Verkiezingsprogramma Groen Links

06 maart 2006
Verkiezingsprogramma Groen Links

Waar staan we voor: onze uitgangspunten

1. GroenLinks streeft naar een rechtvaardige samenleving.
2. GroenLinks respecteert de menselijke waardigheid.
3. GroenLinks komt op voor de zwakkeren.
4. GroenLinks kiest voor een duurzame samenleving
5. GroenLinks werkt aan een economische groei die bijdraagt aan de welvaart, maar geen schade aanricht aan het milieu.

GroenLinks wil deze punten bereiken door: minder centrale macht, minder bureaucratie, minder betutteling, meer decentralisatie, meer persoonlijke vrijheid, meer zelfbeschikking. Wij vinden dat de overheid daarvoor de kaders moet scheppen.
GroenLinks wil hierbij een garantie voor gelijke rechten, gelijke behandeling, kwalitatief goede huisvesting, goed onderwijs, goede gezondheidszorg, de mogelijkheid voor deelname aan culturele voorzieningen en een zelfstandig inkomen voor iedereen.
Hoe wij deze uitgangspunten inhoud geven, willen bereiken en vormgeven, leest u in dit verkiezingsprogramma.

Waar gaan we voor? (onze actiepunten)
Laat Papendrecht weer bruisen en leven! Maak een einde aan de rechtse winter, kies voor de LINKSE LENTE: groen, fris, bruisend en met elkaar!!!!

Ons 10 punten plan waar we de verkiezingen mee in gaan:

1. De parken Noordhoekse Wiel en het Oostpolderpark zijn binnen twee jaar opgeknapt. In overleg met gebruikers gaan we een plan opstellen hoe de parken er uit zouden moeten zien. We zorgen voor voldoende budget.
2. Van baby naar peuter naar basisschool: in Papendrecht zit je straks goed! Peuterspeelzaalwerk wordt een toegankelijke voorziening. Het moet laagdrempelig zijn en dus betaalbaar. Er moet een goede afstemming komen tussen consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen.
3. Boven de A15 blijft het groen. We blijven ons verzetten tegen bebouwing boven de A15.
4. Jongeren: we geven jullie de ruimte! We dagen je uit: kom met plannen! Heb je een waanzinnig idee, goed feest of wat dan ook! Wij willen straks DOEGELD voor jongeren. Heb je een goed plan dat aan een aantal eisen voldoet, dan mag je het uitvoeren. Verder willen wij de activiteiten en ruimte voor jongeren uitbreiden: meer activiteiten van Interval, uitbreiding skatepark, een crossveld, enz.
5. De vervuiler betaalt, ook bij het huisvuil. Wie veel vervuilt, betaalt meer. Een systeem hiervoor moet wel praktisch en efficiënt zijn.
6. Weg met de schadelijke fijnstof, we willen een gezonde leefomgeving! Door middel van onder andere verkeersmaatregelen, roetfilters op het gemeentelijk wagenpark en maatregelen in Drechtstedenverband kunnen we de fijnstof terug dringen.
7. Iedereen mag meedoen! Wij laten het zien en maken het betaalbaar. Sportverenigingen, de Volksuniversiteit, Muziekverenigingen, Volkstuinen….wie het niet kan betalen, doet niet mee. Dat beleid moet de deur uit! Wij stoppen de bezuinigingen op deze belangrijke organisaties en wij geven de vrijwilligers weer alle ruimte voor hun belangrijke werk.
8. Goede, betaalbare en gewilde woningen, zeker ook voor senioren, jongeren en starters. De huizen zoals op 't Zand en in het gebied bij de Badhuisstraat moeten we behouden.
9. Alle ruimte voor kinderen: meer veilige (buiten)speelruimte voor kinderen. Wij zetten ons in voor veilige speelruimte voor kinderen in alle wijken.
10. Goede, betaalbare en duurzame sportvoorzieningen. De sportvoorzieningen zijn aan renovatie toe, we steunen dit plan. Het zwembad wordt geen luxe voorziening, maar een mooi en degelijk bad zoals we dat nu hebben.
En het geld?! Rekenwonders bij GroenLinks? Nee: wij maken andere keuzen.

Hoofdstuk 1: Hoe GroenLinks het wonen in Papendrecht ziet

algemeen
GroenLinks vindt dat iedereen in Papendrecht naar zijn of haar zin moet kunnen wonen. Uiteraard moeten belangenorganisaties die iets te zeggen hebben op het gebied van wonen, verkeer en dergelijke zoveel mogelijk worden betrokken bij het totstandkomen en uitvoeren van het gemeentelijk beleid. De huurdersvereniging, 3VO, en de actiegroep die de belangen van de bewoners van de Boomgaardstraat/Badhuisstraat en Weteringsingel behartigt, zijn daar voorbeelden van.

Woningen
We willen goede, betaalbare en gewilde woningen, zeker ook voor senioren, jongeren en starters.
Wij kiezen voor voldoende goede en betaalbare woningen in de sociale sector, maar ook een aanbod voor die inwoners die wat meer kunnen en willen besteden aan woonruimte. De woningen aan 't Zandt en in de straten zoals de Badhuisstraat willen wij voor Papendrecht behouden. Voor nieuwbouwwoningen geldt voor ons: als je een woning neerzet, waarom zou je het dan niet milieuvriendelijk doen.
De woonlasten zijn in Papendrecht laag. Dat is een goede zaak. Dit willen we graag zo houden en waar nodig willen we de situatie voor de minima verbeteren.
Belangrijk is dat er een eerlijke verdeling is van de beschikbare woningvoorraad.

Ons dorp
Papendrecht kent heel wat beeldbepalende panden. Wij willen die een blijvende plaats in ons dorp bieden. Waar mogelijk willen wij het karakter versterken door beplanting en aangepaste bebouwing. We willen peciale aandacht voor onze dijklintbebouwing.

Verkeer: duurzaam veilig
Logische fietsroutes bevorderen de veiligheid en gaan fietsen op de stoep tegen. Veilige loop-, fiets- en skateroutes zijn noodzakelijk.
Betere parkeermogelijkheden voor de fiets bij bushaltes, winkelcentra en openbare voorzieningen maken het gebruik van de fiets aantrekkelijk(er). Goede voorbeelden zijn te vinden bij haltes van de interliner.
Wij vinden dat de inrichting van Papendrecht het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer moet stimuleren boven het autogebruik. Ook bij de nieuwe Meent moet hier ruime aandacht voor zijn.
Daarnaast vinden we dat de gemeente zich in de onderhandelingen met Arriva sterk moet maken voor betere busverbindingen met de ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke voorzieningen en de stations. Beperkingen in de dienstregelingen jaagt mensen de auto in en dat willen wij niet. De Waterbus moet een goede aansluiting hebben op het overige openbaar vervoer.
Bij maatschappelijke voorzieningen dienen voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten te zijn. Misbruik daarvan dient streng aangepakt te worden.
Wij willen de landelijke autoloze zondag c/q zaterdag (eenmaal per jaar) ook invoeren in Papendrecht.
Na de aandacht voor de 30 km zones, willen we nu ook graag aandacht voor de verkeersveiligheid op 50 km wegen.
Tenslotte vindt GroenLinks het belangrijk dat er permanente verkeerseducatie is. Papendrecht zou dit voor verschillende leeftijdsgroepen/groepen verkeersgebruikers kunnen ontwikkelen. Denk hierbij aan verkeerseducatie op het voortgezet onderwijs, seniorenritten in de auto en op scootmobielen (deze voertuigen zullen we steeds vaker gaan tegenkomen de komende jaren), enzovoort.

Als iemand er zelf niet meer uitkomt
Mensen hebben een duidelijke eigen verantwoording voor de inrichting van hun leven. Voor degenen die daar moeite mee hebben en in het woud van regelingen de weg kwijtraken moet een vangnetconstructie komen. Voor wie er zelf niet uitkomt moet er hulp zijn.
Gestreefd moet worden uithuiszettingen te vermijden. Schuldsanering werkt beter. Tegen onwil valt helaas weinig te doen.
Wij steunen van harte het algemeen sociaal fonds dat Papendrecht inmiddels kent. Wij zouden graag het draagvlak verbreed zien met o.a. de vakorganisaties.

Wonen en groen
Wonen en groen horen bij elkaar. Wij zijn GroenLinks en besteden daarom veel aandacht aan groen. Wij ondersteunen het streven naar een groen hart en een duidelijke scheiding tussen het groene open gebied van de Alblasserwaard en de bebouwing. In die bebouwde delen moet de beschikbare ruimte goed (lees intensief) gebruikt worden. Dat betekent dat groenstroken goed ingericht moeten worden en onderhouden. Wij kiezen voor een ecologisch groenbeheer. Beplanting moet passen bij de plaats en de grondsoort. Bestrijdingsmiddelen moeten waar mogelijk worden vermeden.
Speelruimte moet in alle wijken voldoende voorhanden zijn. De sportparken moeten niet alleen aantrekkelijk zijn voor sporters, maar ook wandelen en recreëren moet in deze groene oases mogelijk zijn.
Wie zoals GroenLinks kiest voor een duidelijke Groene Grens zal binnen de stedelijke bebouwing de groene snippers groen laten, maar grotere onbebouwde stukken soms voor woningbouw moeten bestemmen.
Naast beeldbepalende panden willen wij ook een inventarisatie van beeldbepalend groen. Daar moet dan ook een bescherming voor mogelijk zijn.

Hoofdstuk 2: Hoe GroenLinks het milieu in Papendrecht ziet.

Groen-1: parken en groen in de woonomgeving
Wij zijn een "groene" partij en vinden dan ook dat er in de woonomgeving voldoende groen moet zijn. Parken en groenstroken willen we dan ook goed onderhouden.
Het park Noordhoekse Wiel en het Oostpolderpark verdienen een grote opknapbeurt. Je kunt er moeilijk meer over de paden lopen en de sociale onveiligheid is er groot (bossages). In overleg met gebruikers zal er wat ons betreft een plan opgesteld moeten worden hoe de parken er uit zouden moeten zien. Hierbij willen we ook oog hebben voor de natuurwaarde en de historische waarde (denk aan het Wiel). De parken dienen uiterlijk in 2008 opgeknapt te zijn.
Het Vijverpark en sportpark Slobbengors dienen hun huidige functie te behouden.
Natuurbeheer binnen de bebouwde kom is iets waar we alle aandacht voor moeten blijven houden. Het beleid op het gebied van het maaien, de oevers van sloten en plassen en het natuurbeheer in park Noordhoekse Wiel zijn voorbeelden van dit goede natuurbeheer in Papendrecht.

Groen-2: buitengebieden
GroenLinks kiest voor een compacte stedelijke bebouwing met daaromheen groene ruimten zoals het Groene Hart. Dat betekent soms verdichting van de bestaande bebouwing. Wij accepteren dat, maar houden wel vast aan zorgvuldige inpassing (zie ook onder welzijn).
De huidige buitengebieden willen we onaangetast laten. Bouwen en dergelijke boven de A-15 is wat ons betreft onbespreekbaar. Het huidige natuurbeheer dient daar voortgezet te worden.
GroenLinks vindt het belangrijk dat we ook kijken naar de Alblasserwaard. De ideeën van de Natuur- en Vogelwacht 'De Alblasserwaard' spreken ons hierbij zeer aan. Bevordering van het agrotoerisme door een herinrichtingsplan waarbij in een gedeelte van de Alblasserwaard een oorspronkelijk agrarisch poldergebied wordt vinden wij een goed voorbeeld uit deze ideeën.

Afval
Mensen verbruiken dingen en dat geeft afval. Wat wij willen is dat de kosten van afvalverwijdering gekoppeld worden aan de aangeboden hoeveelheid (DIFTAR). Dat geldt voor huisvuil, maar ook afvalwater en de kosten van de riolering (WATERSPOOR)
Wij zijn voorstander van hergebruik. Kringloopwinkels en reparatiewerkplaatsen krijgen onze steun.
Meer en betere mogelijkheden voor oud-papier inzamelen verhogen de opbrengst. Dat is goed voor het milieu en voor onze portemonnee.
Ons uitgangspunt is en blijft: de vervuiler betaalt! Hierbij tekenen wij aan dat we voor de minder draagkrachten voor een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid zijn.

Water
We krijgen steeds meer te maken met water in Nederland. In Papendrecht wil GroenLinks er op blijven letten dat minimaal 10% van het oppervlak in de bebouwde kom geschikt is voor het laten bezinken van regenwater.
De waterberging moet ruim voldoende zijn en toekomstige wateroverlast (zover te voorspellen) kunnen opvangen. We willen graag creatieve oplossingen die opgaan in de omgeving (bijvoorbeeld woningen op het water).

Licht
De natuur raakt van slag door te toename van licht terwijl het donker hoort te zijn. Daarnaast willen we graag veiligheid voor onszelf als het donker is. Licht speelt hierbij een belangrijke rol. GroenLinks wil graag kijken hoe we de hoeveelheid licht 's nachts in de buitengebieden en de parken kunnen beperken waarbij we de sociale veiligheid hierbij in het oog houden. Door bewust beleid kunnen we hier een evenwicht vinden.

Fijnstof
Papendrecht kan een goede bijdrage leveren aan het terugdringen van fijnstof in de lucht. Vooral de N3 veroorzaakt dit fijnstof in Papendrecht. We vinden het belangrijk dat er verkeersmaatregelen komen dit het opdwarrelen van het fijnstof beperkt.
Roetfilters op auto's van de gemeente vinden wij een belangrijke stap in de goede richting.
In Drechtstedenverband willen we graag afspraken maken over hoe we het fijnstof kunnen beperken.

Klimaat
GroenLinks wil graag de 10 actiepunten van milieudefensie en de vereniging Klimaatverbond Nederland in Papendrecht uitvoeren. De 10 actiepunten zijn:
* Neem de Kyoto doelstelling over en maak beleid meetbaar.
* We laten ons inspireren door lid te zijn van het Klimaatverbond (dit is een organisatie van gemeenten die bewust met klimaatbeleid bezig is).
* We gaan slimmer en schoner met energie om.
* Papendrecht kiest voor klimaatvriendelijke producten.
* Papendrecht bespaart energie in bestaande woningen.
* We besparen energie in de bebouwde omgeving.
* Papendrecht gaat door met innovatieve voorbeeldprojecten.
* We zorgen voor goed en schoon openbaar vervoer.
* Papendrecht sluit aan bij goede initiatieven.
* We hebben zorg voor meer duurzame energie.

Natuur- en milieueducatie
Wij zijn trots op onze Natuur- en Vogelwacht. De rol die zij spelen in de educatie op het gebied van natuur- en milieueducatie zouden wij graag groter zien worden.
GroenLinks vindt natuur- en milieueducatie/communicatie van groot belang om Papendrechters te betrekken bij de duurzame kwaliteit van de eigen leefomgeving.

Hoofdstuk 3: Hoe GroenLinks het werken in Papendrecht ziet

Algemeen
Papendrecht is bijna vol. Dat geldt voor de woongebieden, maar ook voor de mogelijkheden van industrie om uit te breiden of om zich hier te vestigen. Wij hechten daarom aan regionale samenwerking. Bedrijven moeten dan wel goed met het openbaar vervoer te bereiken zijn en bij voorkeur ook per fiets.
Waar nog wel mogelijkheden zijn, gaat onze voorkeur uit naar mens- en milieuvriendelijke, kleinschalige bedrijvigheid. Ondersteunen van de revitalisering en daarmee de kansen op herschikking van bedrijven op het Oosteind vinden wij noodzakelijk.
De bouw van een nieuw hart in Papendrecht op de Meent en de Markt is voor bedrijfsleven en inwoners zeer ingrijpend. Naast alle andere aandachtspunten zal bereikbaarheid en continuïteit grote aandacht vragen.
Wij verwachten van het gemeentebestuur dat zij bij het verstrekken van opdrachten eerst kijkt naar het Papendrechtse bedrijfsleven.

ICT en mobiliteit
Werken vraagt mobiliteit. Mobiliteit is slecht voor het milieu. Thuiswerken en telewerken maakt steeds meer opgang. Wij ondersteunen maatregelen die dat stimuleren.
Wij willen een discussie in Papendrecht over de grote maatschappelijke gevolgen van ICT (Informatie- en Communicatie Technologie). Hoe gaan we hier mee om? Komt er meer eenzaamheid of juist niet? Krijgen we een tweedeling? Regeren is vooruit zien.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk wordt niet door iedereen als "echt" werk gezien. Wij vinden het vrijwilligerswerk van groot maatschappelijk belang. Zowel mensen met een baan als baanlozen moeten worden gestimuleerd er aan deel te nemen. Een vrijwilligersvacaturebank en een duidelijke rechtspositie zijn gewenst. We zijn blij met het steunpunt vrijwilligerswerk.
Om vrijwilligerswerk te stimuleren willen wij jaarlijks een vrijwilligersprijs toekennen voor een persoon of een project.

Uitkeringen
Mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van een uitkering worden door de sociale dienst gesteund in hun zoeken naar werk en daarmee een eigen inkomen. Het centrum waar jongeren in de bijstand verplicht werken vinden wij een goed intitiatief. Alleenstaande ouders met een jongste kind tussen de 5 en 12 jaar hebben een sollicitatieplicht. Wij vinden dat bij de toepassing van deze regel rekening moet worden gehouden met de persoonlijke situatie, dit in het belang van het kind.
Om ouders met jonge kinderen in staat te stellen in hun eigen inkomen te voorzien dienen voldoende plaatsen in kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang beschikbaar te zijn.
Waar uitkering of eigen inkomen onvoldoende zijn wijst de sociale dienst haar cliënten op regelingen die hun financiële positie beter maken.
Daarnaast voert de gemeente haar eigen minima beleid. Een kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke lasten hoort daarbij. De Cliëntenraad behartigt daarbij de belangen van de mensen die op een uitkering zijn aangewezen. We verwachten dat er steeds vaker mensen in de problemen komen door het landelijke beleid (nieuwe zorgstelsel, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, enz.). De rol van de gemeente wordt hierdoor belangrijker. Papendrecht dient een sociale gemeente te zijn, waarbij er aandacht is voor ieders eigen verantwoordelijkheid.
Wij willen een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid. Wij steunen het Algemeen Sociaal Fonds in Papendrecht. Wij vinden dat ook de vakbeweging hierbij betrokken moet worden. Dit ASF moet ook een ruimhartig en onvoorwaardelijke keuze voor mensen in nood maken.

Gemeente als werkgever
Het gemeentebestuur is zelf ook werkgever. Ambtenbaren moeten kunnen werken in een veilige werksfeer zonder angst voor intimidatie of ongewenste intimiteiten. Binnen de organisatie dient een vertrouwenspersoon te zijn tot wie men zich met dergelijke problemen kan wenden.
Uiteraard neemt GroenLinks de medezeggenschap in de vorm van Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad serieus.

Werkgevers
Grote werkgevers zoals Stork (Fokker) zijn voor Papendrecht van groot belang. Werkgelegenheid komt niet vanzelf. Binnen de grenzen van de mogelijkheden en met oog voor milieu-, sociaal en ruimtelijk beleid zet Papendrecht er op in om deze werkgevers goed te laten functioneren in Papendrecht.
Kleine en middelgrote ondernemingen moeten in Papendrecht de ruimte krijgen. GroenLinks kiest hierbij voor arbeidsintensieve, milieuvriendelijke en duurzame ondernemingen. Samenwerking tussen ondernemers en de gemeente vindt GroenLinks belangrijk.


Hoofdstuk 4: Hoe GroenLinks welzijn in Papendrecht ziet

Algemeen
Iedereen mag meedoen! Laat het zien en maak het betaalbaar. Sportverenigingen, de Volksuniversiteit, muziekverenigingen, volkstuinen, theaterschool….wie het niet kan betalen doet niet mee. Wij stoppen de bezuinigingen op deze belangrijke organisaties. Dat beleid moet wat GroenLinks betreft de deur uit. We zijn al in 2004 en 2005 hard bezig geweest dit beleid te keren en met succes!

Onderwijs
Groen Links wil een zo'n breed mogelijk onderwijsaanbod in Papendrecht (scholen van verschillende signatuur en scholen met verschillende pedagogisch-didactische werkwijzen). Op deze manier valt er voor ouders en kinderen iets te kiezen en een school te vinden die past bij het kind.
Openbaar onderwijs is belangrijk vanwege het open karakter naar alle groepen in de samenleving. Papendrecht moet in ieder geval scholen voor openbaar onderwijs hebben. Wij vinden dat onderwijs zich zou moeten richten op het ontwikkelen van een positief zelfbeeld van kinderen. Een kind dat een gezond zelfbeeld ontwikkeld kan zich gelukkiger en beter ontwikkelen. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit te bereiken. Bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld hoort onder andere: oog hebben voor de ander, respect en recht doen aan verschillen. De school moet een veilige plek zijn voor kinderen (kinderen moeten zonder angst naar school kunnen en op school kunnen zijn).

Scholen zijn van ouders en kinderen. Ouders en kinderen moeten dan ook met een open vizier tegemoet getreden worden door het onderwijs. Onderwijs en opvoeding liggen in elkaars verlengde en is in onze visie een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school.
We hechten grote waarde aan het voortzetten en uitbouwen van het "Weer samen naar school" beleid. In het onderwijs moet voldoende aandacht zijn voor kinderen met achterstanden, ons beleid zal zich richten op het voldoende faciliteren van scholen die een bijdrage leveren aan de achterstandenbestrijding. Achterstanden dienen wat ons betreft zo jong mogelijk te worden aangepakt om zo het kind een zo goed en gelukkig mogelijke ontwikkeling te bieden. Het project "Vroeg- en Voorschoolse Educatie" en het lokale achterstanden beleid dienen wat ons betreft dan ook voortgezet en uitgebouwd te worden.
Leren is een continu proces. Volwasseneducatie willen we dan ook blijven stimuleren. Instellingen als de Volksuniversiteit kunnen op onze warme steun rekenen (ook financieel).

Papendrecht vervult een regionale functie voor de vestiging van het voortgezet onderwijs. Deze functie moet behouden blijven en met omliggende gemeenten bekeken worden. Het model waarbij de basisvorming zo dicht mogelijk bij de woonplek van de leerlingen wordt aangeboden en de tweede fase gecentraliseerd wordt in Papendrecht heeft onze voorkeur.
Kinder-, jeugd- en jongerenwerk dient zoveel mogelijk integraal aangepakt te worden. Scholen spelen hier mede een rol in. We zijn er voorstander van dat er één portefeuillehouder (wethouder) komt voor onderwijs én jeugdbeleid.
De gemeente dient te zorgen voor goede leerlingprognoses en goede randvoorwaarden voor het onderwijs. Een uitstekend huisvestingsplan voor het gehele onderwijs is voor ons een hoge prioriteit. Scholen dienen goed gehuisvest te zijn, voorzien van uitstekende faciliteiten. Dat mag een eurocent meer kosten. Het is een investering in de toekomst.

Kinderopvang en peuterspeelzalen
De kinderopvang is inmiddels uitgebreid met de mogelijkheid tot 24 uurs-opvang.
De vraag naar kinderopvang groeit nog steeds. De gemeente werkt mee aan verdere professionalisering. Waar nodig moeten extra subsidies worden toegekend, o.i. echter wel onder voorwaarde van goed overleg en een duidelijk meerjarenbeleid. Landelijk wordt volop gesproken over de tussenschoolse opvang en de relatie buitenschoolse opvang en basisscholen. GroenLinks wil met ouders en alle partijen om de tafel zodat we met elkaar kunnen kijken hoe we dit in Papendrecht het beste kunnen vormgeven.
Het GOA (gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid) en VVE (voorschoolse- en vroegschoolse educatie) op de peuterspeelzalen en in het basisonderwijs moet verder uitgebouwd worden. Peuterspeelzalen zouden verbonden moeten worden aan basisscholen om zo achterstanden beter te bestrijden.
Het peuterspeelzaalwerk staat in Papendrecht onder druk. GroenLinks wil een laagdrempelige (dus voor alle ouders betaaldbare) voorziening in de wijken. We kijken hierbij naar de goede voorbeelden in Alblasserdam en Dordrecht.
Verder moet een doorgaande ontwikkeling van het kind gewaarborgd worden door goede contacten tussen instanties zoals het consultatiebureau, de peuterspeelzalen, de kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs scholen. We willen met ouder en alle organisaties een discussie over hoe we zo goed mogelijk alles kunnen laten aansluiten en over gezamenlijke doelen.

Voorlichting
Wij vinden dat de jeugd blijvend moet worden voorgelicht over drugs en drugsgebruik, over alcohol en drinken, over aids en andere levensbedreigende ziekten. Seksuele voorlichting op de scholen vinden wij vanzelfsprekend en nog steeds hard nodig.
Wij kiezen voor een alcoholmatigingsbeleid, het ontmoedigen van gokken en de naleving van een rookverbod in openbare ruimten.

Jongeren
We vinden dat Papendrecht te weinig te bieden heeft voor jongeren. We willen de komende jaren gaan werken met doegeld: hebben jongeren goede ideeën, dan kunnen ze hiervoor een uitvoeringsplan indienen. Als het aan een aantal eisen voldoet, mogen ze het uitvoeren en krijgen ze hiervoor een bijdrage. In Den Bosch hebben ze reeds doegeld.
De jeugd vraagt al jaren om een uitgaansvoorziening/disco. Wij steunen die vraag. De gemeente moet de randvoorwaarden een scheppen om op een bedrijventerrein (of andere plek buiten het woongebied) een commerciële disco te laten exploiteren.
Ook een skatevoorziening stond al jaren op het wensenlijstje. We zijn blij dat deze er is. Deze zou uitgebreid kunnen worden met een half-pipe.
Het jongerenwerk wordt wat ons betreft verder uitgebreid. Mét jongeren willen we kijken naar goede voorzieningen (crossveld bijvoorbeeld).
GroenLinks wil voortbouwen op de twee amendementen die ze in 2005 heeft ingediend (en die het hebben gehaald): het terugdraaien van de bezuiniging op jeugdcentrum Interval en het beschikbaar krijgen van (maximaal) € 80.000 per jaar voor extra jeugdbeleid.

Ruimte voor spelende kinderen
Wij willen graag natuurspeelplaatsen in parken als het Noordhoekse Wiel en het Oostpolderpark.
GroenLinks kiest bij veel voorzieningen voor kleinschaligheid dicht bij de burgers. Voor de jeugd dienen dan ook speelterreinen en trapveldjes in de wijken beschikbaar te zijn. Er zijn wijken waar er duidelijk te weinig speelmogelijkheden zijn.

Vergrijzing
De bevolking vergrijst. Wij willen de vereenzaming van ouderen tegengaan. Voorzieningen waar deze mensen samenkomen moeten betaalbaar blijven of betaalbaarder worden. Denk hierbij aan de gemeenschapsruimten, de Volksuniversiteit en bepaalde verenigingen.
Vrijwilligers die ouderen bezoeken moeten alle ruimte krijgen. We steunen de ouderen advies raad.

Bibliotheek
Ondanks de groei van nieuwe media blijft het bibliotheekwerk een duidelijke functie houden in onze huidige maatschappij. Informatiedragers als boeken, tijdschriften en kranten moeten voor iedereen bereikbaar blijven. Nu via computers en internet steeds meer informatie beschikbaar is de rol van de bibliotheek wel veranderd, maar niet minder worden. De gemeente dient het bibliotheekwerk blijvend te steunen, rekening houdend met deze ontwikkelingen. De steun moet zodanig zijn dat de bibliotheek, ook financieel, voor een ieder bereikbaar is.
We willen met de bibliotheek samen kijken of het blijven op de huidige locatie niet beter zou zijn dan het opgaan van de bibliotheek in het cultuurhuis met het theater. Dit ook gezien in het licht van het opheffen van ProBiblio en de regionale ontwikkelingen.

Stiltecentrum
We hebben ons hard gemaakt voor een stiltecentrum op de nieuwe Meent. Zo'n stiltecentrum zou een plek moeten zijn waar mensen die daar behoefte aan hebben even op adem kunnen komen, zich even kunnen bezinnen. Vrijwillige gastvrouwen en -heren kunnen een kop koffie en eventueel een luisterend oor bieden. Zo'n stiltecentrum zou helpen de eenzaamheid tegen te gaan. Kerken en andere organisaties kunnen hier een belangrijke rol spelen. Helaas is dit er nog steeds niet van gekomen. We blijven er ons hard voor maken.

Sport
Groenlinks vindt sport een instrument dat de gezonde ontwikkeling van de samenleving op alle niveaus stimuleert. Het is van belang dat er jaarlijks een sportnota verschijnt waarin het lokale sportbeleid beschreven en geëvalueerd wordt. Dit gemeentelijk sportbeleid dient breed en actief te zijn. In dit beleid moet speciale aandacht zijn voor de jeugd in bijvoorbeeld de vorm van sportstimuleringsprojecten. GroenLinks vindt het niet goed dat jongeren vanaf 16 jaar moeten gaan werken om hun studie te betalen en zodoende niet meer aan sporten en andere sociale activiteiten toekomen. Ook hiervoor moet aandacht komen in het sportbeleid.

We willen spreiding van kleinschalige sport- en recreatieprojecten over de gemeente. Dit stimuleert bewoners uit de directe omgeving tot deelneming en voorkomt onnodige vervoersstromen. Daarom zijn wij voor het behoud van de sportvelden op zowel Slobbegors als Oostpolder en tegen verplaatsing van deze velden ten noorden van de A15.

GroenLinks vindt dat voor groepen waarvoor een drempel geldt ten aanzien van sportdeelname (bijvoorbeeld gehandicapten, ouderen, vrouwen of allochtonen) getracht moet worden die drempel weg te nemen.
Sportverenigingen worden geconfronteerd met afnemende subsidies, verhoging van de huurtarieven van sportaccomodaties, stijgende lokale belastingen en overheveling van onderhouds- en beheerstaken naar hen toe. GroenLinks pleit voor zodanige kosten voor sportverenigingen dat het lidmaatschap van een sportvereniging geen financiële onmogelijkheid wordt. De jaarlijkse kostenverhogingen mogen de prijsindex niet te boven gaan.

Wij zijn voorstander van een alcoholmatigingsbeleid, ook in sportkantines. Gokkasten in sportkantines zijn voor ons uit den boze.
GroenLinks vindt dat sportverenigingen ondersteund moeten worden waar het gaat om het opzetten, inrichten en in stand houden van een vrijwilligerskader. De ondersteuning kan plaatsvinden via de Sportraad.
GroenLinks ondersteund het plan van de gemeente om de sportvoorzieningen te vernieuwen. Hierbij zullen we kijken naar genoeg ruimte, het belang van verenigingen en scholen en naar de spreiding van de voorzieningen over de gemeente.
Het zwembad verdient bijzondere aandacht. GroenLinks wil geen luxe zwemparadijs, die zijn er al genoeg in de omgeving. We willen een toegankelijk binnen- en buitenbad met behoud van de ligweide. Een aardig idee is wel om de ligweide in de winter te gebruiken als schaatsbaan. De schaatsbaan in het Oostpolderpark zou dan gebruikt kunnen worden voor een extra veld voor voetbalvereniging Drechtstreek.

Gehandicapten
Niet iedereen kan zich in deze maatschappij zo bewegen als hij graag wil. Gehandicapten zijn daar behoorlijk beperkt in.
Gelden hoeven niet alleen te worden besteed aan persoonlijke aanvragen, maar kunnen ook worden ingezet voor het vooraf aanbrengen van voorzieningen in nieuwbouwwoningen, het beter toegankelijk maken van wooncomplexen of het uitbreiden van vervoersvoorzieningen.
Ook maatschappelijke voorzieningen, scholen, openbare gebouwen enz. dienen voor gehandicapten vrij toegankelijk te zijn. Bij de bouw dient daar al rekening mee gehouden te worden. Steeds dienen de gehandicaptenorganisaties, zoals de PAG geraadpleegd te worden.
De integratie van mensen met een lichamelijke of geestelijk handicap kan verder worden verbeterd. Overleg met belangenorganisaties is daarbij de eerste stap. Het Palet vinden wij een heel mooi voorbeeld .

Integratie
Wonen, milieu, werken en welzijn raakt alle Papendrechters, Ook degenen die hier niet zijn geboren en getogen moeten zich hier thuisvoelen. "Integreren" betekent tot een eenheid maken. Maatregelen die van de gehele Papendrechtse bevolking meer een eenheid maken steunen wij van harte.
Wij vinden dat het gemeentebestuur zich moet inzetten voor het bestrijden van alle vormen van racisme. Daar hoort onder meer bij het direct verwijderen van fascistische en racistische teksten en tekens.
GroenLinks heeft in het verleden de komst van een AZC aangekaart in Papendrecht. We zijn trots op de komst van het AZC. Het heeft veel waardevolle contacten opgeleverd in Papendrecht.

Veiligheid
Bij je "wel" bevinden hoort nadrukkelijk ook je veilig voelen. Wijkgericht werken en buurtpreventie geven een prima mogelijkheid de burgers hier actief bij te betrekken en hun wensen uit te voeren.
Voor ons is het zichtbaar en met name aanspreekbaar surveilleren van de politie een voorwaarde. Preventieve acties, zoals het geven van adviezen over de beveiliging van woningen, steunen wij van harte.
Uitgegeven vergunningen moeten gecontroleerd worden. Gedogen is niet onze afweging.
Rampenplannen moeten geoefend worden.
Politie, brandweer en ambulances moeten zich snel kunnen verplaatsen. Zij moeten betrokken zijn bij de planning en uitvoering van infrastructurele werken.
De gemeente steunt ook financieel de slachtofferhulp.
We willen naast de repressieve kant aandacht voor de preventieve kant. Het jongerenbeleid moet hier een belangrijke rol spelen.

Cultuur
De keuze voor kleinschalige voorzieningen maken wij ook op het gebied van cultuur. Dat is voor ons de manier zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met cultuuruitingen. Festivals, experimenteel theater en dergelijke, willen wij steunen.
Ons streven is het contract met de muziekschool te gebruiken om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met muziek en andere cultuuruitingen. Ook zijn wij een voorstander van integratie van muziek met andere kunstvormen.
De gemeente heeft uit de erfenis van de heer Luigies zijn kunstverzameling aanvaard. Dat geeft verplichtingen, zoals het in een museum tentoonstellen voor de gehele Papendrechtse bevolking Over de wijze waarop dat georganiseerd wordt, kan gediscussieerd worden.
Theater De Willem is een begrip, dat willen we niet verliezen. De Willem heeft een rijk aanbod aan professioneel en amateur theater (zoals een groot aanbod van cabaret), dat niet verloren mag gaan. Het theater in Papendrecht is laagdrempelig. Papendrecht verdient dit theater dat als een creatieve, uitdagende en inspirerende dynamo werkt in Papendrecht.

Luisteren naar elkaar
Om dit alles te realiseren moet het gemeentebestuur zich meer open stellen voor de inwoners. Iedereen heeft recht op een eigen mening, die hoeft de gemeenteraad niet te toetsen. Bij besluiten houdt een gemeenteraad wel rekening met individuele meningen, maar kiezen wij voor het algemeen belang.. Contacten tussen Papendrechters en de raad kan door middel van het inspreekrecht, burgerinitiatieven, het ingestelde Platform Maatschappelijke Verkenning en natuurlijk persoonlijke contacten.
De wijkplatforms vinden wij een voorbeeld van hoe er gecommuniceerd kan worden tussen Papendrechters en het college van B&W. We zijn een warm voorstander van het wijkgericht werken.
Een college moet zich openstellen voor Papendrechters. Een college moet helder en eenduidig communiceren. Ook als het college besluiten neemt die niet voor iedereen even prettig zijn.

Communicatie en mediabeleid
De gemeente moet een verbeteringsslag maken als het gaat om de communicatie met de inwoners van Papendrecht. Het communicatiebeleid moet aangepakt en verbeterd worden. Een eerste stap is het verspreiden van het gemeentenieuws. Nu gebeurt dit alleen via een krant. Wij vinden dat de gemeente een contract moet sluiten met onze plaatselijke kabelkrant (Salsa) ter verspreiding van het gemeentenieuws.
GroenLinks wil dat er snel mediabeleid komt. Hierin moet duidelijk worden hoe de gemeente omgaat met media. Wij willen hierin in ieder geval een duidelijke plek voor Salsa radio, tv en internet.
De studio van de plaatselijke radio en tv hoort in het centrum van Papendrecht of bij een culturele voorziening (zoals in het gebouw bij het theater).

Regionale samenwerking
Veel zaken kunnen in Papendrecht geregeld worden. Sommige dingen kunnen beter regionaal aangepakt worden. Zowel in het samenwerkingsverband Zuid-Holland-Zuid als binnen de Drechtsteden wordt de laatste jaren op veel terreinen samengewerkt, zoals economische ontwikkelingen, uitgifte bedrijfsterreinen, ruimtelijke ontwikkelingen, verkeer en vervoer, culturele- en sportvoorzieningen. Het resultaat van deze niet-vrijblijvende samenwerking moet een kwaliteitsverbetering zijn.
GroenLinks vindt dat in principe een goede aanpak, maar volgt de ontwikkelingen kritisch. Wij willen niet opgaan in een groot stedelijk gebied dat Drechtstad heet, maar hechten aan onze eigen Papendrechtse identiteit.

Vrede, vrijheid en verdraagzaamheid
Vrede en verdraagzaamheid maken deel uit van ons welzijn. Vrede is geen vanzelfsprekendheid. Met name jongeren moeten daarvan bewust worden gemaakt. De activiteiten op 4 en 5 mei moeten zich vooral op de jeugd richten. Adoptie van het monument door scholen kan hier ook een bijdrage aan leveren.
Wij zijn het van harte eens met de uitbreiding van de tekst op ons oorlogsmonument. Hiermee wordt recht gedaan aan de positie van de Indische Nederlanders. Wat we echter nog liever zouden zien is een vrijheidsmonument waar kan worden stilgestaan bij alle Nederlanders die in dienst van het land zijn gesneuveld. Dus ook bij hen die niet zijn teruggekomen van vredesmissies. Daarmee worden wij dagelijks herinnerd aan de waarde die leven in vrede en vrijheid ons geeft.
Stedenbanden kunnen bijdragen aan begrip voor andere volkeren. Blomberg vinden wij geen goed voorbeeld (meer), Bilina is een beter voorbeeld, maar liever zouden wij een stedenband zien met een plaats in een derdewereldland.
Als je vrede belangrijk vindt, moet je dit uitstralen. GroenLinks maakt een keuze voor vrede, tegen geweld en vóór het gesprek. Wij willen dat de gemeente dit uitstraalt door contacten te onderhouden en initiatieven te ondersteunen van onder andere het platform Vredescultuur.
In een toekomstig college willen wij dat er portefeuille komt voor vredesvraagstukken en internationale contacten.


Hoofdstuk 5: De financiën volgens GroenLinks

Goed rentmeesterschap is goed beleid voeren: duurzame ontwikkelingen stimuleren. Geld is slechts een middel. Het mag nooit belangrijker geacht worden dan MENSEN!

Het 10 punten plan van GroenLinks kan uitgevoerd worden binnen de bestaande middelen. Hieronder staat een overzicht. Dit betekent dat het GroenLinkse beleid géén verhoging van gemeentelijke lasten inhoud.

 

Actiepunt Dekking Extra kosten boven op de huidige begroting van de gemeente
De parken Noordhoekse Wiel en het Oostpolderpark zijn binnen twee jaar opgeknapt In de huidige begroting zijn hier reeds bedrage voor opgenomen. Er zal wel worden geschoven met de tijdsplanning. € 0
Toegankelijke peuterspeelzaalvoorziening op wijkniveau. Nu is er reeds een bedrag extra gereserveerd. GroenLinks wil 20.000 euro extra inzetten vanuit de raadsreserve gedurende twee jaar.* € 0
Boven de A 15 blijft het groen. Dit kost niets. Het is een uitgangspunt. € 0
Doegeld voor jongeren. Er is via een GroenLinks amendement € 80.000 max per jaar voor extra jeugdbeleid. GroenLinks wil hier € 15.000 reserveren voor doegeld. Het geld is dus al aanwezig. € 0
De vervuiler betaald. Nu wordt er al aan dit beleid gewerkt. Het hangt van gekozen systemen af of dit extra kosten met zich meebrengt. GroenLinks wil de kosten op de vervuiler zelf verhalen en daar betalen we dus niet meer met zijn allen aan mee. Eventuele tegenvallers kunnen opgevangen worden door de reserve tariefsegalisatie afvalstoffenheffing. € 0 (tenzij je een grote vervuiler bent)
Maatregelen terugdringen fijnstof. Door het rekening houden bij het maken van verkeersplannen kunnen we dit terugdringen. We willen dit in Drechtstedenverband doen en bij de volgende ronde projecten in Drechtsteden verband dit inbrengen (zgn. 'Manden maken'). Aan Drechtsteden betalen we reeds bedragen. Hier wordt dit project uit betaald. € 0
Iedereen mag meedoen! We willen allerlei activiteiten, verenigingen, enz. laagdrempelig houden door onder andere lage eigen bijdragen. Dit is al gebeurd voor een gedeelte (onze amendementen voor Excelsior, Interval en de Volksuniversiteit bijvoorbeeld). Dit willen we uitbreiden. Hiervoor willen we een bedrag van € 10.000 per jaar reserveren vanuit de 'Reserve zonder naam' en/of de 'Reserve raadsvisie'. € 0
Woningen Dit gaat niet om grotere investeringen van de gemeente, maar om een uitgangspunt wat in beleid en afspraken terugkomt € 0
Meer buitenspeelruimte voor kinderen Via de budgetten van het wijkgericht werken KAN er geïnvesteerd worden. Via het bedrag voor speelvoorzieningen en voor straatmeubilair kan er meer buitenspeelruimte gecreëerd worden (het bedrag is al ruimer gemaakt in 2005). Het gaat met name om bijstelling van beleid. € 0
Goede sportvoorzieningen Het college heeft hier reeds grote bedragen voor gereserveerd. Deze zijn dus al opgenomen in de begroting. € 0
Totaal Het uitvoeren van het GroenLinks 10 punten plan heeft geen verhoging van de OZB tot gevolg. € 0


Opmerkingen:
* Peuterspeelzaalwerk. Naar aanleiding van de landelijke discussie en de plaatselijke discussie kan de financiële situatie gunstiger worden. Er zijn bijvoorbeeld ideeën bij de PvdA fractie in de 2e kamer om twee dagdelen peuterspeelzaalwerk gratis te maken voor iedereen. Op dat ogenblik valt al het geld vrij dat de gemeente hier aan uit geeft.
* Het uitvoeren van het theaterbesluit leidt niet tot hogere lasten. Deze investeringen zijn ook reeds meegenomen in de begroting van de gemeente Papendrecht.
* Het gaat hier slechts om de 10 punten van GroenLinks. Inflatie en allerlei kostenstijgingen houden, net als nu, hun invloed op lokale lasten.

De actiepunten van GroenLinks zorgen dus niet voor zwaardere lasten. Wat wij willen levert vooral betere voorzieningen op. Wij vinden dat Papendrecht daar recht op heeft!

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.