Verkiezingsprogramma SGP

06 maart 2006
Verkiezingsprogramma SGP

Met en voor de Burger!

De Bijbel: ons uitgangspunt
Iedereen – dus ook de overheid – is verantwoording verschuldigd aan God, de Schepper van de
hemel en de aarde. De Bijbel, Gods woord, is ons uitgangspunt en voor ons in alle opzichten
richtinggevend. In de praktijk biedt de Bijbel niet altijd het pasklare antwoord op alle vragen. Wel
geeft de Bijbel richting en houvast, ook in de politiek. Wij zijn van mening dat het toepassen van de
Bijbelse normen en waarden de best denkbare behartiging is van het algemeen belang.

Dualisme: het bestuurlijk perspectief
In de gemeentelijke politiek ligt de eindverantwoordelijkheid voor het besturen van een gemeente
bij de gemeenteraad.

De gemeenteraad dient kaders te stellen en doelstellingen te bepalen. De raad controleert
vervolgens of het college, het dagelijks bestuur, binnen de kaders heeft geopereerd en of de
doelstellingen zijn bereikt.

Raadsleden moeten proactief zijn: zelf voorstellen indienen, het college aansporen tot het maken
van voorstellen en – niet in het minst – zorgen voor goede contacten met burgers en
maatschappelijke organisaties (de volksvertegenwoordigende rol).

Vanwege de grote informatievoorsprong, de beschikbaarheid van een ambtelijke organisatie en tijd
is het college – bij uitstek – in staat om concrete invulling te geven aan de gemeentelijke
bestuurstaak. Het college heeft een actieve informatieplicht ten opzichte van de raad. Dit betekent
dat het college – uit zichzelf – alle informatie aan de raad moet geven die hij nodig heeft voor de
uitoefening van zijn taak.

Integriteit: het kernwoord
Wij zijn van mening dat in het openbaar bestuur de integriteit van raads- en collegeleden zeer
belangrijk is. Hun oogmerk kan niet het behalen van persoonlijk voordeel zijn. Zij dienen het
algemeen belang. Bestuurders moeten zich er van bewust zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor de
besteding van gemeenschapsgeld. Onze opvatting is dat het vertrouwen dat de burgers stellen in
het openbaar bestuur altijd onbeschaamd dient te blijven. In kader vinden wij dat
achterkamertjespolitiek en dubbele agenda’s niet passen bij integriteit en dat toezeggingen – aan
wie dan ook – altijd worden nagekomen.

Betrokkenheid burger: een noodzakelijkheid
Raadsleden moeten met de burgers in contact komen en blijven. Onze zienswijze is dat de
raadsleden (nog) teveel gericht zijn op het bestuur. Raadsleden zijn de vertegenwoordigers van de
burgers. Natuurlijk wel binnen bepaalde kaders. Niet alles wat een burger wil, kan ook. Wij vinden
dat besluiten in overeenstemming moeten zijn met de Bijbel. Zo dienen bijvoorbeeld de gemeenteraad en het college bij het uitvoeren van hun taak de belangen van de minderheid mee te
wegen.

Wij zijn vóór interactieve beleidsvorming. Interactieve beleidsvorming moet al in een vroegtijdig
stadium toegepast worden. Met andere woorden: laat de burgers vanaf het begin meepraten. De
winst hierbij is dat draagvlak onder de bevolking gecreëerd wordt, zeker bij ingrijpende projecten.
De bijdragen van burgers kunnen de kwaliteit en effectiviteit van het bestuur verhogen.
Voorwaarde is wel dat vooraf aan de burgers duidelijk moet worden gemaakt binnen welke kaders
de interactieve beleidsvorming plaatsvindt. Duidelijke spelregels en randvoorwaarden voorkomen
dat er verwachtingen worden gewekt waaraan niet kan worden voldaan. Onze mening is dat de
gemeenteraad wel altijd het laatste woord heeft.

Wijkplatforms zijn een goede manier om voeling te houden met de burgers van iedere wijk. Deze
platforms dienen betrokken te worden bij de beleidsvorming die de wijken aangaat. De platforms
kunnen de uiteindelijke besluitvormende en kaderstellende positie van de gemeenteraad niet
verdringen.

De praktische uitwerking: ons programma
Ons verkiezingsprogramma is – in tegenstelling tot veel andere programma’s – op hoofdlijnen
geformuleerd. Slechts de belangrijkste aspecten zijn belicht. Naar onze mening is dit in lijn met de
kaderstellende functie van de gemeenteraad. Als gemeenteraad willen wij ons primair bezig houden
met het stellen van kaders, niet met de gedetailleerde invulling van deze kaders.

Onze zienswijze is dat de burger meer heeft aan kaders dan aan details. Kaders zijn namelijk
richtinggevend voor de details. Details zijn niet onbelangrijk, maar zeker niet richtinggevend.

Omdat het gemeentebestuur integer – het kernwoord! – is, zijn wij van mening dat de burger kan
vertrouwen op een – detaillistische – invulling van de gestelde kaders.


1. Zondagsrust

Wij vinden – in overeenstemming met de Bijbel en de christelijke traditie – dat de zondag DE
rustdag is. De rustdag is een dag om speciaal aan Gods dienst te wijden. Op die dag worden geen
(sport)evenementen georganiseerd en zijn de winkels niet open.

2. Samenleving

Vanuit de Bijbelse basis hechten wij aan een samenleving waarin mensen zorg dragen voor elkaar.
Veel mensen kunnen helaas niet voldoende terugvallen op hun omgeving. Dan komt de
maatschappelijke taak van de gemeente om de hoek kijken. Overigens kunnen dan ook kerken een
belangrijke rol spelen.

In 2006 wordt de Wet Maatschappelijk Ondersteuning ingevoerd. De doelstelling van deze wet is
het bevorderen van de zorg voor elkaar. De wet biedt mogelijkheden voor lokaal maatwerk. Wij zijn
van mening aan burgers voldoende ruimte moet worden gegeven om de zorg te kiezen vanuit de
instelling die bij hen past. Het persoonsgebonden budget zien wij als een goede mogelijkheid om
burgers van Papendrecht die eigen keuzevrijheid te geven. Een goede ondersteuning voor het
netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers is belangrijk om te waarborgen dat zorgbehoevenden
daadwerkelijk de zorg ontvangen die ze nodig hebben.

3. Veiligheid

Wij willen een veilig Papendrecht. Voor iedereen. De gemeente dient actief te zijn in de strijd tegen
zinloos geweld.

Het rampenplan moet actueel zijn. Integrale rampoefeningen bevorderen de afstemming tussen de
hulporganisaties onderling. Rampoefeningen dienen frequenter en intensiever plaats te vinden. De
reactietijd van hulpdiensten dient kort te zijn. Wij erkennen in dit verband het belang van regionale
afspraken (de veiligheidsregio).

Het gemeentebestuur moet het verkeers- en vervoersbeleid hoog op de agenda laten staan. Wij
vinden dat het gemeentebestuur voorrang moet geven aan veilige routes voor schoolgaande
kinderen.

4. Handhaving

Het handhavingsbeleid in Papendrecht moet meer zichtbaar worden. Er moeten meer
formatieplaatsen beschikbaar komen voor handhaving. De gemeente dient te voorkomen dat
reactie op klachten/meldingen ten koste gaat van handhaving. Er moet evenwicht zijn! Daarnaast
moet Papendrecht zich sterk maken voor meer blauw op straat.

5. Natuur en milieu

Papendrecht moet een groene gemeente blijven. Dit betekent instandhouding van het bestaande
groen. Nieuwbouw in groene gebieden is bespreekbaar, maar dient beperkt te blijven. Wij zijn
tegen bouwen ten noorden van Rijksweg A15, ofwel: voor handhaving van het ‘Groene Hart’.
Grote hoeveelheden fijn stof in de lucht tasten de volksgezondheid van de burgers aan. Wij zijn
voor versnelling van de aanpak van de luchtkwaliteit. Wij willen het gebruik van de fiets en
openbaar vervoer (ook de waterbus) bevorderen. Papendrecht dient een actieve rol te hebben in de
regionale aanpak van de luchtkwaliteit.

6. Wonen

Ons standpunt is dat in Papendrecht sprake moet zijn van een goede differentiatie in beschikbare
woningen. Dit betekent voldoende sociale woningbouw en voldoende koopwoningen, zowel in de
middeldure als dure klasse. Er moeten betaalbare koopwoningen voor starters beschikbaar zijn. De
gemeente moet daarom in samenwerking met de regio enerzijds de vraag in kaart brengen –
bijvoorbeeld door overleg met bewonersorganisaties – en anderzijds in contact treden met de
marktpartijen – woningcorporaties en ontwikkelaars – om de vraag en het aanbod op de
woningmarkt in evenwicht te houden.

7. Speelmogelijkheden

Wij vinden dat er voldoende buitenspeelruimten en speelmogelijkheden voor kinderen moeten zijn.
Het aantal vierkante meters buitenspeelruimte dient niet te gemakkelijk opgeofferd te worden aan bijvoorbeeld de aanleg van parkeerplaatsen. Het gemeentebestuur moet de burger bij realisatie,
beheer en onderhoud van speelplekken actief betrekken.

8. Onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs moet de jonge inwoners van Papendrecht in staat stellen zich te vormen
en een plaats te verwerven in de samenleving. Wij vinden dat elke burger – in overeenstemming
met de Bijbel – zijn gaven en talenten moet kunnen ontwikkelen om die in te zetten voor de
samenleving als geheel.

De huidige samenwerking tussen de gemeente en betrokken partijen dient altijd op
overeenstemming gericht te zijn. De gemeente dient een actieve rol te spelen in het
onderwijsachterstandenbeleid. Wij vinden de kwaliteit van het bestaande onderwijs belangrijker
dan voor ‘Voor- en vroegschoolse educatie’.

Scholen moeten in ieder geval vrijheid behouden ten aanzien van de invulling van het thema ‘Brede
school’. Er wordt geen dwang uitgeoefend op scholen of instellingen/organisaties om in dat concept
te participeren. Wij zijn van mening dat het (traditionele) gezin een belangrijke rol speelt bij de
opvoeding van de kinderen. In het gezin moet de basis gelegd worden voor het goed functioneren
van jongeren in de samenleving. Wij zien daarom geen taak weggelegd voor de ‘Brede school’ als
een (verkapte) vorm van kinderopvang.

9. Drechtsteden

Wij willen de samenwerking tussen de Drechtsteden realistisch benaderen.
Wij hechten sterk aan het idee van de lokale gemeenschap. De eigen identiteit van Papendrecht
wordt het best bewaard als onze gemeente zelf een gemeenteraad en college heeft.

Echter, aan een verregaande samenwerking ontkomt Papendrecht niet. In dit proces willen wij niet
voorop lopen. Wij willen wel vooraan lopen. Wij willen – daar waar mogelijk – optimaal gebruik
maken van de huidige samenwerking tussen de Drechtsteden. Wij zijn van mening dat met een
actieve houding van de raadsleden en het college het behoud (van een belangrijk deel) van de
eigen identiteit van Papendrecht – met een eigen gemeenteraad en college – bewerkstelligd kan
worden.

10. Financiën

Papendrecht dient de gemeentelijke financiën goed te beheren. Er wordt namelijk gewerkt met
gemeenschapsgeld. De verantwoording van de gemeente naar de burgers over het gevoerde
financiële beleid dient transparant te zijn. De jaarrekening van de gemeente dient voorzien te zijn
van een goedkeurende accountantsverklaring en rechtmatigheidsverklaring.

De gemeentelijke lasten in Papendrecht zijn relatief laag ten opzichte van de omringende
gemeenten. Wij vinden dat dit ook in de toekomst zo moet blijven. Dit betekent dat wanneer het
financiële toekomstbeeld een neergaande trend zou laten zien, niet automatisch wordt overgegaan
tot verhoging van de gemeentelijke lasten. Voor een beter voorzieningenniveau is dit echter wel
bespreekbaar.

11. Economische ontwikkeling

Wij zijn van mening dat Papendrecht moet streven naar bevordering van economische ontwikkeling
door een gunstig ondernemersklimaat te bieden. De gemeente dient bijvoorbeeld te zorgen voor
voldoende vestigingsmogelijkheden en zorg te dragen voor adequate informatievoorziening. Wij
vinden ook dat er voor startende ondernemers meer faciliteiten beschikbaar moeten komen.
Wij zijn van mening dat jeugdwerkeloosheid – in samenwerking met de regio – moet worden
aangepakt.

12. Communicatie

Wij vinden dat in Papendrecht de communicatie tussen de overheid en de burger beter moet. Het
gemeentebestuur, zowel de raad als het college, dient het beleid vaker toe te lichten en uit te
leggen. Transparante voorlichting is namelijk van belang om bij de burgers draagvlak te krijgen
voor het gevoerde beleid.

Communicatie is echter een interactief proces. Geen ‘eenrichtingsverkeer’. Dit betekent dat het
gemeentebestuur ook naar de burgers moet luisteren. Burgers moeten in de gelegenheid gesteld
worden om aan te geven wat goed gaat en wat beter kan. Te vaak komt het nog voor dat de
burger niet serieus wordt genomen of dat signalen van burgers niet overkomen bij het
gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur dient actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om de kwaliteit van de
communicatie tussen de burger en het gemeentebestuur te verbeteren.

13. Theater de Willem

Wij hebben vooral inhoudelijke bezwaren tegen theater. Theater heeft nogal eens een
aanstootgevend, shockerend of zelfs godslasterlijk karakter en is (daarom) in strijd met Bijbelse
normen. Wij zijn het daarom niet eens met de algemeen gehoorde stelling dat vervangende
nieuwbouw van Theater de Willem van groot belang is voor het culturele leven in Papendrecht. Wij
hebben naast inhoudelijke bezwaren ook financiële bezwaren tegen (nieuwbouw van) theater de
Willem. Wij vinden dat instandhouding van dit theater geen gemeentelijke taak is. De exploitatie
moet kostendekkend zijn en niet afhankelijk van een gemeentelijke bijdrage. Overigens kan
afhankelijk van het aanbod en karakter van (culturele) voorzieningen financiële ondersteuning op
zijn plaats zijn. Deze subsidie dient dan wel aanvullend te zijn.

Andere financiële bezwaren zijn de reeds gemaakte en geplande onderzoekskosten – enkele
honderdduizenden euro’s – en het feit dat de winsten uit de bouw van de woontoren aan het
theater besteed worden. Deze manier van het sluitend maken van een investeringsbegroting is
oneigenlijk. Overigens doet de bovengrondse variant van het te realiseren ‘theater aan de haven’
geen recht aan het silhouet van Papendrecht en het historische dijklint.

14. Parkeren in het nieuwe centrum

In het nieuwe centrum worden twee parkeergarages gebouwd, namelijk De Meent en Overtoom.
Door de gemeente is besloten dat in deze garages betaald parkeren zal worden ingevoerd. Wij
vinden dat het realiseren van parkeergelegenheid een gemeentelijke taak is en dat daarom de
gemeente er voor dient te zorgen dat de parkeertarieven in deze garages laag zijn. In ieder geval
dienen de parkeertarieven niet hoger te zijn dan in de regio gebruikelijk is.

Ons standpunt is dat buiten de parkeergarages gratis parkeren gerealiseerd moet worden. Daarbij
is parkeerregulering (blauwe zone, eventueel vergunningen) een belangrijke voorwaarde om
doorstroming in het centrum te bevorderen en overlast in de directe omgeving van het centrum te
voorkomen. Parkeerregulering zou overigens een rol kunnen spelen bij bevordering van het gebruik
van de fiets en openbaar vervoer. Het aspect handhaving dient in het kader van het ‘nieuwe
parkeren’ zeker niet vergeten of onderbelicht te worden.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.