Doel VVD

06 maart 2002
Doel VVD

1 De afgelopen periode: 1998 - 2002

Wat bracht de VVD tot stand?

Sinds 1996 is de VVD de grootste partij in Papendrecht. De grootste partij heeft de mogelijkheid meer invloed uit te oefenen op ontwikkeling en uitvoering van beleid. De VVD-wethouder en de VVD-fractie zijn er dan ook in geslaagd vele doelen te realiseren. Zomaar een korte opsomming, en wat ons betreft in willekeurige volgorde. De VVD stimuleerde:

1 de start van een complete herinrichting van het Vijverpark;
2 de totstandkoming van verkeersveilige inrichtingsplannen voor alle wijken;
3 de realisatie van een schitterend atletiekcomplex
4 de totstandkoming van een toekomstvisie voor sportvoorzieningen;
5 uitbouwen van het wijkgericht werken;
6 de realisatie van een nieuw centrum;
7 een solide gemeentelijke financiële huishouding;
8 via het voorzitterschap, de totstandkoming van de Visie Papendrecht 2015;
9 vernieuwing van onze bibliotheek en de discussie over een nieuw theater;
10 meer aandacht voor brandweer en rampenbestrijding.

We beseffen goed dat we het niet helemaal alleen hebben gedaan. Het was, het is en het blijft: samen met anderen. Maar eerlijk is eerlijk: veel impulsen van bovenstaande zijn van de VVD gekomen. En weet u, we zijn trots op wat we hebben gerealiseerd. Aan de andere kant willen we hier niet te lang bij stilstaan, maar vooral naar de toekomst kijken, want er is nog genoeg te verbeteren. Eerlijk gezegd gaat het ons niet altijd snel genoeg. Vandaar dat we dit verkiezingsprogramma hebben geschreven. Het geeft iets van onze ambitie weer: kijken naar morgen, zonder uit het oog te verliezen waar we vandaag onze voet zetten.

Ons belangrijkste uitgangspunt is dat wij als VVD een liberale partij zijn en dat wij openstaan voor een ieder die met ons vindt dat vrijheid, verdraagzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen de basis behoren te zijn van onze samenleving.

2 De relatie inwoners en gemeente
De visie: de VVD streeft naar een gemeente Papendrecht die uitnodigend en respectvol is voor haar inwoners, instellingen en bedrijven en ook als zodanig herkend wordt.

We willen dit bereiken door:

1. verder verkleinen van de afstand tussen het gemeentebestuur en de inwoners;
2. actief bevorderen van meepraten door de inwoners (wijkgericht werken);
3. reeds in de vroege beginfase van beleid betrekken van onze inwoners;
4. actief bevorderen van een vertrouwensbasis met de inwoners;
5. kennismaking tussen het gemeentebestuur en nieuwe inwoners;
6. snelle beantwoording van brieven;
7. controle op klachtenafhandeling;
8. nog betere voorlichting;
9. tevredenheidsonderzoeken;
bevolkingsenquêtes over belangrijke onderwerpen.

De gemeente Papendrecht is er voor haar inwoners en staat voor hen open. Deze openstelling vereist bij alle betrokken medewerkers en bestuurders een andere houding dan vroeger. Deze houding op zijn beurt moet weer bijdragen om te komen tot een stevige basis van vertrouwen. Helaas ontbreekt deze nog te vaak. Mensen hebben vaak hele goede ideeën over allerlei zaken die hen betreffen. Dat hebben we wel gemerkt tijdens bijeenkomsten over de inrichting van het Vijverpark, over de verkeersveilige inrichting van onze wijken, over de bijeenkomsten over de toekomst van de sport, enz. Onze burgers moeten daarom meer invloed krijgen bij de totstandkoming van het gemeentelijk beleid. Niet alleen bij de plannen, maar juist ook bij de overwegingen en de dilemma’s.

Nu we een nieuwe publieksbalie hebben zullen we er ook voor moeten zorgen dat de gemeentelijke dienstverlening beter aansluit op de vraag van de klant. De gemeente moet haar of hem niet meer lastig vallen met de bureaucratie van diensten of afdelingen. Het sturen van het bekende kastje naar de nog bekendere muur mag niet meer voorkomen. Onze inwoners mogen duidelijke antwoorden en een snelle afhandeling verwachten.

Enquêtes, zoals die over de toekomst Papendrecht 2015, maar ook over het voorzieningenniveau geven ons een snel, goedkoop en betrouwbaar beeld van de wensen en behoeften van onze inwoners. Daar moeten we dan ook, naast het verder uitbouwen van persoonlijke contacten tussen gemeente en inwoners, meer gebruik van maken.

 3 Bestuur en regio
De visie: de VVD streeft naar een gemeente met een transparant bestuur, dat in staat is efficiënt en doelmatig te werken en die een samenhangend informatiebeleid voert, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van nieuwe informatietechnologie.

We willen dit bereiken door:

1. wanneer technisch mogelijk, (raads)vergaderingen uit te zenden via kabel en/of internet;
2. over belangrijke onderwerpen eerst opiniërend te vergaderen in de raad;
3. bij deze vergaderingen de inwoners te laten meedoen, bijvoorbeeld via internet;
4. raadsvoorstellen ook van alternatieven te voorzien;
5. digitaal beschikbaar stellen van informatie voor inwoners en bedrijfsleven;
6. meer aanbieden van interactieve diensten;
7. consequente handhaving en regelmatige controle van vergunningen;
8. minder ambtelijke nota’s, maar met meer samenhang;
9. actieve inzet bij de regionale samenwerking;
10. te zorgen dat alle regiovergaderingen openbaar zijn.

De gemeente moet er werk van maken om de dienstverlening, o.a. via elektronische weg te verbeteren. Met deze eigentijdse oplossingen moeten de komende problemen worden overwonnen die er nu nog zijn, zoals een relatief beperkte openstelling of het gevoel dat men niet het antwoord krijgt op de vraag die is gesteld of, nog erger, dat helemaal geen antwoord wordt gegeven.

Veel onderwerpen waar wij tegenwoordig mee worden geconfronteerd (o.a. milieu, economische ontwikkeling, bereikbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling, gezondheid) vragen een gemeentegrensoverstijgende aanpak. Daarom wil de VVD actief verder gaan met regionale samenwerking. Wel vinden we het van groot belang dat we kunnen blijven uitleggen waar we mee bezig zijn. Daarom pleiten wij ervoor bestaande plannen eerst uit te voeren, voordat er nieuwe worden bedacht. Anders zien we straks door de bomen het bos niet meer. Toenemende samenwerking in Drechtstedenverband heeft in onze ogen in ieder geval niets te maken met opgeven van de eigen identiteit. Gelukkig niet zelfs. Want juist vanuit een zelfbewuste eigen identiteit zijn we in staat in toenemende mate samen te werken met elkaar. 

4 Veiligheid en handhaving
De visie: de VVD streeft naar een gemeente die voortdurend werkt aan de veiligheid en de kwaliteit van de (woon)omgeving en de Papendrechter van woning tot wijk daarbij betrekt.

We willen dit bereiken door:

1. betere samenwerking tussen inwoners, gemeente, politie en openbaar ministerie;
2. collectieve beveiligingsprojecten van industrieterreinen en winkelcentra;
3. optreden bij overlast (bijvoorbeeld uitgaanscentra, rondom scholen, hondenpoep, zwerfvuil);
4. inwoners ook meer betrekken bij de totale woonomgeving via het wijkgericht werken;
5. optreden bij graffiti en illegaal plakken;
6. bij de inrichting van de openbare ruimte ook te letten op sociale veiligheid;
7. grotere beschikbaarheid van de politie;
8. waar mogelijk het openbare verlichtingsniveau op te schroeven tot het Politiekeurmerk;
9. niet eenmaal per jaar, maar juist vaker oefenen van het gemeentelijke crisisplan;
10. jaarlijkse evaluatie van een duidelijk en herkenbaar integraal veiligheidsbeleid.

Reeds vroegtijdig wilde de VVD landelijke aandacht voor het onderwerp veiligheid, ook toen dit nog niet hoog op de politieke agenda stond. De anderen zijn ons in de loop der tijd gevolgd. En terecht. Het merendeel van onze bevolking ziet criminaliteit als één van de belangrijkste maatschappelijke problemen. Jaarlijks ondervindt de Nederlandse bevolking naar schatting bijna 5 miljoen delicten. Recent onderzoek heeft aangetoond dat ruim een kwart van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder slachtoffer is geweest van veelvoorkomende criminaliteit. Het is natuurlijk niet zo dat de veiligheidssituatie over de gehele linie is verslechterd, maar de situatie is zeker nog niet onder controle. Dit betekent dat de overheid nog niet geheel voorziet in een wezenlijke behoefte van haar burgers.

Daarom willen wij dat het rijk meer (subsidie)geld voor veiligheid ter beschikking stelt, dat de gemeenten meer invloed krijgen over de inzet van de politie en vooral ook dat er beter wordt samengewerkt met de handhavingpartners. De komende jaren zal uitdrukkelijk aandacht moeten worden besteed aan de veiligheid en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Deze moet veilig, kindvriendelijk en schoon zijn. Onze eigen inwoners moeten een grote inbreng hebben in de kwaliteit van de eigen woon- en leefomgeving. Zij moeten zoveel mogelijk worden ingeschakeld bij oplossingen met betrekking tot de veiligheid en leefbaarheid. Ook zal er meer ruimte zijn voor eigen initiatieven van bewoners.

Bij de brandweer is de inzet van vrijwilligers een onmisbaar element. De brandweer is de spilorganisatie bij rampen en zware ongevallen. De brandweer moet er dan ook voor zorgen dat er een goede afstemming komt tussen alle betrokken organisaties


5 Bereikbaarheid

De visie: de VVD streeft naar een gemeente die, samen met de overige Drechtstedengemeenten, verkeersveiligheid, toegankelijkheid, leefbaarheid en bereikbaarheid, vooral ook voor fietsers en voetgangers, realiseert en het openbaar vervoer stimuleert.

We willen dit bereiken door:

1. veilige en kindvriendelijke woonwijken met een 30 km-regime;
2. aanpakken van verkeersgevaarlijke kruisingen, rotondes en oversteekplaatsen;
3. te zorgen voor voldoende parkeerruimte (voor fiets en auto) bij voorzieningen;
4. waar mogelijk de voorkeur te geven aan ondergronds parkeren;
5. verbeteren toegankelijkheid en trottoirs voor ouderen en gehandicapten;
6. te zorgen voor kindveilige schoolroutes;
7. vooral door te gaan met de waterbus;
8. betere bereikbaarheid, o.a. via vrijliggende busbanen;
9. een regionaal gecoördineerde aanpak van files en onveiligheid op de A15-N3-A16;
10. de brug naar Dordrecht tijdens de spits NIET te openen voor de scheepvaart.

Op z’n tijd zijn wij allemaal verkeersdeelnemers. Nu is het zo dat met name het autoverkeer de laatste jaren zeer sterk is toegenomen. Landelijk komen er per jaar komen ongeveer 300.000 voertuigen bij. Zoals in de rest van Nederland komt ook in Papendrecht de groei van het autoverkeer met name voor rekening van het recreatieve en sociale verkeer over korte afstanden, dat wil zeggen: minder dan tien kilometer.

De VVD kiest voor een uitgebalanceerd pakket van verbetering van bestaande infrastructuur voor fiets en auto, in combinatie met een aanbod van hoogwaardig openbaar vervoer en tegelijkertijd verminderen van de belasting voor de woonomgeving en het milieu. Het openbaar vervoer heeft recent een impuls gekregen via de realisatie van een vrijliggende busbaan op de Burgemeester Keijzerweg, vanaf de grens met Alblasserdam. Het nieuwe gemeentebestuur zal er echter voor moeten zorgen dat zo snel mogelijk ook andere vrijliggende delen in Papendrecht kunnen worden gerealiseerd. Want ook in het verkeer geldt: stilstand is achteruitgang.

Verder maakt de VVD veel werk van het verbeteren van de verkeersveiligheid. Door een samenhangend pakket van infrastructurele maatregelen en gedragsbeïnvloeding moet het aantal verkeerslachtoffers verder worden teruggedrongen. De VVD wil eenduidige en regionaal afgestemde verkeersregels bij rotondes.

6 Economie en onderwijs
De visie: de VVD streeft naar een gemeente die in Drechtstedenverband de economische ontwikkeling bevordert en een gemeente die onderwijsvoorzieningen met een hoge kwaliteit behoudt en de relatie tussen economie en onderwijs versterkt.

We willen dit bereiken door:

1. samen met de ondernemers versterken van bedrijvenlocaties, o.a. Oosteind;
2. collectieve beveiligingsprojecten van industrieterreinen en winkelcentra;
3 starters aan ruimte te helpen, in combinatie met ICT-faciliteiten;
4 de versterking en profilering van de economische structuur van de Drechtsteden;
5 een hoogwaardig en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven in brede zin;
6 versterken van de MBO-funtie met een compleet pakket aan opleidingen;
7 een HBO-instelling in de Drechtstedenregio te laten vestigen;
8 het creëren van meer kansen voor kinderen met een onderwijsachterstand;
9 peuter- en kinderopvang die aan de vraag voldoet;
10 invoeren van het preventieve ‘schooladoptieplan’ door de politie op alle basisscholen

Hoewel we de situatie nu wat onzekerder is, heeft de economie zich de laatste jaren gekenmerkt door groei van onze welvaart. Economisch beleid is niet alleen de motor van onze gemeente, maar ook van de regio. En onderwijs is weer de verbindende schakel tussen vraag en antwoord op de arbeidsmarkt. Daarom moeten we gezamenlijk (regionaal) ambitieus zijn als het gaat om de economische ontwikkeling en ruimte van het bedrijfsleven. We hebben allemaal belang bij een sterk economisch profiel van de Drechtsteden. Er zijn twee ontwikkelingen die kansen bieden specifiek voor de Drechtsteden. In de eerste plaats is dat het doorzetten van een netwerkeconomie. In de tweede plaats is dat de groei van kennis-, commerciële en logistieke diensten en de sterke ontwikkeling van E-commerce. Deze ontwikkelingen gaan vooral plaatsvinden in de steden.

De ontwikkeling van met name de grote Randstad staat onder druk door ruimtegebrek, verslechterde bereikbaarheid en een opeenhoping van sociale problemen. Zoals melk kan overkoken zal de overflow van activiteiten worden opgevangen in de ring net buiten de rand van de Randstad, waarbij locaties langs de snelwegen de voorkeur blijken te hebben. Dit betekent specifieke kansen voor de Drechtsteden. De economische structuur van de Drechtsteden dient vooral versterkt te worden door facilitering en stimulering van de voor de Drechtsteden zo kenmerkende "natte" sectoren en de daaraan verwante bedrijvigheid. De VVD wil het vestigingsklimaat mede stimuleren door ontwikkeling, herstructurering en bereikbaarheid van bedrijfsterreinen en kantoorlocaties. Ook goede voorzieningen op het gebied van detailhandel, horeca, cultuur, onderwijs en gezondheidszorg, wonen, recreatie en vervoer dragen bij een dergelijke ontwikkeling bij.

7 Vrije tijd
De visie: de VVD streeft naar een gemeente waarin zoveel mogelijk inwoners gebruik maken van sportieve, culturele en recreatieve voorzieningen en waarin de positieve kanten van sport, cultuur en recreatie (maatschappelijke participatie, individuele ontplooiing, ontspanning, gezondheid) zoveel mogelijk worden bereikt.

We willen dit bereiken door:

1 de jongsten op speelse wijze te laten kennismaken met kunst/cultuur;
2 concentratie van beeldende kunst in parken of op zichtbare plekken;
3 onze collectie moderne kunst dichter bij de mensen te brengen;
4 een goede theatervoorziening voor alle Papendrechters;
5 binnen de regio versterken van recreatieve routes (skeeleren, wandelen, fietsen);
6 minstens één groot en aanprekend festival per jaar, maar liever meer;
7 sportdeelname van jong tot oud te stimuleren;
8 efficiënt exploiteren van goede sportaccommodaties;
9 gericht ondersteunen van vrijwilligers, bijv. van verenigingsbesturen;
10 indien nodig, in regioverband nieuwe (sportieve) vrijetijdsvoorzieningen te creëren.

De VVD is voorstander van het scheppen van een klimaat waar nieuwe culturele ontwikkelingen kunnen gedijen. Kunsteducatie, met name voor de kleintjes, is daarbij een leuk en speels middel. Soms zal de gemeenteraad afwegingen moeten maken wanneer het gaat om mogelijke gemeentegrensoverstijgende recreatieve vrijetijdsvoorzieningen. Uitgangspunt is dat de voorzieningen te allen tijde goed bereikbaar zijn voor alle Papendrechters. Gezien de trend van toenemende vrije tijd is het van belang voorwaarden te creëren waardoor deelname van onze inwoners aan vrije tijdsactiviteiten wordt vergroot. De trend van sponsoring door het bedrijfsleven op genoemde terreinen zet zich verder door. Liberalen staan hier positief tegenover, mits de eigen verantwoordelijkheid van de overheid niet uit het oog wordt verloren. Openbare gebouwen, zoals ons gemeentehuis, lenen zich goed voor het houden van exposities. Juist door deze locatiekeuze, andere zijn natuurlijk ook mogelijk, wordt de kunst dichter bij de mensen gebracht.

Op het gebied van sport constateren we dat, hoewel de interesse ontegenzeggelijk groter wordt, het lastiger is de sociale ambities op het terrein van de sport te realiseren, omdat de sportbeoefening in verenigingsverband over het algemeen wat achterblijft. De maatschappelijke betekenis van sport is echter onomstreden: in het algemeen bevordert sport de gezondheid, draagt bij aan individuele ontplooiing en is een maatschappelijk bindmiddel. Dit willen wij daarom de komende jaren verder oppakken.

8 Maatschappelijke zaken
De visie: de VVD streeft naar een gemeente die jongeren bij alle ontwikkelingen betrekt en verantwoordelijkheid geeft bij datgene wat ze aangaat en hen stimuleert tot maatschappelijke participatie, en een gemeente die bevordert dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in onze maatschappij kunnen functioneren, maar ook een gemeente die sociale uitsluiting voorkomt.

We willen dit bereiken door:

1 toeleiding naar de arbeidsmarkt, sociale activering en maatwerk voor minimabeleid;
2 tijdig en correct verstrekken van uitkeringen en bestrijden van fraude;
3 een rechtvaardige verdeling van middelen voor voorzieningen van gehandicapten;
4 de zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname van ouderen te bevorderen;
5 waar mogelijk uitbreiding van vraagafhankelijk vervoer van hoge kwaliteit;
6 via nieuwe media jongeren betrekken bij ideeën en plannen (ook via Jeugdraad);
7 een goed functionerend JeugdPreventie Platform Papendrecht;
8 een duidelijke impuls te geven aan vrijwilligersbeleid;
9 inrichting van een zorgloket binnen het grotere geheel van de Publiekswinkel;
10 mee te werken aan huisvesting onder één dak voor artsen, fysiotherapeuten e.d.

Eén van de beste vormen van sociale zekerheid is nog steeds het hebben van een betaalde baan. Hier moet ook veel energie op worden ingezet. Maar ook het ontbreken van geld of vervoermogelijkheden kunnen er de oorzaak van zijn dat Papendrechters maatschappelijk geïsoleerd raken.

Via de Cliëntenraad kan de gemeente contacten onderhouden met de doelgroepen van sociaal beleid.

Een ieder heeft binnen onze democratische rechtsorde het recht op het beleven van de eigen gewoonten of de eigen cultuur. Dit vindt echter zijn begrenzing waar sprake is van strijdigheid met de wet- en regelgeving. Volgens de liberale gedachtegang mag de vrijheid van de één nooit ten koste gaan van de vrijheid van de ander.

Vrijwilligers noemen we wel eens het cement van onze samenleving. Zij doen wat het woord zegt: ze stellen zich vrijwillig beschikbaar ten dienste van de ander. Dit cement mag niet afbrokkelen. We moeten het goede van het oude behouden en tegelijkertijd vernieuwing omarmen. Daarnaast willen we de betrokkenheid van jongeren vergroten bij dit belangrijke punt.

9 Wonen
De visie: de VVD streeft naar een gemeente met een gevarieerd en op de vraag afgestemd woningbestand, een gemeente met een herkenbaar aanbod van parkvoorzieningen en een gemeente die vanuit het huidige niveau de milieukwaliteit in al haar facetten verder vergroot.

We willen dit bereiken door:

1 juiste huisvesting voor alle doelgroepen die voldoet aan de vraag;
2 een goed doorstromingsbeleid;
3 bevorderen realisatie van aanleun- en levensloopbestendige woningen;
4 consequent handhaven van bouw- en woningvoorschriften;
5 differentiatie in woningbouw, vergroting van hoogwaardig woningaanbod;
6 een divers aanbod van voor een ieder toegankelijke parkvoorzieningen;
7 een toegankelijk en groen Slobbengors;
8 verbeteren van de kwaliteit van onze omgeving door goede voorlichting;
9 de aankoop van stukjes openbaar groen te versoepelen;
10 verantwoord milieubeleid.

Het landelijke volkshuisvestingsbeleid rust reeds lang op twee pijlers: bevorderen van het eigen woningbezit en het bereikbaar houden van goede woningen voor lagere inkomensgroepen. De laatste jaren is er meer aandacht voor de keuzevrijheid van de consument en de woonwensen van specifieke groepen. Door de gestegen welvaart zijn minder mensen aangewezen op de overheid om in hun woonbehoefte te voorzien. De huursector neemt in omvang af. Ondanks de groei van het totale aantal woningen is er nog steeds sprake van een kwantitatief, maar vooral ook aan een kwalitatief woningtekort. Het aanbod van woningen moet daarom nog beter aansluiten op de vraag (jongeren, ouderen, prijsklasse, maatschappelijke behoefte, enz.). Wij vinden verder dat de zogenaamde ‘snippergroen’ zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.

De nog aanwezige snippers groen moeten, waar mogelijk, worden verkocht aan de eigenaren of gebruikers van aangrenzende percelen. Er moet voldoende groen in de wijken zijn. Dit openbaar groen moet zichtbaar worden onderhouden. Ook moeten onze parken aantrekkelijker worden om daar te verblijven. We hebben een goede start gemaakt met het Vijverpark, nu de andere parken nog. Ook het landschappelijke groen buiten onze gemeentegrenzen is vaak een oase van rust en ontspanning. Samen met onze buurgemeenten moeten we er dan ook voor zorgen dat dit waar mogelijk versterkt wordt. Bij een schone woonomgeving hoort ook een verantwoord en gezamenlijk milieubeleid: aandacht voor duurzaam bouwen, meer aandacht voor energiebesparing, vermindering van de afvalstromen, schone bodems en een goede voorlichting, vooral ook gericht op onze eigen verantwoordelijkheid

10 Financiën
De visie: de VVD streeft naar een gemeente die een financieel gezonde en transparante huishouding voert met een sluitend meerjarenperspectief en met voldoende ruimte voor nieuw beleid.

We willen dit bereiken door:

1 verantwoorde, milde woonlasten;
2 bewoners actief inzicht bieden in de inkomsten en uitgaven;
3 een goed evenwicht tussen het OZB-niveau en het voorzieningenniveau;
4 een duidelijk en op de capaciteit afgesteld investeringsschema;
5 leges, rioolrecht en afvalstoffenheffing die kostendekkend zijn;
6 maandelijkse betaaltermijnen van gemeentelijke belastingen en heffingen;
7 verbeteren van de planning en controlcyclus (t.b.v. efficiency en effectiviteit);
8 doeltreffende controle van beleid! (regionale) rekenkamer(functie);
9 begroting en rekening te vertalen in goede managementrapportages;
10 financiële risico’s voor de gemeente bij aanvang van projecten af te dekken.

Een gezonde gemeente heeft de financiën op orde.Daar hoort een sluitende begroting en een sluitende meerjarenbegroting bij. Het bestuur van de gemeente Papendrecht moet haar inwoners inzicht bieden in de financiële huishouding. Onze inwoners hebben immers recht op uitleg over hoe de gemeenschapsgelden zijn besteed en waarom ze op die manier zijn uitgegeven. Ook over de hoogte van rechten en tarieven, in relatie tot de omvang van de dienstverlening zullen zij uitleg moeten krijgen. Uitgaven moeten kunnen worden gecontroleerd door de raad. Uit een recent uitgebrachte studie, waarin de lokale lasten van alle gemeenten zijn vergeleken, blijkt dat Papendrecht nog steeds een van de goedkope gemeenten in Nederland is.

Terecht is de gemeente de afgelopen jaren heel voorzichtig geweest met verhoging van belastingen. Alleen is er hierdoor wel een achterstand ontstaan in de opbrengsten,overigens niet alleen hierdoor maar ook door maatregelen van de rijksoverheid. De achterstand is de afgelopen jaren voor een deel ingelopen. De meeste beheergemeenten hebben een bovengemiddeld belastingniveau, de kosten voor alle voorzieningen moeten immers uit de lopende begroting worden gehaald. Zoals gezegd heeft Papendrecht, als toekomstige beheergemeente, nog steeds een benedengemiddeld belastingniveau. Het is daarom niet onredelijk vanuit onze situatie, waarin we nog duidelijke ambities hebben, stapsgewijs te groeien richting een gemiddelde situatie. Wel vindt de VVD hierbij dat een aanpassing van de onroerende zaakbelasting slechts voor concrete plannen een optie is. Een verhoging van de belasting kan niet worden gerechtvaardigd uit het alsdan sluitend krijgen van een begroting alleen.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.