Begroting 2005

06 september 2004
Begroting 2005

Begroting 2005 gemeente Papendrecht: zuinig en toch ambities realiseren

De gemeente Papendrecht staat de komende jaren voor een enorme uitdaging: enerzijds de ambities uit het collegeprogramma realiseren, anderzijds zijn forse bezuinigingen noodzakelijk om de begroting sluitend te krijgen. Daarnaast gaat de dagelijkse uitvoering van gemeentelijke taken natuurlijk ook gewoon door.

Het college ziet zich geconfronteerd met veranderde financieel-economische omstandigheden. Het rijk heeft door een tegenvallende economie een omvangrijk bezuinigingspakket vastgesteld. Deze bezuinigingen werken voor een belangrijk deel door op gemeenten, dus ook op Papendrecht. Keuzes moeten nu gemaakt worden. Niet alleen om in de komende jaren tekorten tegen te gaan, maar juist ook om Papendrecht te blijven ontwikkelen. Voor die ontwikkeling zijn investeringen noodzakelijk.

Bij het maken van de keuzes hanteert het college als uitgangspunt de speerpunten uit het collegeprogramma. Deze wil het zo goed mogelijk realiseren. Daarbij streeft het college ernaar de inwoners vanuit financieel oogpunt zoveel mogelijk te ontzien. Het college gaat wel uit van een veranderende rol van de gemeente waarin het meer verantwoordelijkheid bij de inwoners wil neerleggen. Dat is de rode draad door de programmabegroting 2005/2008. In deze begroting staat precies beschreven wat het college in 2005 wil bereiken en hoeveel dat gaat kosten.

Het jaar 2005 staat in het teken van realisatie. "Realiseren wat wij hebben afgesproken", dat is het motto van het college. Daarom geen opstapeling van nieuw beleid, maar uitvoeren, handhaven en bekrachtigen, aldus het college in zijn presentatie van de begroting 2005 aan de raad. De belangrijkste aandachtspunten op een rijtje:

Papendrecht bouwt aan haar toekomst
Papendrecht bouwt hard aan haar toekomst. Aandachtspunten in 2005:
- Bouw van het centrum;
- Vernieuwing wijkwinkelcentra Middenpolder en Westpolder;
- Start bouw van het tijdelijke winkelcentrum in de wijk Oostpolder;
- Bebouwing Merwehoofd en polder Nieuwland;
- Reconstructie Ketelweg;
- Oplevering zorgcomplex De Kleine Waal en groot aantal schoollocaties;
- Afronding onderzoek naar de toekomst van het zwembad De Hooght en presentatie uitgewerkte plannen voor vernieuwing van de sportvoorzieningen in Papendrecht.

Inwoners denken actief mee
Het blijft niet alleen bij bouwen. De gemeente wil inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld actief betrekken bij haar plannen en de uitvoering daarvan. Aandachtspunten 2005:
- Op wijkniveau: wijkgericht werken, buurttoezicht en het meldpunt Veiligheid, Leefbaarheid en Onderhoud.
- Ontwikkeling structuurvisie: samen met inwoners, bedrijfsleven en andere belanghebbenden.
- Toekomst theater.

Eigen verantwoordelijkheid
Passend bij een actieve rol van inwoners die meedenken, wil het college ook meer eigen verantwoordelijkheid bij inwoners neerleggen. Het beroep van het college op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners wordt onder meer zichtbaar bij de jaarlijkse subsidieverlening. De gemeente wil de bijdrage in de uitvoering en financiering van een aantal activiteiten beperken. Deze moet weer dichter bij de inwoners worden gebracht. Daarom halveert het college bijvoorbeeld de subsidie aan Powerpark en krijgt Interval 50% minder activiteitenbudget. Tegelijkertijd krijgen Powerpark en Interval dan meer zelfstandigheid.

De financiën
Om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden, zijn in de begroting voorstellen gedaan voor een omvangrijke ombuigingsoperatie. Deze bezuinigingen hebben consequenties voor de inwoners en voor de eigen organisatie.
In totaal wil het college in 2007 komen tot een structurele bezuiniging van € 1,7 miljoen. Voor 2005 gaat het om een bedrag van ca. € 800.000. Daarbovenop gaat het college in 2005 nog eens
€ 600.000 bezuinigingen op de bedrijfsvoering door een nog professionelere en efficiëntere manier van werken (vanaf 2007 bezuinigt de gemeente structureel € 1,2 miljoen op de bedrijfsvoering). In 2005 bezuinigt de gemeente daarmee € 1,4 miljoen.

Door alle maatregelen heeft het college in de meerjarenbegroting een overschot weten te creëren. Het college stelt voor deze ruimte in te vullen door nu bedragen te reserveren voor toekomstige uitgaven voor de Drechtsteden, Het betreffen voorzieningen ten behoeve van de bijdrage in het investeringsprogramma (2005 t/m 2008: € 2.400.000) en de bijdrage in de aanleg van de HOV-D (2006 t/m 2007: € 700.000). Het college neemt daarmee nu reeds zijn verantwoordelijkheid richting Drechtsteden in het kader van Manden Maken waarbij het nog steeds een sluitende meerjarenbegroting aanbiedt.

Gemeentelijke belastingen
De gemeente streeft naar een zo beperkt mogelijke lastenverzwaring voor de inwoners. De onroerende zaakbelasting (OZB) is om die reden uitsluitend verhoogd met het inflatiepercentage van 2%. De gemeente past wel die leges aan die niet langer kostendekkend zijn. Dit geldt ook voor het tarief van het rioolrecht.
De inwoners ontvangen in 2005 ook niet langer de Zalmsnip. De gemeente kan deze snip niet langer meer uitkeren omdat het rijk deze heeft afschaft.
Het college realiseert zich dat lastenverzwaring in deze tijden niet prettig is. Door goed minimabeleid wil het college daarom deze lastenverzwaring opvangen met aandacht voor kwetsbare groepen als chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast wil het college de inwoners tegemoetkomen door de mogelijkheid te bieden de gemeentelijke belastingaanslag in 8 termijnen te voldoen (i.p.v. de gebruikelijke 2 termijnen). Alle inwoners ontvangen hierover binnenkort een folder.
Ondanks deze lastenverzwaring is het wel opmerkelijk dat Papendrecht in vergelijking tot andere gemeenten een gemeente blijft waarbij de gemeentelijke belastingen laag zijn in verhouding tot het goede voorzieningenniveau.

Behandeling door de raad
De raad bespreekt de begrotingsvoorstellen van het college op donderdag 11 november tijdens de raadsvergadering.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.