Provincie Zuid-Holland publiceert voorontwerp gebiedsprogramma

24 juni 2023 • 16:16
Provincie Zuid-Holland publiceert voorontwerp gebiedsprogramma

DRECHTSTEDEN - Natuur herstellen, emissies van stikstof en broeikasgassen reduceren en waterkwaliteit verbeteren. Dat zijn de opgaven voor het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). De provincie werkt, samen met onze gebiedspartners, aan een nieuwe balans in het landelijk gebied. Met als doel dat iedereen in Zuid-Holland kan wonen en werken in een gezonde omgeving en onze land- en (glas)tuinbouw een duurzame economische toekomst heeft. De opbrengst uit de gebiedsprocessen is benut voor het toetsbaar voorontwerp ZH-PLG. Met het presenteren van het toetsbaar voorontwerp geeft de provincie richting aan een nieuwe balans in het landelijk gebied.

Hoe gaan we dat doen?
Om de opgaven in de gebieden te kunnen realiseren, zijn in het toetsbaar voorontwerp uitgangspunten en maatregelpakketten voorgesteld. Met daarin een mix aan mogelijke instrumenten die de gebiedspartners kunnen inzetten. Voorbeelden hiervan zijn maatregelen voor groenblauwe dooradering in heel Zuid-Holland en maatregelen voor natuurherstel in Natura 2000-gebieden, voer- managementmaatregelen en extensivering in de veehouderij. Hiermee maken wij bijvoorbeeld projecten mogelijk zoals Fieldlab Groene Hart, innovatieve toepassingen zoals mestvergisters en emissieloze kassen.

Voor natuurherstel zet de provincie in op het versterken van de biodiversiteit binnen en buiten de NNN-gebieden en Natura 2000-gebieden. Buiten de natuurgebieden willen we vooral, in samenwerking met de agrarische ondernemers en andere gebiedspartners, werken aan natuur inclusieve inrichting van het Zuid-Hollands landschap.

Voor emissiereductie van stikstof en broeikasgassen zet de provincie door op de transitie van de land- en (glas)tuinbouw naar een duurzaam en circulair systeem. Agrariërs krijgen de ruimte om zelf keuzes te maken hoe zij tot verduurzaming van hun bedrijf komen. Samen met agrariërs, overheden en de markt gaat de provincie een monitoringssystematiek ontwikkelen om de duurzaamheidsprestaties van agrarische bedrijven te monitoren. Om de doelen voor de industrie en mobiliteit te behalen, zijn landelijke afspraken gemaakt, waarmee onder andere de haven en de industrie in Zuid-Holland aan de slag moeten.

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit wordt, in nauwe samenwerking met de boeren en tuinders, afspraken gemaakt over reductie van emissies in het watersysteem. Dit gaat bijvoorbeeld over nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Ook andere sectoren dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Voor een robuust toekomstbestendig regionaal watersysteem initiëren we met gebiedspartners projecten die bijdragen aan waterbeschikbaarheid, omgaan met watertekort, het voorkomen van wateroverlast en het beperken van schade door extreem weer.

Niet alleen
De opgaven zijn zo divers en fors dat we alle partijen nodig hebben voor het realiseren van een nieuwe balans in het landelijk gebied. Op een groot aantal zaken zoals de onverklaarde stikstofdepositie aan de kust (meetcorrectie), het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen voor de landbouw en de benodigde inzet op bronmaatregelen, hebben wij het Rijk nodig.

Financiën
"Wij hebben financiële middelen nodig om de transitie van het landelijk gebied in Zuid-Holland mogelijk te maken, waarbij wij uitgaan van een substantiële dekking uit het Transitiefonds. In het toetsbaar voorontwerp hebben wij een globale kostenraming aangeleverd van 9 miljard euro die ons in staat stelt om samen met onze gebiedspartners de doelen te behalen. Het betreft een eerste grove indicatie. Dit bedrag kan nog oplopen, of afnemen, afhankelijk van welke maatregelen het Rijk in nationale zin gaat nemen."

De kostenraming bestaat uit:
• 4 miljard voor de landschap- en natuurversterking en verbetering van waterkwaliteit;
• 4 miljard voor de verduurzaming van de land- en (glas)tuinbouw;
• 1 miljard voor ingrepen in het toekomstbestendig water- en bodemsysteem.

"In onze kostenraming gaan we ervan uit dat praktisch elke hectare in het landelijk gebied van Zuid-Holland te maken krijgt met aanpassingen vanwege één of meerdere opgaven. Grondprijzen liggen, door de schaarse ruimte, gemiddeld hoger dan in de rest van Nederland. De maatregelen die genomen moeten worden, zullen daarom veelal plaatsvinden op relatief dure grond. Daarnaast betreft het voornamelijk wijzigingen in kapitaalintensieve bedrijfsvoeringen van land- en (glas)tuinbouw.

Op dit moment hebben wij een aantal projecten waar wij snel mee aan de slag willen om het natuurherstel in gang te zetten en om de energie bij de gebiedspartners vast te houden. Het zijn voorbeelden die kunnen inspireren en kunnen bijdragen aan de doelen van het ZH-PLG. Wij doen een beroep op het Rijk om dit mede mogelijk te maken."

Vervolg 
Het toetsbaar voorontwerp ZH-PLG met de titel ‘Naar een nieuwe balans in het landelijk gebied’ wordt op 28 juni besproken door Provinciale Staten. Op 1 juli dient de provincie Zuid-Holland vervolgens het toetsbaar voorontwerp ZH-PLG in bij het Rijk. Hierna werken we toe naar een ontwerp dat begin 2024 wordt vastgesteld. Hierin zijn dan de reacties van partners, Staten, Rijk, Ecologische Autoriteit en Planbureau voor de Leefomgeving verwerkt.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.