Verkiezingsprogramma CDA

06 maart 2002
Verkiezingsprogramma CDA

1.Inleiding
Samenbindend element in het CDA-Papendrecht is dat de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron wordt gehanteerd bij het zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. De waarden van en in onze democratische rechtsstaat zijn belangrijk. Het CDA roept de mensen op verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor de medemens.

Persoonlijke integriteit, waardigheid, respect, geluk, zorg voor en trouw aan elkaar, veiligheid en geborgenheid staan voorop.

De gemeenschap bestaat uit een brede verzameling van relaties, verbanden, organisaties en gemeenschappen. De wereld verandert snel en vertrouwde kaders vervagen en individualisering neemt toe. Daarom wil het CDA lokale gemeenschappen ondersteunen.

De vier uitgangspunten van het CDA zijn:

Gerechtigheid
Praktisch betekent dit: normen stellen, oproepen tot verantwoordelijk gedrag van burgers en garanties geven voor een voldoende bestaansniveau voor iedereen

Gespreide verantwoordelijkheid
Praktisch betekent dit: ruimte geven aan verbanden en gemeenschappen in de samenleving en creëren van voorwaarden om ontplooiing van mensen te bevorderen

Solidariteit
Praktisch betekent dit: zorg voor de zwakkeren in de samenleving, voldoende voorzieningen, gezond leefmilieu, huisvesting en vrijheid van onderwijs

Rentmeesterschap
Praktisch betekent dit: bewaren, beheren en verantwoord bewerken van de schepping en van het natuurlijk leefmilieu ten behoeve van (toekomstige) bewoners

Concrete plannen voor de komende periode:
• Besturen van een gemeente kunnen en willen lokale CDA-politici niet alleen. Het CDA wil gemeenschappen van mensen ondersteunen, stimuleren en beschermen. Hiermee worden bedoeld het gezin, de school, vrijwilligers, verenigingen, kerken, buurten en wijken, ouderen en jongeren. Hierbij moet plaats zijn voor aandacht voor de directe naaste
• In de CDA-visie is de gemeente betrouwbaar, transparant, doeltreffend en gezaghebbend, leefbaar en levendig met een breed draagvlak in de samenleving.

2. De Gemeente
De gemeente is de democratisch gelegitimeerde bestuurslaag die het dichtst bij mensen en gemeenschappen staat. In algemene zin wil het CDA graag meewerken aan een

Betrouwbare overheid
Nakomen van afspraken, afleggen van verantwoording, naleving van regels (dus geen gedoogbeleid).
Mensen die hieraan uitvoering geven moeten zijn: integer, bereid tot afleggen van verantwoording, betrouwbaar en gezag hebben.

Gemeenschappen
In eerste instantie vormen burgers de gemeente en niet de gemeente de burgers. De overheid heeft een taak om de samenleving bijeen te houden, maatschappelijke initiatieven te ondersteunen en niet alleen economie als beslissingscriterium te hanteren. Het CDA wil een samenleving waarin op basis van gedeelde waarden en normen iedereen telt.

Leiding geven, ondersteunen, loslaten
Het gemeentebestuur moet op diverse punten leiding geven door toekomstgerichte visies te ontwikkelen op de lokale samenleving, door normen te stellen en gezagvol op te treden

Ondersteunen
Maatschappelijke initiatieven moeten kansen krijgen. Er moet oog zijn voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Loslaten
Waar mogelijk kan de gemeente kiezen om taken over te laten aan burgers en hun maatschappelijke verbanden. Het publieke belang moet hierbij gewaarborgd blijven, er moet wederzijds voordeel zijn en er moet met betrouwbare partners worden gewerkt. Gekozen kan worden tussen taken afstoten, uitbesteden of verzelfstandiging.

Concrete plannen voor de komende periode:

• Investeren om internet gericht en versterkt in te zetten als middel om informatie ter beschikking te stellen en te communiceren met burgers
• Uitbreiding van de openstelling van de afdeling publiekszaken van het Gemeentehuis
• Herkenbare, duidelijke, meetbare resultaten en tijdstermijnen opnemen in beleidsnotities en reacties naar burgers.
• Op termijn invoeren van flexibele honorering van ambtenaren.
• Hanteren van een sobere en efficiënte besteding van middelen in combinatie met een heldere begrotingsopzet.
• Hanteren van het principe van ‘de vervuiler betaalt’ bij gemeentelijke tarieven en heffingen.
• Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld door o.a. goede planning van onderhoud van infrastructuur.
• Formuleren van criteria voor gebruik van reserves en voorzieningen bij financieringsvraagstukken.
• Coördinatie, overleg en samenwerking met omliggende gemeenten versterken om efficiencyverbeteringen, voorzieningenpakketten en regionale vraagstukken beter aan te kunnen pakken.
• Ontwikkelen van en vormgeven aan een visie op Papendrecht in 2015 en verder.
• Regelmatig contact organiseren tussen gemeentebestuurders en burgers
• Het CDA hanteert het principe: werk boven inkomen: Toeleiding naar de arbeidsmarkt heeft de voorkeur boven het verstrekken van een uitkering. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd als middel om burgers uit een sociaal isolement te halen.

3. Gezins- en generatiebeleid
De kwaliteit van de plaatselijke samenleving moet in stand gehouden worden. Het CDA wil daarom betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid stimuleren van burgers, bedrijven en overheid.

Zowel jongeren als ouderen maken een gewaardeerd deel uit van onze samenleving en dragen op hun eigen manier daaraan bij.

Concrete plannen voor de komende periode:

Het CDA Papendrecht wil stimuleren

dat ouders met jonge kinderen de keus hebben om de verzorging van jonge kinderen al of niet te combineren met betaald werk
dat er voldoende keuze in betaalbare kinderopvang is
dat ook particuliere initiatieven mogelijk moeten zijn.
Als ouders moeite hebben met opvoeding, dient opvoedingsondersteuning aangeboden te worden. Vroegtijdige signalering van problemen is daarbij belangrijk,. Het CDA wil samenwerking van verschillende hulpverleningsorganisaties bevorderen.
Jongeren: de Jeugdraad dient als spreekbuis voor de wensen van jongeren. Met hun adviezen willen we rekening houden.
Samen met de Jeugdraad willen we bevorderen dat de jongeren op scholen betrokken raken bij plaatselijke democratie. Daarvoor willen we ook het gebruik van lespakketten, discussie op internet en schoolbezoek door raadsleden inzetten.
Een seniorenraad wordt door ons gewenst om breed te adviseren over alle onderwerpen die ouderen aangaan.
Het CDA wil gebruik maken van de mogelijkheden van o.a. ouderen en een vrijwilligersbank opzetten.
Het CDA wil bevorderen dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen en daar de nodige zorg kunnen krijgen.
Het CDA wil bevorderen dat 24-uurs zorg in elke wijk beschikbaar is.
Het CDA wil stimuleren dat er een plaatselijk spreekuur komt voor mensen die enige ondersteuning nodig hebben bij het aanvragen of beheren van hun persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging.
Ook hulpverlening vanuit een Christelijke identiteit, dient in aanmerking te komen voor subsidie, mits aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan.
Drugsgebruik dient te worden ontmoedigd, alcohol- of gokverslaving dient te worden tegengegaan.
Het CDA vindt dat ook voor jongeren tot 16 jaar er voldoende voorzieningen in Papendrecht en directe omgeving beschikbaar moeten blijven, met ruimte voor vernieuwing.
Bij realisatie van een regionaal theater buiten Papendrecht zal gestreefd worden om een lokaal zalencentrum in Papendrecht te realiseren
De bibliotheek moet in Papendrecht op een kwalitatief goed niveau blijven bestaan
Een goede zwembadvoorziening in Papendrecht is wenselijk
Een goede, brede muzikale vorming voor veel mensen vindt het CDA belangrijk
Er dienen voldoende mogelijkheden voor kinderopvang in Papendrecht te zijn, waarbij ook oog moet zijn voor verschillende identiteiten

4.Onderwijs
Het CDA ziet scholen in hun maatschappelijke omgeving; zij zijn meer dan alleen leerinstituten.

Daarom moeten zij een open oor en oog hebben voor wat er in de samenleving gebeurt. Ieder kind brengt zijn eigen verhaal en geschiedenis mee. Scholen zullen samenwerking moeten zoeken met andere instanties met het doel een totaalpakket te bieden voor de individuele leerling.

Op vele gebieden zal moeten worden samengewerkt, waarbij gedacht wordt aan achterstandbeleid, voor- en vroegtijdig schoolverlaten, terugdringen schoolverzuim, praktijkonderwijs, voor- en naschoolse educatie, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, volwassen educatie, huisvesting primair en voortgezet onderwijs.

Het CDA hecht belang aan een goede opvoeding van kinderen. Ouders zijn daar primair verantwoordelijk voor; het gezin vormt het eerste milieu. Opvoeding en onderwijs liggen in elkaars verlengde. Het CDA hecht bij het onderwijs dan ook grote waarde aan de betrokkenheid van ouders, zowel in schoolbesturen als bij leerprojecten. Het CDA ziet de ontwikkeling van scholen tot “brede scholen” als mogelijkheid om bij het gemeentelijk onderwijs rekening te houden met veranderingen in de samenleving.


Concrete plannen voor de komende periode:

De voorzieningen op het gebied van onderwijs moeten optimaal blijven
Het CDA blijft zich sterk maken voor onafhankelijk christelijk onderwijs
Het CDA kiest voor kwalitatief goed onderwijs in goed geoutilleerde gebouwen (nieuwbouw Koningin Beatrixschool en nieuwe vleugel Willem de Zwijgercollege)
Om te voorkomen dat kinderen een achterstand oplopen, is het CDA voor de nodige extra aandacht voor de noodzakelijke beheersing van de Nederlandse taal
Onnodig schoolverzuim kan leiden tot vroegtijdse uitval. Toezicht van de leerplichtambtenaar ter voorkoming daarvan is van belang.
Volwasseneducatie moet voldoen aan een duidelijk aan te geven kwaliteitsniveau en moet zoveel mogelijk binnen Papendrecht kunnen worden gevolgd.
Kinderen met een handicap moeten zoveel mogelijk gewoon mee kunnen doen aan het gewone onderwijs: schoolgebouwen moeten dus toegankelijk zijn.
Speciaal onderwijs of kinderdagverblijven horen een plaats te hebben bij of in andere scholen om integratie te bevorderen.

5.Participatie
Het CDA vindt dat het gemeentebestuur bij de vormgeving en uitvoering van beleid de burger actief, tijdig en zo mogelijk interactief moet betrekken. De inbreng van alle participanten dient in het besluitvormings- en uitvoeringstraject zorgvuldig te worden afgewogen. Aan participanten zal gemotiveerd worden meegedeeld wat met hun inbreng is gedaan.

Concrete plannen voor de komende periode:

Het CDA vindt dat de burgers via bijv. een overlegplatform op buurt- en wijkniveau moeten worden betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun omgeving
Bij belangrijke wijzigingen van de leefomgeving moet er door de gemeente raadpleging in de vorm van hoorzittingen plaatsvinden
Het gemeentebestuur moet periodiek de wijken in om na te gaan wat er onder de mensen leeft
De gemeente dient te onderzoeken of de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het “omgevingsbeleid” op wijkniveau kan worden neergelegd, wat moet leiden tot vormen van wijkbeheer
Het CDA zet in op een goede ondersteuning van vrijwilligers, zowel immaterieel als materieel en op waardering van het vrijwilligerswerk
Het CDA is er voorstander van dat sportverenigingen zowel financieel als organisatorisch worden ondersteund, waarbij de nadruk ligt bij de buurtsport en de breedtesport
Het CDA pleit voor het in stand houden van een breed aanbod van culturele voorzieningen, een goede toegankelijkheid en kwaliteit
Subsidie voor culturele activiteiten moet voor een zo breed mogelijk publiek ingezet worden
Het CDA hecht aan de waarde die kerken en levensbeschouwelijke organisaties in de maatschappij hebben en is er voorstander van om met deze instanties samen te werken aan het oplossen van sociale problemen
Het CDA kiest voor de bevordering van de dialoog tussen de verschillende etnische en culturele groepen
Het CDA wil met ondernemers afspraken maken over de rol die het bedrijfsleven kan spelen in de zorg voor de leefomgeving en in het algemeen over de betrokkenheid van bedrijven bij de locale leefgemeenschap
Het CDA wil jongeren en ouderen actief betrekken bij ontwikkelingen in gemeente en maatschappij
In Papendrecht dienen voldoende sportvelden op fietsafstand beschikbaar te blijven
Het CDA wil bijdragen aan het instandhouden van de kerktelefoon

6.Openbare orde en veiligheid
Het CDA hecht onvoorwaardelijk aan het principe dat burgers zich in de samenleving veilig moeten kunnen voelen. Geweld mag onder geen enkele voorwaarde worden geaccepteerd.

Samen met politie en justitie moeten de gemeente, burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen komen tot een krachtig en slagvaardig veiligheidsbeleid, waarbij wordt ingestoken op bestrijding en vermindering van geweld, veiligheid op wijk- en buurtniveau, jeugd en veiligheid, toezicht en handhaving.

Dat beleid is er verder op gericht om een einde te maken aan de gedoogcultuur.

Handhaving van de openbare orde moet in samenhang met beheer en inrichting van de openbare ruimte plaatsvinden, waarin ook maatschappelijke partners een rol vervullen.

Concrete plannen voor de komende periode:

Het CDA wil de verkeersveiligheid bij verkeersonveilige plekken bevorderen door het wegwerken hiervan en waar nodig snelheidsbeperkingen aanbrengen en uitvoeren van controles.
Bij het ontwikkelen van veiligheidsbeleid moet veel aandacht worden besteed aan de veiligheid van fietser en voetganger
Het CDA pleit voor het instandhouden van een goed functionerend en voor burgers goed bereikbaar en aanspreekbaar politieapparaat dat zowel overdag als ’s nachts met voldoende politiemensen is toegerust voor haar publieke taak, waarbij bijzondere aandacht gevraagd wordt voor de handhaving van wet- en regelgeving en een resultaatgerichte aanpak
Toezicht op en handhaving van (reële) vergunningvoorschriften heeft voor het CDA topprioriteit
Er wordt verruiming van de openingstijden van het politiebureau in Papendrecht nagestreefd
Het CDA wil geen coffeeshop in Papendrecht
Veiligheid en voorkomen van geluidsoverlast moet ook bij de komst van de Betuwelijn voor de Papendrechtse bevolking gewaarborgd blijven

7.Sociaal beleid
Bij het sociaal beleid is betrokken de zorg voor de arbeidsmarkt, de bestrijding van sociaal isolement en armoede, het werken aan gelijke kansen voor gehandicapten, zorg voor verslaafden en dak- en thuislozen.

Door de oprichting van een gemeentelijk Platform Maatschappelijke Verkenning wil het CDA bevorderen dat meer samenhang ontstaat in de plaatselijke samenleving, en samenwerking vorm krijgt tussen de plaatselijke overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Concrete plannen voor de komende periode:

Het CDA wil een sluitende aanpak om mensen zonder betaald werk aan werk te helpen. Niemand mag aan de kant blijven staan.
Vrijwilligerswerk dient te worden gestimuleerd door het opzetten van een vrijwilligersbank.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie door het in dienst nemen van meer allochtone medewerkers en mensen met een handicap.
Kwijtschelding van lasten voor burgers met een minimuminkomen zal zo eenvoudig mogelijk moeten worden, door alle aanvragen op 1 formulier te kunnen indienen.
Voor informatie aan burgers met een beperking wordt 1 loket gewenst voor al hun vragen op het gebied van zorg en hulpmiddelen, woningaanpassingen etcetera.
Indicatiestelling moet klantvriendelijk en compleet uitgevoerd worden.
Het werk van de Papendrechtse Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid (PAG) wordt zoveel mogelijk ondersteund.
De Clientenraad van clienten van de sociale dienst krijgt jaarlijks een budget voor scholing en ondersteuning.
Ingezet wordt op het vermijden van boven de inflatie uitstijgende lastenverzwaring voor burgers door landelijke trends in waarde van onroerend goed (WOZ-waarde).
Mogelijkheden onderzoeken voor vrijstelling van OZB voor gebouwen ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen.
Meer woon(zorg)voorzieningen voor ouderen ondersteunen de trend dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen.
In het woningbouwprogramma zullen woningen opgenomen moeten worden die geschikt zijn voor ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen. Bestaande woningen dienen zoveel mogelijk te worden aangepast aan de behoeften van de (toekomstige) bewoners.
De combinatie (thuis)wonen en zorg wordt ook gestimuleerd door de particuliere bouw voor kleinere senioren-woningen mogelijk te maken
Papendrecht moet met de OZB tot de goedkopere gemeenten in de omgeving blijven behoren
De instantie Drechtwerk is belangrijk maar het kritisch kijken naar de benodigde financiën is aandachtspunt

8.Ruimtelijke ordening
Papendrecht moet een gemeente blijven met een voorzieningenniveau zo dicht mogelijk bij de burger. Tegelijkertijd wil Papendrecht deel zijn van een gemengde en gevarieerde regio voor wonen, werken en recreatie, gelegen op een kruispunt van verbindingen en rivieren, temidden van waardevolle groengebieden.

Samenwerking met de Drechtsteden-gemeenten wordt om die reden uitdrukkelijk ondersteund. Het CDA zet in op een samenwerking die leidt tot een vitale regio maar met in standhouding van de noodzakelijke voorzieningen dicht bij de burger.

Concrete plannen voor de komende periode:
Bij de ontwikkelingen van het ruimtelijk beleid bewaakt het CDA de samenhang van wonen, werken, leren en voorzieningen.
Winkels, scholen, postkantoor, zorgvoorzieningen, werkgelegenheid, dit alles blijft zo dicht mogelijk bij de burger. Het openbaar vervoer moet worden verbeterd.
Papendrecht moet een nieuw, aantrekkelijk winkelcentrum De Meent krijgen.
Bij het maken van nieuwe bouwplannen moet rekening worden gehouden met het toenemend aantal ouderen. 24-uurs zorg in de wijk moet in de toekomst tot de mogelijkheden gaan behoren.
Bij de inrichting van publieke ruimten wordt er aandacht besteed aan duurzame voorzieningen.
Met de wensen van kinderen, ouderen en gehandicapten wordt nadrukkelijk rekening gehouden.
Tijdig onderhoud van de verblijfsomgeving is van groot belang. Verloedering moet worden voorkomen. Aan de sociale veiligheid wordt uitdrukkelijk aandacht besteed.
De groenvoorzieningen blijven gehandhaafd of worden uitgebreid en goed onderhouden.
Groene snippers worden niet bebouwd
Bij nieuwbouw moet worden gestreefd naar variatie in prijs. Minstens 30% sociale woningbouw is uitgangspunt.
De woonomgeving, zoals straten, trottoirs en winkelcentra, moet veilig en bruikbaar voor iedereen zijn.
Er wordt gestreefd naar realisatie van een fietspad langs de rivieroevers van Papendrecht
Het CDA wil het ontstaan van skeelerroutes in Papendrecht bevorderen
Het Slobbengors moet zoveel mogelijk groen blijven
Het Oude Veer zal een authentiek karakter moeten behouden

9.Regio
De Drechtsteden (www.drechtsteden.nl) zijn ieder uniek en tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar verbonden gezien de situering op een kruispunt van rivieren en wegen, te midden van waardevolle groengebieden en met een historische kern.

Binnen de Drechtsteden en daarbuiten wonen, werken, en recreëren de inwoners in verschillende gemeenschappen op verschillende schalen, die niet beperkt blijven tot de eigen wijk of gemeentegrens. Gevolg is dat de rol en betekenis van fysieke gemeentelijke grenzen aan belang hebben ingeboet en een relatief begrip zijn geworden.

Naast het feit dat inwoners onderdeel zijn van diverse bovenlokale gemeenschappen vragen diverse andere ontwikkelingen om een regionale oplossing. Te denken valt aan de sterk groeiende mobiliteit, de afweging van herstructurering binnen stedelijke gebieden ten opzichte van nieuwe uitleglocaties, de moeizame realisatie van groenstructuren en het feit dat diverse maatschappelijke organisaties zich regionaal (zijn) gaan organiseren en het behoud en de versterking van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.

Deze samenwerking zal, gelet op het bovenstaande, niet alleen door bestuurlijke, maar in toenemende mate ook door politieke overwegingen moeten worden gestuurd. Dat vereist een politieke visie: regionaal wat regionaal moet, gemeentelijk wat gemeentelijk kan

Concrete plannen voor de komende periode:

• Het CDA vindt dat wij de Drechtsteden moeten bezien als waren zij in functioneel opzicht een stad. Met een eigen gemeenschappelijke identiteit binnen Randstad en Zuidvleugel.
De Drechtsteden behoeven versterking van het stedelijk centrum, waarin economische, culturele en toeristische voorzieningen en activiteiten samenkomen. Als ontwikkelingsgebied worden aangemerkt de binnenstad, de spoorzone, Kop van de Staart/Enecoterrein en de Zwijndrechtse en Papendrechtse oevers. Daarnaast moet gewaarborgd worden dat de pluriforme en culturele gebieds- en gemeentespecifieke karakteristieken zoveel mogelijk bewaard worden.
Het kwaliteitsniveau van de stedelijke voorzieningen in de Drechtsteden moet verhoogd worden tot het niveau dat past bij een stad van 250.000 inwoners. Bovenlokale voorzieningen die elkaars functioneren versterken worden geconcentreerd in het centrum.
Het economisch beleid wordt zoveel mogelijk in regionaal verband ontwikkeld. De verantwoordelijkheid van de ROM-D (www.rom-d.nl) wordt verder uitgebreid tot de ontwikkeling van alle nieuwe en te revitaliseren bedrijventerreinen alsmede de daarvoor noodzakelijke acquisitie van bedrijven. Het toerisme wordt krachtig bevorderd.
In het ruimtelijk beleid worden de unieke kenmerken van de Drechtsteden versterkt (een historische binnenstad, een met groen en water dooraderd stedelijk gebied, de directe nabijheid van water en natuur), wordt het woningbestand verder gedifferentieerd (door toevoeging van vooral dure en ouderenwoningen en spreiding van soorten woningen) en worden de interne verbindingen voor alle vervoersoorten verbeterd.
De Drechtsteden streven naar gezamenlijke uitvoering van het grotestedenbeleid met daarmee samenhangend de overdracht van Rijks- en provinciale bevoegdheden. Gemeentebesturen blijven verantwoordelijk voor lokale taken. Voor taken op de schaal van de Drechtsteden is een bestuur op die schaal vereist. Versterking daarvan is noodzakelijk, waarbij de democratische legitimatie, de politieke vormgeving en het contact met burgers, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven aandacht vergen.
Op Drechtsteden niveau moeten vraag en aanbod (productenpakket) met betrekking tot zorg en welzijn worden afgestemd en geregisseerd. Bijvoorbeeld de ouderenzorg, de psychiatrische zorg, de begeleiding van probleemjongeren, de 24-uursopvang, het gehandicaptenvervoer, het armoedebeleid en het bijstands- en WVG-beleid.
Streven is om in Drechtstedenverband te zorgen voor een pluriform aanbod van zorg- en welzijnsinstellingen, waarbij de identiteit van huizen wordt gewaarborgd.
De pluriformiteit van diverse levensbeschouwelijke stromingen in het onderwijs moet gehandhaafd blijven.
Ter vergroting van de economische vitaliteit dienen ontwikkelingszones langs de A15 en A16 te worden benut voor verdere uitbreiding. Daarnaast moeten bestaande bedrijventerreinen voor zover relevant worden gerevitaliseerd.
Het CDA onderkent de negatieve sociaal-maatschappelijke en ecologische aspecten van onze 24-uurs economie. Daarom moet op regionaal niveau gekeken worden hoe de 24-uurs economie afgeremd of omgebogen kan worden door vast te houden aan een collectieve rustdag. Voor het CDA is de zondag hiervoor het meest geschikt.
De ontwikkeling van de Drechtsteden en het stedelijk centrum vereist ook goede interne verbindingen over de rivieren.

10.Economische ontwikkeling
Het CDA staat voor een actief economisch beleid. Niet alleen regionaal, maar ook plaatselijk moet de gemeente initiatieven nemen om een goed ondernemersklimaat te scheppen. Soms zal de gemeente een leidende rol daarin spelen (bijvoorbeeld bij de revitalisering van het bedrijventerrein Oosteind), soms een ondersteunende, voorwaarden scheppende rol (bijvoorbeeld bij startende ondernemers).

Het CDA streeft ernaar om zoveel mogelijk een collectieve rustdag te handhaven. De zondag is hiervoor het meest geschikt.

Concrete plannen voor de komende periode:

Versterking van de contacten met de ondernemers. Dit gebeurt zowel met de Ondernemersvereniging Papendrecht (OVP) als met individuele bedrijven. Daarnaast worden contacten geïntensiveerd met het Midden- en Kleinbedrijf. Dit gebeurt door contacten met de winkeliersverenigingen en met individuele ondernemers.
Het bedrijventerrein Oosteind moet op goede wijze worden gerevitaliseerd. In samenwerking met provincie, Kamer van Koophandel, ondernemers en gemeente wordt een plan van aanpak opgesteld, waarna revitalisering gerealiseerd kan worden. Doelstelling is een efficiëntere benutting van het bedrijfsterrein en een betere bereikbaarheid voor de bedrijven. In dit kader wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de havens in het gebied.
Het CDA richt zich op het behoud en de versterking van de werkgelegenheid. Initiatieven om jongeren, werklozen aan werk of werkervaring te helpen, moeten gesteund worden.
Via het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in Dordrecht moet gezorgd worden voor een goede toeleiding van werkzoekenden naar werk. Dit kan gebeuren via een uitgebreide databank en persoonlijke begeleiding. Voor cliënten die moeilijk naar werk kunnen worden toegeleid, zullen trajecten moeten worden ingekocht bij reïntegratiebedrijven om voor hen op termijn zoveel mogelijk passend werk te vinden.
Startende ondernemers moeten ruim aandacht krijgen. Zowel wat betreft begeleiding als huisvesting zal de gemeente zich moeten inspannen om hen behulpzaam te zijn.
Papendrecht moet ruimte bieden aan ondernemers die een bedrijfje aan huis willen vestigen. Bij de bouwplannen (met name in Oostpolder) moet hier rekening mee worden gehouden.
Een goede marktvoorziening in Papendrecht dient in stand te worden gehouden. Er moet naar worden gestreefd alle 85 standplaatsen optimaal te blijven benutten.
Een nieuw winkelcentrum is van groot belang voor Papendrecht. Uitgangspunt is een doelmatig, betaalbaar winkelcentrum waar het prettig winkelen is. Het centrum moet goed bereikbaar zijn, zowel met openbaar vervoer als met de auto en de fiets.
In de wijk Oostpolder is een tijdelijke winkelvoorziening op zijn plaats. Op termijn kan dit plaatsmaken voor een klein winkelcentrum
Bij realisatie van een (winkel)centrum is uitbreiding van het aantal horeca-instellingen gewenst.

11.Milieu, water, verkeer en vervoer
De kwaliteit van het leefmilieu is voor het CDA van groot belang. De toenemende bevolkingsomvang en de bevolkingsdichtheid stellen nieuwe grenzen aan menselijke activiteiten. Economisch beleid en milieubeleid vragen om een integrale in plaats van een sectorale aanpak. Het CDA ziet het als een opdracht om de schepping te beheren en te bewerken en de aarde in een zo goed mogelijke staat door te geven aan de volgende generaties. Dat vereist zowel het voorkomen van nieuwe aantastingen van de schepping als het herstellen van de schade die is aangericht.

De taak van de overheid op het gebied van milieuzorg is drieërlei:

1. controleren en handhaven van bestaande regels en voorschriften;
2. kaders formuleren waarbinnen anderen hun verantwoordelijkheid voor het milieu kunnen nemen;
3. preventie en voorlichting.

De zorg voor het milieu vraagt ook om inspanningen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gemeente stimuleert hun betrokkenheid bij dit thema door hen in te schakelen bij en met hen samen te werken op het terrein van de milieuzorg.

De gemeente heeft als taak de milieuvergunningen adequaat te handhaven. Zij ziet erop toe dat afspraken worden nagekomen. Hierbij past geen gedoogbeleid.

Het CDA is een voorstander van een energiebeleid, waarbij energiebesparing, duurzaam bouwen, zonne- en windenergie en andere vormen van duurzame energie zaken zijn, die waar mogelijk gestimuleerd worden.

In haar verkeers- en vervoersbeleid maakt de gemeente onderscheid tussen verblijfsgebieden en ontsluitingswegen. In de verblijfsgebieden worden maatregelen genomen om de veiligheid en de leefbaarheid te vergroten, o.a. door de snelheid van het gemotoriseerd verkeer af te remmen (30 km-zones).

De gemeente maakt een investeringsprogramma om door infrastructurele maatregelen de veiligheid te vergroten op plaatsen waar de meeste ongelukken gebeuren. Routes waar schoolgaande kinderen veel gebruik van maken, krijgen daarbij voorrang. Inzet van ouders en vrijwilligers wordt gestimuleerd.

Om het vervoer op maat te realiseren is het opzetten van een collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem noodzakelijk. Deze vorm van vervoer moet geschikt zijn voor alle burgers, ook voor de groep gehandicapten. De gemeente stelt voor deze laatste groep een gereduceerd tarief vast.

Parkeren blijft voorlopig gratis. Pas wanneer in het nieuw te bouwen winkelcentrum parkeergarages worden gebouwd kan sprake zijn van betaald parkeren in die voorzieningen.

Het CDA bevordert een goede bereikbaarheid van onze gemeente door druk uit te oefenen op de rijksoverheid om de knelpunten op de snelwegen (Met name de A15, de A16 en de N3) op te lossen. In regionaal verband zal dit een belangrijk aandachtspunt moeten zijn.

Concrete plannen voor de komende periode:

Bevorderen van het beperken van energieverbruik door o.a. bij nieuwbouw (van scholen) zodanig te bouwen dat energiebesparing wordt bereikt
Stimuleren van projecten voor het opwekken van energie, die milieuvriendelijk is. Met name wordt hierbij gedacht aan zonneboilers en zonnepanelen.
Stimuleren van gescheiden afval door o.a. het aanleggen van milieuparkjes (o.a. in winkelcentrum Westpolder).
Stimuleren van goed en toegankelijk openbaar vervoer. Bevorderen dat dit o.a. gerealiserd wordt door een Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden (HOV-D).
Bevorderen dat de buslijnen een goede aansluiting hebben met het NS-station in Dordrecht, ook 's avonds.
Waterbus en fast-ferry moeten blijven en aansluiten bij de behoefte van de burger.
Op de Burgemeester Keijzerweg en Ketelweg moeten verkeersmaatregelen worden genomen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren. Bij de revitalisering van bedrijventerrein Oosteind moet aandacht worden besteed aan een goede bereikbaarheid van de bedrijven
Het gebruik van de fiets wordt bevorderd door het scheppen van de juiste voorwaarden, zoals veilige fietsroutes.
Waar de verkeersveiligheid in de wijken verhoogd kan worden zonder de doorstroming aan te tasten door invoering van 30km-zones, wordt dit nagestreefd

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.