verkiezingsprogramma PvdA

06 maart 2006
verkiezingsprogramma PvdA

Het centrale uitgangspunt voor de PvdA is: iedere inwoner van Papendrecht heeft recht op een fatsoenlijk bestaan in een aantrekkelijke woongemeente. Dit houdt in:

1) De mogelijkheid om volwaardig aan de Papendrechtse samenleving te kunnen deelnemen en mee te kunnen doen aan de democratische besluitvorming;
2) De aanwezigheid van basiszorg en sociale zekerheid in Papendrecht;
3) Toegankelijke openbare gebouwen (ook voor gehandicapten en ouderen), adequate ­voorzieningen voor ouderen en passende huisvesting voor iedereen;
4) Goed en modern basis- en voortgezet onderwijs in Papendrecht;
5) Goede en betaalbare sportvoorzieningen, een goede bibliotheek en een cultureel cen­trum;
6) Goed bereikbare voorzieningen in de Drechtsteden als deze de ‘Papendrechtse schaal’ overstijgen;
7) Ondersteuning en waardering voor de vrijwilligers die in Papendrecht en de Drechtsteden actief zijn;
8) Een veilig, schoon en groen Papendrecht;
9) Aandacht en faciliteiten voor de jeugd;
10) Lokale lasten die in redelijke verhoudingen staan tot het voorzieningenniveau.

Openbaar bestuur (1)
Het bestuur van de gemeente moet toegankelijk zijn en respectvol en integer handelen. Bovendien moet er voortdurend worden gecommuniceerd. Dit betekent overigens niet dat de inwoner altijd haar of zijn zin moet krijgen. Daarover moet het bestuur dan wel helder zijn!

Het bestuur moet moderniseren. De verantwoordelijkheid delen met de samenleving. Overheid, instellingen, bedrijven en burgers dragen allen bij aan de samenleving vanuit eigen verantwoordelijkheid. Elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden hoort daarbij, onder andere door bijvoorbeeld buurt- en wijk­gerichte betrokkenheid en zeggenschap.

Werk, bijstand en maatschappelijke ondersteuning (2, 3, 6 en 7)
Uitgangspunt voor de sociale voorzieningen is - waar mogelijk - het bieden van de snelste weg naar werk. Dat is ook hetgeen van de mensen die een beroep doen op de sociale dienst verwacht moet worden. Voor inwoners voor wie dat niet mogelijk is, geldt dat het huidige minimabeleid in Papendrecht onder geen beding mag verslechteren.

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor activiteiten zoals sociale activering, het stimuleren van vrijwilligerswerk en het on­der­steu­nen van mantelzorg. Voor de PvdA is het bij de invoering van de WMO belangrijk dat de deelname aan de samenleving voor iedereen mogelijk moet zijn en dat de regie over het eigen leven wordt versterkt. De gemeente richt zich daarbij met name op de ondersteuning van ouderen met beperkingen, chronisch zieken en gehandicapten. Ook de Wet Voorzieningen Gehandicapten gaat op in de WMO. De gemeente moet zich richten op het realiseren van zogeheten ‘woonzorgzones’: gebieden waarin belangrijke voorzieningen voor ouderen in de nabijheid aanwezig zijn. Maar ook op de inzet van het ouderenwerk en de thuiszorg. De invoering van de WMO mag niet leiden tot uitholling daarvan. De gemeente moet er voor zorgen dat de lokale en regionale voorzieningen goed op elkaar aansluiten.

Wonen (3)
De PvdA stelt zich tot doel dat aan iedereen goede en passende huisvesting kan worden aan­geboden, in een evenwichtig opgebouwde wijk of buurt. Daarbij hoort speciale aandacht uit te gaan naar mensen die door persoonlijke omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende huisvesting. Voor een aangenaam leefklimaat en een evenwichtige bevolkings­samenstelling is een gevarieerd aanbod van sociale en particuliere woningen binnen een wijk gewenst. We streven er naar dat zoveel mogelijk woningzoekenden kunnen kiezen tussen kopen, huren of tussen­vormen. Maar ook starterwoningen en starterleningen zijn belangrijk. De beschikbaarheid van starterwoningen moet regionaal bezien worden. Dat geldt ook voor de totale variatie in het aanbod van woningen.

Onderwijs (4 en 9)
Het basis en voortgezet onderwijs in Papendrecht is prima. Maar het kan en moet nog beter. De gebouwen moeten goed zijn en goed blijven. Het is vooral belangrijk dat het beroepsonderwijs wordt versterkt door de vorming van een Lokaal Onderwijs Centrum (LOC), bij voorkeur met leerwerkbedrijven. Dit in samenwerking met de beide scholen voor het voortgezet onderwijs en het Leerpark. De Willem en de Lage Waard zullen nog meer moeten samenwerken, om het aanbod van het beroepsonderwijs te bestendigen en zo mogelijk uit te breiden. De naleving van de leerplicht en het terugdringen van schoolverzuim en schooluitval zullen blijvende aandacht moeten krijgen. De PvdA steunt de regionale initiatieven om het Hoger Onderwijs in de regio te versterken.

Cultuur (5 en 10)
Cultuur bepaalt mede de kwaliteit van het bestaan. De PvdA wil bevorderen dat iedereen deel kan nemen aan culturele activiteiten. Dit gebeurt door het stimuleren van kunstzinnige vorming, te beginnen in het basisonderwijs, en door het stimuleren van een goed aanbod van lokale en Drechtstedelijke evenementen en culturele voorzieningen. De Papendrechtse bibliotheekvestiging dient te blijven, de PvdA beschouwt dit als een noodzakelijke plaatselijke basisvoorziening. Dat geldt overigens ook voor het Jeugdtheater, muziekonderwijs en de Volksuniversiteit. De biblio­theek behoort laagdrempelig te zijn, in het bijzonder voor jongeren en ouderen, waarbij de toegankelijkheid van nieuwe media (internet), zeker voor de genoemde groepen, een belangrijke functie is.

Voor de inwoners van Papendrecht dient een sober en goed cultureel centrum/theater aanwezig te zijn, dat multifunctioneel kan worden gebruikt. De PvdA kiest niet voor een groots opgezet theater. Dat overstijgt de Papendrechtse (financiële) maat.

Sport (5, 7 en 9)
In Papendrecht is sport uitermate belangrijk. De PvdA beschouwt zwembad, sport­hallen en andere sportvoorzieningen als noodzakelijke plaatselijke basisvoorzieningen. Soms zal sport regionaal georganiseerd moeten worden, samen met één of meer Drechtstedengemeenten. Papendrecht is te klein voor bijvoor­beeld een ijshal.

Papendrecht heeft behoefte aan een nieuw zwembad. Een bad dat goed bereikbaar is. Geen luxe wildwatertoestanden, maar gewoon een bad voor jong en oud. Ook nieuwe sporthallen zijn noodzakelijk en moeten gerealiseerd worden. Sport en zwemmen moet betaalbaar blijven!

Drechtsteden (6)
Papendrecht heeft ruim 30.000 inwoners. Dat betekent dat Papendrecht als zelfstandige gemeente kan functioneren. Toch is dit niet vrijblijvend. De voortdurende schaalvergroting en de toenemende complexiteit van de vraagstukken waarvoor Papendrecht zich gesteld ziet, maken samenwerking noodzakelijk. De PvdA kiest voor samenwerking in de Drechtsteden. We zijn er van overtuigd dat hierdoor de leefbaarheid voor onze inwoners én het voorzieningenniveau van de regio verbetert. De samenwerking strekt zich uit over verschillende terreinen: economie en werkgelegenheid, recreatie en toerisme, bereikbaarheid en milieu (waaronder luchtkwaliteit), wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij dient de Drechtraad, het politiek controlerend orgaan, over stevige bevoegdheden te beschikken. Kortom: echte democratie.

Niet bouwen boven de A15 (8)
Bouwen boven de A15 kan in onze ogen niet, dat gebied moet groen blijven. Het gebied kan wel beter en mooier. Het biedt mogelijkheden voor recreatie (wandel- fiets- en skeelerpaden enz.), wateropvang, en misschien ook wel sport als we ruimte voor sport tekort komen. Deze keuze heeft natuurlijk consequenties voor Papendrecht. Immers, de ruimte om te kunnen bouwen is bijna op. Die consequentie vindt de PvdA een logische. Groei is geen voorwaarde. Een ‘groeigemeente’ is geen aantrekkelijker gemeente om in te leven dan een ‘beheersgemeente’.

Jeugd (4, 5, 7, 8 en 9)
Goed onderwijs, goede sportvoorzieningen zijn erg belangrijk voor de jeugd. Ook recreatiemogelijkheden (skatepark, speelplekken in buurt en wijk) vallen daar onder. En natuurlijk is ook de kinderboerderij een absolute basisvoorziening. Regionaal en plaatselijk zijn voldoende uitgaansmogelijkheden voor de jeugd beschikbaar. Niet alle activiteiten behoeven overigens commercieel georganiseerd te zijn. De PvdA hecht veel waarde aan activiteiten die georganiseerd worden door scholen en sportverenigingen. Dat moet dus vooral mogelijk blijven en zonodig mogelijk worden gemaakt.

Financiën (10)
Een aantrekkelijke woongemeente is ook een gemeente met redelijke lokale lasten. En dat betekent keuzen maken. Basisvoorzieningen gaan vóór luxevoorzieningen. Belangrijk zijn voorzieningen voor groepen waarvoor de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft (ouderen, chronisch zieken, jeugd, minima, gehandicapten) én voorzieningen die het welzijn bevorderen en waar vele Papendrechtse inwoners regelmatig gebruik van maken (bibliotheek, sport en zwembad).

Als voorzieningen de Papendrechtse maat te boven gaan - zoals dat is bij een ijshal, een poppodium of een grootschalig theater - moet gezocht worden naar mogelijkheden in de regio om aan de (regionale!) vraag te voldoen. Daarmee houden we de lokale lasten op een redelijk niveau, terwijl tegelijk een aantrekkelijk voorzieningenniveau aan onze inwoners kan worden gegarandeerd.

Ook het vraagstuk rond het parkeren in het nieuwe centrum moet (mede) bezien worden vanuit financiële invalshoek, naast bijvoorbeeld de verkeerstechnisch invalshoek en het aspect van de kwaliteit van de openbare ruimte in het nieuwe centrum.

De PvdA wil niet dat het parkeren tot een verhoging van de lokale lasten leidt, en ook niet dat er ten behoeve van het parkeren fors bezuinigd moet worden op belangrijke voorzieningen. Tevens moet worden voorkomen dat de bezoekers van het nieuwe centrum massaal hun auto op straat gaan (proberen te) parkeren. De PvdA is daarom voorstander van een proef(half)jaar, met lage of gratis tarieven, zodat er reële gegevens verzameld kunnen worden als basis voor een definitief besluit.
 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.