Verkiezingsprogramma D66

06 maart 2006
Verkiezingsprogramma D66

Voorwoord

In het jaar 2005 vierde Papendrecht zijn 900-jarig bestaan. Een gemeente met een lange geschiedenis. Papendrecht staat thans aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006. In dat kader is het goed om de balans op te maken: wat kenmerkt Papendrecht, wat moet er nog worden gedaan.
In een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente dat in de tweede helft van 2005 door het organisatieadviesbureau Berenschot werd verricht lezen we:
De gemeente Papendrecht
- is voornamelijk een woongemeente,
- heeft veel groen,
- kent een bovengemiddeld inkomen,
- heeft relatief lage gemeentelijke woonlasten,
- heeft een hoog voorzieningenniveau
- kent geen echt grote problemen.
Het rapport geeft ook aan, dat de bestaande sociaal-culturele voorzieningen - theater, sporthallen en zwembad - verouderd zijn en dat er een keuze gemaakt zal moeten worden: heeft de gemeente het geld ervoor over om deze voorzieningen te renoveren of zonodig nieuw te bouwen.

Kortom, het is goed wonen in Papendrecht. D66 is van mening, dat we dan ook bereid moeten zijn om te investeren in onze gemeente om dat zo te houden. Immers, als een voorziening eenmaal is gesloopt, zijn we deze definitief kwijt. Naar de volgende generaties toe hebben we een verplichting, ook zij moeten in een gemeente kunnen wonen die groen, veilig en schoon is en goede voorzieningen kent.

Vandaar dat voor D66 Papendrecht het centrale thema voor de verkiezingen van 2006 is:

Behoud van voorzieningen (Zwembad, sporthallen, theater)

Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid.

De gemeente, het gemeentebestuur is van, voor en door de inwoners. Allen zijn wij Papendrechters. Dat verplicht ons, om al onze inwoners te betrekken bij wat speelt in onze gemeente. We mogen niemand buitensluiten. Vandaar dat in dit kader voor ons centraal staat: Sociale activering.

Hieronder wordt zowel verstaan het geleiden naar werk, vrijwilligerswerk, wijkgericht werken, als een minimabeleid. Met name voor de jeugd geldt, dat zij nog een lange weg te gaan hebben en daarom kan uitval niet worden geaccepteerd. Een uitkering (bijstand) kan, maar dan wel, indien daar hetzij een startkwalificatie in het onderwijs voor wordt behaald, dan wel dat men zich richt op vrijwilligerswerk teneinde zijn kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

In het kader van de volksgezondheid zal de gemeente zich vooral moeten richten op haar regierol: ervoor zorgen dat er geen belemmeringen zijn voor medische beroepsgroepen om zich in onze gemeente te vestigen. Ook het bevorderen van gezond gedrag - m.n. bij jongeren - behoort hierbij.

Onderwijs en jeugd.

In het onderwijs kent de gemeente nog slechts een beperkte taak, omdat ook het gemeentelijk basisonderwijs een nieuwe bestuursvorm heeft gekregen. Toezicht op de uitvoering van de leerplicht, het voorkomen van uitval blijft een belangrijke gemeentelijke taak. Teneinde kansen te bieden aan alle jongeren is het zaak extra aandacht te schenken aan degenen die met een achterstand beginnen: een sociale achterstand, taalachterstand, jong gehandicapten, etc.
Jongeren willen meer dan naar school gaan en spelen op straat. Als ze ouder worden, willen ze ook uit kunnen gaan. Dat is geen gemeentelijke taak, maar de gemeente kan wel met omringende gemeenten samen stimuleren, dat er in of om Papendrecht uitgaansgelegenheden komen voor jongeren.
Kort samengevat komt het erop neer, dat de gemeente zich bovenal dient te richten op de preventie van uitval.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu.

In het kader van de ruimtelijke ordening moet helder worden, welke gebieden Papendrecht nog kan en wil bebouwen. Het is zaak dat daarbij het groene karakter van de gemeente niet wordt aangetast. Thans kennen we een goede spreiding van woonmilieus (woontypen), maar de komende jaren zal er extra aandacht moeten uitgaan naar de huisvesting van jongeren, starters op de (koop)woningmarkt en ouderenhuisvesting.
Het z.g. dun-duur wonen (dure huizen op grote percelen grond) vinden wij voor Papendrecht geen optie, aangezien we nauwelijks over vrije gronden beschikken. De bijdrage aan de lokale economie van deze bewoners achten wij ook te verwaarlozen.

Activiteiten in het kader van energiebesparing en duurzame energie moeten zo mogelijk worden uitgebreid naar de sector wonen. Bouwvergunningen, naleving bestemmingsplannen, milieuvergunningen moeten gewoon worden gecontroleerd.
Omdat de meeste activiteiten op deze terreinen door derden worden verricht, ligt het accent voor de gemeente op de rol van regisseur, toezichthouder en controleur.

Veiligheid.

De wereld verandert. Papendrecht verandert mee. Grensoverschrijdende criminaliteit, terreurdreiging, etc, zijn geen lokale thema's. Wel kunnen ze gevolgen hebben voor onze gemeente. De gedachte om een aantal taken op het terrein van de veiligheid landelijk vorm te geven worden dan ook door ons ondersteund. Niettemin moet er ruimte blijven voor regionale en lokale prioriteiten: Papendrecht is geen Amsterdam, maar ook geen dorp aan de rivier meer.
De bestaande lokale punten van aandacht - horeca, overlastgevende hangjongeren, buurtpreventie, buurtbemiddeling - passen in ons beeld van de gemeente als regisseur en controleur en worden door ons ondersteund.

Verkeer en ruimtelijk beheer.

Om Papendrecht verkeersveilig te maken, beschikt het over verschillende typen wegen: voor doorgaand verkeer, voor ontsluiting van de wijken en voor lokaal verkeer. Daarvoor gelden verschillende snelheden. Daarnaast gelden er parkeerverboden, b.v. rond scholen. Ook dat vergroot de veiligheid. Het werkt echter alleen, als er ook daadwerkelijk controle plaats vindt.

In een kleine gemeente is alles goed per fiets te bereiken. Het stimuleren daarvan vermindert het autoverkeer en vergroot de verkeersveiligheid. Goede fietspaden hebben we reeds, maar fietsenstallingen, b.v. bij winkelcentra en scholen zijn noodzakelijk.

Winkelcentra trekken veel (auto)verkeer aan. Met name in het centrum van onze gemeente zal dit verkeer ondergronds moeten parkeren. Na de realisatie van de garages is daar plaats genoeg voor degenen die met de auto naar de winkels komen. Parkeerdruk op de omgeving van het Centrum moet worden voorkomen, door daar het parkeren van niet-bewoners tegen te gaan.

Omdat verkeer en vervoer niet ophouden bij onze gemeentegrenzen, moeten enkele projecten in regionaal verband worden opgepakt dan wel verder worden ontwikkeld: o.a. halte Fast Ferry, railverbinding met Drechtsteden en Rotterdam.

Cultuur, sport en recreatie.

Voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en recreatie staan niet op zichzelf. Er ligt een duidelijke relatie met andere terreinen: jongeren en ouderenbeleid, sociale activering, preventie van uitval, gezondheidszorg, vrije tijdsbesteding, vrijwilligerswerk. Dat moeten we koesteren, het vormt het cement van onze maatschappij.
Papendrecht heeft volgens het onderzoek van Berenschot (2005) per hoofd van de bevolking meer en betere voorzieningen dan de andere Drechtsteden. Dat willen wij zo houden.
Omdat we sociale activering en preventie van uitval centraal stellen, is het voor ons niet acceptabel, dat we onze sportvoorzieningen, kunstuitleen of theater afschaffen, afbouwen of terugbrengen qua niveau. Voor uitgebreidere c.q. luxe voorzieningen kan men naar elders gaan: golfslagbad, tropisch zwemparadijs, grootschalige theatervoorstellingen, enz.
Voor Papendrecht zijn genoemde voorzieningen basisvoorzieningen. Afbouw hiervan betekent afbraak van onze Papendrechtse samenleving. Voor ons is dat niet acceptabel.

Economische ontwikkeling.

De gemeente heeft een belangrijke rol in het stimuleren van de lokale economie. De rol van de gemeente ligt vooral in het scheppen van voorwaarden: bedrijventerreinen (ruimtelijk beleid), aanbod van goed geschoold personeel (onderwijs), voldoende kapitaalkrachtige inwoners om producten en diensten af te nemen (huisvestingsbeleid), goede bereikbaarheid (verkeer- en vervoersbeleid). Dat doet de gemeente niet alleen, ook andere overheden (o.a. Drechtsteden, provincie) werken hieraan mee, evenals de bedrijven zelf, het onderwijs, enz.
Evenals in de zorg zien we in het economisch veld een ketenbenadering ontstaan: velen spelen hun rol bij de doelen die we nastreven. De voornaamste rol van de lokale overheid is die van regisseur, ofwel het faciliteren van derden.
Werkgelegenheid is vooral een regionale zaak. Vele Papendrechters werken in de regio of zelfs daarbuiten. Voor de lokale economie en het tegengaan van onnodig autoverkeer is het zaak, dat de werkgelegenheid in Papendrecht en de regio op peil blijft. Met name in regionaal verband zal moeten worden bezien welke locaties geschikt zijn voor kleinschalige industrieën en kantoren. Herstructurering van het Oosteind moet nu echt worden aangepakt.
Het aanbod aan winkels (branchering en spreiding) en horeca is vooral een lokaal belang. De ondernemer beslist zelf over wel of niet vestigen, maar de gemeente moet actief zijn in de regievoering (gronduitgifte, bestemmingsplannen, overleg met MKB).

Bestuur

Het bestuur is er voor de inwoners. Opdat dit geen dode letter wordt, moeten we voortgaan op de ingeslagen weg: inspraak van burgers aan het begin van nieuwe ontwikkelingen, wijkgericht werken, open bestuursstijl van het College van Burgemeester en Wethouders. Hiervoor is het nodig, dat het College toont waar het voor staat en ook daadwerkelijk bestuurskracht toont.
In de afgelopen 4 jaar is gebleken, dat het benoemen van de verkeerde personen slecht uitpakt. Partijen zullen hun kandidaat-wethouders beter moeten selecteren.
Bovendien willen burgers waar krijgen voor hun geld: schone straten en plantsoenen, vandalisme aanpakken.

Bij inspraak blijft het probleem, dat je niet iedereen zijn zin kan geven. Het college en de gemeenteraad moeten het algemeen belang dienen. Dat kan dan ook strijdig zijn met het individuele of het groepsbelang. Indien dat zo is, moet daar helder over worden gecommuniceerd. Helder moet ook zijn tot hoeverre er inspraak geldt. Die regels worden door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoering ervan ligt in handen van het College, dat hierover duidelijk moet zijn. De procedures moeten dan ook tevoren bij iedereen die deelneemt bekend zijn.

Het behoud van de kwaliteit van voorzieningen is voor onze gemeente van groot belang. Ter voorbereiding daarvan maakt de gemeente gebruik van deskundigen: ambtenaren en externe deskundigen. Meepraten over het nut, de noodzaak, de plaats en de inrichting van nieuwe voorzieningen door burgers moeten we stimuleren; zij zijn immers de gebruikers ervan. Echter: de gemeenteraad is door de inwoners gekozen om hierover besluiten te nemen. Door burgers zelf ontwikkelde (bouw)plannen om b.v. een theater te realiseren wijzen wij ten stelligste af, tenzij men ook zelf de realisatie en financiering ter hand neemt. In dat geval is er sprake van particulier initiatief. Een goed voorbeeld hiervan is de bouw van de PKC-sporthal.

Ontwikkelingen die het Papendrechtse ontstijgen, moeten in Drechtstedelijk verband worden opgepakt. Dat geldt voor taken op het gebied van de zorg, de volksgezondheid, het onderwijs, verkeer en vervoer, economie, (volks)huisvesting. Zo mogelijk neemt de gemeente de uitvoering zelf ter hand van de onderdelen die van Papendrecht worden gevraagd. De regierol ligt in dat geval bij de Drechtsteden. D66 is daarom voor intergemeentelijke samenwerking binnen de Drechtsteden.
Papendrecht is een zelfstandige gemeente en geen Dordrecht-Noord.
Gemeentelijke bestuurders in de regio die er wel zo over spreken, tonen minachting tegenover onze gemeente en zijn inwoners.
Als onze gemeente ooit te klein zou blijken te zijn, dan zijn er andere oplossingen voor schaalvergroting: b.v. Alblasserdam en Sliedrecht. Dat zijn gemeenten die qua omvang en karakter vergelijkbaar zijn. Samengaan met Dordrecht is voor ons onbespreekbaar, omdat Papendrecht (31.000 inwoners) dan het onderspit delft tegenover het grootstedelijke Dordrecht (120.000 inwoners).
Anderen gaan dan besluiten over onze voorzieningen (sportvoorzieningen, theater, groen).
Omdat Dordrecht al jarenlang grond zoekt voor de benodigde uitbreiding, kan dat betekenen, dat onze groene gemeente zijn parken, Slobbengors, Noordhoekse Wiel, e.d. kwijtraakt aan woningbouw, dat het zwembad wordt gesloten (vgl. Dubbeldam), dat de sociale problematiek van Dordrecht (b.v. Chrispijn) wordt overgeheveld naar de dan nieuw te bouwen huizen in "de wijk" Dordrecht -Noord (voormalig Papendrecht).

Financiën

Papendrecht is financieel gezond, maar niet rijk. Er zijn voldoende reserves, maar er komen ook grote lasten op ons af. Op dit moment staan alle te renoveren dan wel te herbouwen voorzieningen in de meerjarenraming opgenomen. Daarmee is deze sluitend tot en met 2009. In 2010 vervallen een aantal kosten, waardoor ook voor de jaren daarna de financiering gewaarborgd is.

Dat vraagt van het gemeentebestuur dat men goed blijft opletten. Ter financiering van nieuwe taken moeten eerst mogelijkheden tot bezuiniging worden onderzocht, b.v. door minder taken te verrichten, taken minder vaak te verrichten, of taken uit te stellen of gewoon goedkoper te werken.
Zo nodig zullen nieuwe grote infrastructurele werken (b.v. het herstructureren van oude wijken en het opnieuw aanleggen van de wegen, waterwegen en groenvoorzieningen) moeten worden uitgesteld tot het moment dat er weer geld voor is.
Indien voor het behoud van de basisvoorzieningen een beperkte lastenverhoging nodig zou zijn, zijn wij bereid hiertoe te besluiten, omdat wij behoud van de voorzieningen op een hoog niveau het belangrijkste vinden. Omdat Papendrecht tot de relatief goedkope gemeenten behoort met daarentegen een bovengemiddeld voorzieningenniveau (bron: bestuurskrachtmeting 2005), achten wij een beperkte kostenstijging alleszins verantwoord. Daartoe verwijzen we naar het onderstaande overzicht.

N.B. De bruto woonlasten in euro's voor een meerpersoonshuishouden bedroegen in 2005
(bron: begroting 2006 en meerjarenraming 2007-2009)

Duurste Nederlandse gemeente  1424,00
Goedkoopste Nederlandse gemeente  483,00  
   
Hendrik-Ido-Ambacht  865,00
Alblasserdam 753,00
Zwijdrecht  723,00
Dordrecht  671,00
Papendrecht  656,00
Sliedrecht  655,00

Papendrecht neemt daarmee de 70e plaats in van de in totaal 497 gemeenten. Hierbij krijgt de goedkoopste gemeente de 1e plaats.

Waar gaat D66 voor in de periode 2006 - 2010?
1. Betere selectie van wethouders
2. Opknappen van sporthallen
3. Opknappen zwembad
4. Bouw theater met 500-550 stoelen
5. Verkopen (m.n. kleine) groenstroken
6. Met voltooiing Oostpolder is Papendrecht volgebouwd
7. Aanpakken industrieterrein Oosteind
8. Verkleining afdeling Ruimte binnen gemeente
9. Industrie en handel ruimte geven om te ondernemen
10. Bijstandsuitkering alleen indien daarvoor wordt gewerkt
11. Verzelfstandigen Openbaar Voortgezet Onderwijs
12. Goede (bus)verbindingen met de regio
13. Voortgaan met "manden maken" (regionale samenwerking)

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.