Gemeente snijdt flink in subsidies: ruim 500.000 euro

04 februari 2021 door de redactie
Gemeente snijdt flink in subsidies: ruim 500.000 euro

PAPENDRECHT - Het college van B&W van Papendrecht heeft vandaag verschillende Papendrechtse organisaties geïnformeerd over een voorstel tot beëindiging of verlaging van hun subsidie vanaf 2022. In totaal gaat het om een besparing van ruim 500.000 euro op de gemeentelijke subsidies voor sport, cultuur en sociaal domein. De maatregel is onderdeel van het grootschalige traject om te voorkomen dat de tekorten oplopen tot 8 miljoen euro in 2025. In de komende periode zal de gemeente met alle betrokken organisaties in gesprek gaan om toelichting te geven op het voorlopige besluit. In april wordt een definitief besluit over de subsidies genomen.

Papendrecht heeft, net als vrijwel alle gemeenten in Nederland, te maken met financiële tekorten. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de oplopende tekorten in het sociaal domein, onzekerheid over compensatie vanuit het rijk, maar bijvoorbeeld ook vanwege de economische gevolgen van de coronamaatregelen.
Het afgelopen half jaar heeft het college gewerkt aan een uitgebreide lijst van mogelijkheden om het tekort om te buigen. Daarbij is ook besloten om alle subsidies kritisch tegen het licht te houden. De organisaties die subsidies ontvangen, zijn hierover in oktober al ingelicht.

Pijnlijke beslissingen
Wethouder Pieter Paans: "In de afgelopen maanden zijn alle subsidies uitvoerig bekeken en zijn de gevolgen van bezuinigingen uitgewerkt. We hebben dit zeer zorgvuldig gedaan en moeten helaas pijnlijke beslissingen nemen."

De grootste besparing op het subsidiebudget is het gefaseerd afbouwen van 200.000 euro subsidie aan de bibliotheek. Daarnaast wordt ook bij Sterk Papendrecht in drie jaar tijd 150.000 euro bezuinigd. Wethouder Corine Verver: "Het gaat om grote en kleine bedragen bij veel verschillende organisaties. Zo worden bijvoorbeeld ook het sportgala en het beeldenpark geraakt. We realiseren ons goed dat dit voor veel organisaties heel vervelend nieuws is. We moeten echter het tekort terugdringen om te voorkomen dat we in de toekomst voor grote structurele problemen staan."

Vervolgtraject
Vrijwel alle organisaties die te maken krijgen met verlaging of beëindiging van hun subsidie, zijn hierover inmiddels per telefoon geïnformeerd. Enkele organisaties konden vanochtend niet worden bereikt, maar allen ontvangen zij een brief over het voorgenomen besluit. Pieter Paans: "Sommige organisaties voelden het wellicht al aankomen, maar het valt natuurlijk altijd enorm tegen. Om die reden nodigt de gemeente iedereen in de komende periode uit, zodat we toelichting kunnen geven op ons besluit. De organisaties kunnen dan zelf natuurlijk ook hun zienswijze op het besluit geven. Als de gesprekken zijn gevoerd, wordt in april een definitief besluit genomen."

Breder pakket
Naast de bezuiniging op subsidies werkt de gemeente nog aan andere mogelijkheden om het toekomstige tekort om te buigen. Alle organisaties die op de lijst van mogelijke ombuigingen staan, zijn hierover inmiddels geïnformeerd en worden waar mogelijk bij deze trajecten betrokken.
Alle maatregelen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat in de toekomst een tekort ontstaat van 8 miljoen euro. In de begroting voor 2021 is inmiddels een bezuiniging gerealiseerd van ongeveer twee miljoen euro.
 

Naam motivering Bedrag
Beeldenpark Draagt niet bij aan visie college. Alhoewel het college het tonen van (beeldende) kunst belangrijk vindt, is dit geen kerntaak van de overheid. In de visie wordt grotere zelfredzaamheid en betrokkenheid in combinatie met een terugtredende rol van de lokale overheid noodzakelijk geacht. Het vinden van een particuliere partner die een substantiële bijdrage levert aan de beeldende kunst is de afgelopen jaren niet gelukt. Daar is voor het college wel (een deel van) de oplossing te vinden, passend bij de visie. In de visie Richting voor Papendrecht wordt niet expliciet gesproken over de invulling van kunst (waaronder beeldenparken) in de openbare ruimte. 7.786

St. Huiskamer Papendrecht

Met de subsidie wordt zo'n 40% van de kosten voor de IJsbaan 'betaald'. Het college heeft als uitgangspunt t.a.v. evenementen een meer terugtrekkende rol op zich te nemen en meer vertrouwen te hebben in veerkracht en initiatief vanuit de Papendrechtse samenleving. Het college vindt daarbij wél evenementen essentieel voor de vitaliteit en leefbaarheid van Papendrecht. Los van de uiteindelijke keuze van het college blijft er vooralsnog een bedrag van 30.000,= beschikbaar voor (culturele) evenementen. Dit deel wordt betrokken bij de businesscase Cultuurplatform.

40.000
Jumelage Draagt niet bij aan visie van college 7.300
Vrienden van Papenhoeve Zeer beperkt. Met deze ombuiging blijft de functie ontmoeting overeind (N.B. dit is niet een bezuiniging op de voorziening Kinderboerderij, maar op de Stichting Vrienden van Papenhoeve, met als belangrijkste taak het vormgeven Natuur/Milieu- en klimaatonderwijs). Uit verkennende gesprekken met Drechtwerk Groen is gebleken dat deze partij naast het beheer van veestapel, gebouwen en aanwezig groen een aantal activiteiten op zich wil nemen. 21.500
Vrienden van de Noordhoekse Weidemolen De gemeente is eigenaar van het molentje met de onderliggende grond en dient een besluit te nemen over de instandhouding dan wel de eigendomsrechten. De 'Vrienden van…..' hebben aangegeven te willen stoppen met het onderhoud. Inmiddels is er een molenaar gevonden die het molentje draaiende wil houden en sponsor wil zoeken. Het overdragen van het molentje en het stoppen van de subsidie past bij het uitgangspunt van het college een meer terugtrekkende rol aan te nemen en meer vertrouwen te hebben in veerkracht en initiatief vanuit de samenleving. 1.000
Recreatie Sportvereniging Het betreft hier een bescheiden jaarlijkse bijdrage aan sportactiviteiten (huur zwembad) voor diabetici en hartpatiënten. Gekozen wordt voor een meer terugtrekkende rol, temeer daar er ook reguliere opties zijn. 700
RTV Papendrecht RTV verzorgt verslaglegging van lokaal nieuws en actualiteiten, draagt hiermee bij aan een inclusieve samenleving. De inschatting is wel dat er sprake is van een (zeer) beperkte luisterdichtheid. In het kader van versoberen van voorzieningen (bouwsteen visie college) zou beperking van de bijdrage tot het wettelijk minimum realistisch zijn. 5.000
Stichting Instandhouding Molens AVHL

Het gemeentebestuur kent grote waarden toe aan het uitloopgebied van de Alblasserwaard als onderdeel van het Groene Hart. Aan de andere kant hebben we ook te maken met noodzakelijke ombuigingen op basis van de visie van het college. Dat betekent dat onze lokale overheid een minder prominente rol invult bij het in stand houden of ondersteunen van sommige voorzieningen. Dit past bij het uitgangspunt van het college een meer terugtrekkende rol aan te nemen en meer vertrouwen te hebben in veerkracht en initiatief vanuit de samenleving. Ook versoberen van voorzieningen is onderdeel van die visie.

3.900
Speeltuin Wip-Wap Het college wil "een bloeiend verenigingsleven" in stand houden, met wel de notie om te kijken wat verenigingen hierin ook zelf kunnen betekenen. Voorgesteld wordt de subsidie gefaseerd af te bouwen, waarbij de subsidies van beide Speeltuinverenigingen op het zelfde bedrag uitkomt van ca. € 2.134,-.
Onderdeel van de visie is dat onze lokale overheid een minder prominente rol invult bij het instand houden of ondersteunen van sommige voorzieningen. Dit past bij het uitgangspunt van het college een meer terugtrekkende rol aan te nemen en meer vertrouwen te hebben in veerkracht en initiatief vanuit de samenleving. Ook versoberen van voorzieningen is onderdeel van die visie.
3.732
Sportgala Uitgangspunt van het college in een meer terugtrekkende rol aan te nemen en meer vertrouwen te hebben in veerkracht en initiatief vanuit de samenleving, met name daar waar het evenementen betreft. 10.000
Tandem Support De subsidie draagt bij aan de inzet van de buurtsportcoach op gebied van aangepast sporten in Papendrecht. De activiteiten komen niet direct terug in de visie van het college, maar kan onder een aantal elementen geschaard worden. Op de volgende punten draagt de inzet door de subsidie bij aan de visie:
- Verschillende mogelijkheden om te participeren in de samenleving;
- Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving;
- Iedereen moet naar vermogen meedoen in de maatschappij;
- Minder beweegarmoede door toenemende digitalisering.
Een uitgangspunt van het college in de visie is een meer terugtrekkende rol aan te nemen en meer vertrouwen te hebben in veerkracht en initiatief vanuit de samenleving. Aan de andere kant levert deze subsidie een bijdrage aan 'inclusie'. Voorgesteld wordt een versobering van de subsidie van 1.500,= op het huidige bedrag van 10.000,=
1.500
Intens De nieuwjaarsviering voor de jeugd op één locatie was vooral ook bedoeld om eventuele problemen in het dorp met oud en nieuw te vermijden. In die zin past het wel bij het verder inzetten van de krachten gericht op preventie, hetgeen een expliciet onderdeel is van de visie van het college. De gedachte daarbij is dat door te investeren aan de voorkant, latere kosten of persoonlijke problemen kunnen worden vermeden of verlaagd.
Uitgangspunt van het college in een meer terugtrekkende rol aan te nemen en meer vertrouwen te hebben in veerkracht en initiatief vanuit de samenleving, met name daar waar het evenementen betreft. Ingangsdatum is na afloop huidige afspraken.
10.140
Stichting Yulius Verlagen subsidie Stichting Yulius voor inloop De Spil. Bij afrekening van de subsidie in 2018 en 2019 (2020 volgt nog) bleek er sprake van een onderbesteding van € 9.600 (2018) en € 10.000 (2019). 7.500
Stichting Sociale Basis/Sterk Papendrecht Taakstelling aan bestuur Sterk Papendrecht voorleggen. Invulling met en door Sterk Papendrecht ter hand genomen worden. Taakstelling zal inhoudelijk en in tijd (gefaseerd in 3 jaar) nader moeten worden ingevuld. 150.000 gefaseerd
Jeugdsportsubsidie (deel2) Budget wordt ingezet voor de organisatie van sportevenementen door sportverenigingen voor de jeugd, waar zowel leden als niet-leden deel kunnen nemen. In de visie Richting voor Papendrecht staat dat vitaliteit en leefbaarheid in hoge mate worden bepaald door de aanwezige voorzieningen, waarbij verenigingen als voorbeeld worden genoemd. Voor een vitale sportvereniging is aanwas van jeugdleden cruciaal belang voor het voortbestaan. Aan de andere kant geeft de visie aan een meer terugtrekkende rol aan te nemen en meer vertrouwen te hebben in veerkracht en initiatief vanuit de samenleving. Gekozen is om het budget met 50% om te buigen. 10.000
Incidentele subsidies Het huidige budget (7.500) wordt nu voor een groot deel gebruikt voor de zgn. jubileumsubsidies.
In de visie Richting voor Papendrecht is er sprake van dat het college een kader wil stellen hoe om te gaan met initiatieven uit de samenleving. Het toekennen van een waarderingssubsidie kan hierbij een waardevol instrument zijn. Aan de andere kant geeft de visie aan een meer terugtrekkende rol aan te nemen en meer vertrouwen te hebben in veerkracht en initiatief vanuit de samenleving. Voorgesteld wordt het budget met 50% om te buigen en het restant budget alleen in te zetten voor waardering initiatieven en geen jubileumsubsidies meer te verstrekken.
3.750
Careyn/Jong JGZ Stoppen met vaste deelname Jeugdarts aan ondersteuningsteams scholen door verlagen lokale subsidie Jong JGZ -> afbakening gemeentelijke rol / demedicalisering 10.000
Bibliotheek Het college kiest ervoor om een deel van de ombuigingen ten laste te brengen van de bibliotheek. Hierbij kiest het college voor een gefaseerde ombuiging (4 jaar), waarbij een substantieel deel van de bezuiniging gerealiseerd moet worden door het verlagen van de huisvestingslasten. 200.000
gefaseerd
Logopedische Kring/Studievaart Stoppen met subsidie logopedische screening. Gemeente kiest ervoor haar rol meer af te bakenen. Bij vermoedens noodzakelijke logopedische steun kunnen reguliere routes worden bewandeld. 12.670
St. Wasko – BSO op SBO De Kameleon Stoppen met (incidentele) subsidie BSO de Kameleon. Het betreft hier een afbouw van een projectsubsidie, waarbij aan voorkant is aangegeven dat afbouw volgt. 10.000
Totaal   516.478

 

 

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.