goede infrastructuur en daarbij passende planologische maatregelen
* een geschakeerde samenstelling van werkgelegenheidsobjecten en aandacht voor de regionale positie van de gemeente in de arbeidsmarkt
* goede toegang tot de gemeentelijke diensten, via een één loket systeem

9: FINANCIËN: SAMEN OPBRENGEN EN BESTEDEN

Visie van de ChristenUnie

De ChristenUnie is van mening dat bij de huidige structuur van de gemeentelijke financiële lastenverzwaringen ten behoeve van de gemeentelijke uitgaven niet acceptabel zijn. Het gaat niet aan de burger (contribuant) extra te laten betalen terwijl deze toch al van verschillende zijden met lastenverzwaring te maken heeft.
Jaarlijks wordt op de gemeentelijke belastingen en de OZB een inflatiecorrectie toegepast. Blijkt na afloop van de betreffende periode een te hoog percentage in rekening gebracht te zijn, dan zal het teveel toegepaste percentage bij de volgende inflatiecorrectie in mindering worden gebracht.
De Rijksoverheid heeft het voornemen het gebruikersdeel van de onroerend zaakbelasting (OZB) af te schaffen. Als dat gerealiseerd wordt, mag dit niet leiden tot verhoging van de gemeentelijke belasting voor de burger.
Wanneer via kadernota's of anderszins van de raad principebesluiten gevraagd worden die financiële gevolgen zullen hebben voor komende begrotingen, dienen de plannen steeds vergezeld te gaan van een op hoofdpunten uitgesplitste globale begroting.
Inhuur van externe rapportenmakers dient tot een uiterst minimum beperkt te worden.
Nagegaan kan worden of het systeem van gemeentelijk begroten met als sluitstuk toch de gemeentelijke belastingen niet omgekeerd kan worden.
Wanneer de inkomsten bestaan uit een min of meer vast budget van uitkeringen overheden, retributies en plaatselijke belastingen, kan vanuit dat vaste budget een meerjarenbegroting worden opgesteld. De ruimte voor nieuw beleid is dan direct zichtbaar.

Subsidiebeleid

Subsidies zijn aanvullend op particulier initiatief. Zij behoren duidelijk omschreven te zijn.
Subsidies kunnen nooit een beloning zijn op slecht particulier beleid. Zij mogen niet is strijd zijn met fundamentele waarden en normen, met het recht of de goede zeden.


De ChristenUnie pleit daarom voor:

* transparantie over de besteding van middelen
* een duidelijke opdracht, taakomschrijving en bevoegdheid voor de rekenkamercommissie, en voldoende middelen om de gemeente goed te kunnen controleren
* geen verhoging van gemeentelijke belastingen
* wanneer verhoging van retributies of leges wordt voorgestaan met het ar

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.